2. dodatek ke ŠVP

31.08.2018 10:00

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno- venkov

Palackého 24, Holasice, 664 61 Rajhrad

 

 

 

 

 

Název školy:                          Základní škola a Mateřská škola Holasice,
Palackého 24, 664 61 Holasice

Ředitelka:                              Mgr. Pavlína Zámečníková

Koordinátor ŠVP:                  Mgr. Lenka Hanzlíková

 

 

 

 

 

 

V Holasicích dne 31. 8. 2018

Podpis ředitelky školy: ­­­_____________________                          Razítko školy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodatek č. 2 k ŠVP školní družiny, který je součást ŠVP Základní školy Holasice, 2. verze, platného od 1. 9. 2015 pod č. j. 141/2015, vstupuje v planost dnem 3. 9. 2018 pod číslem jednacím 229/2018.

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP školní družiny, který je součást ŠVP Základní školy Holasice od 3. 9. 2018 takto:

 

 

 

1) V části 2 Charakteristika školy se kapitola 2.1 nahrazuje takto:

 

 

2.1 Charakteristika školy

 

Základní škola je málotřídní, se třemi třídami a  1. - 5. ročníkem. Spojené ročníky bývají nejčastěji 1. a 2., 3.4. a 5. Při výrazném rozdílu v počtu dětí jednotlivých ročníků mohou být spojeny jiným způsobem.

 

 

2) V části 2 Charakteristika školy se kapitola 2.2 nahrazuje takto:

 

2.2 Úplnost a velikost školy, vybavení školy

 

Škola sdružuje základní školu-1.- 5. ročník, školní družinu se dvěma odděleními, mateřskou školu se třemi odděleními a školní výdejnu-jídelnu. Jedna třída mateřské školy je umístěna v budově základní školy, další dvě třídy jsou  v jiné budově.

Budova školy stojí v centru obce, jako škola slouží od roku 1960. V roce 1996 k ní byla přistavena výdejna stravy s jídelnou. O rok dříve byla v přízemí upravena místnost pro školní družinu, která byla v témže roce v naší škole zřízena. Škola prošla v roce 2000 rekonstrukcí, především oken, fasády a hygienického zařízení. V roce 2014 prošla škola větší rekonstrukcí, kdy byla opravena fasáda, změněno hygienické zařízení a ze třídy určené pro školní družinu byla vytvořena druhá třída mateřské školy. Tato třída je určena dětem předškolního věku a dětem s odkladem školní docházky. V prostorách cvičebny vznikla také nová třída pro školní družinu. V roce 2017 bylo přistavěno 2 nadzemní podlaží nad školní výdejnou -  jídelnou, kde vznikla nová učebna, kancelář a hygienické zařízení.

V prvním patře jsou tři kmenové učebny vybavené novým nábytkem a výpočetní technikou,  sborovna pro pedagogy a ředitelna. V jedné ze tříd je po výuce v provozu druhé oddělení školní družiny.

V přízemí se nachází učebna, šatna, výdejna stravy s jídelnou a třída mateřské školy.

K výuce využíváme výpočetní techniku s připojením na internet, audio a video techniku, žáci mají možnost využívat knihovnu a interaktivní tabuli. K výuce tělesné výchovy venku využíváme prostory vedle školy, které slouží ke sportování a relaxaci také dětem ve školní družině. Tyto prostory jsou vybavené průlezkami a houpačkami.

Naši školu navštěvují děti téměř výhradně z Holasic, nemusíme proto řešit problémy dopravy. Malý počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup, škola funguje jako škola „rodinná“, děti i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci se dobře znají i mimo školu, můžeme proto lépe reagovat na nejrůznější potřeby a problémy dětí. Také to je jedním z důvodů, že jsme dosud nemuseli řešit žádné sociálně patologické jevy.

Škola se snaží žákům nabízet aktivity pro trávení volného času – zájmové kroužky jsou zaměřené na výtvarné a hudební činnosti, přírodu a její ochranu, tělovýchovné kroužky a anglický jazyk.

 Každoročně pořádáme výstavu prací dětí, účastníme se soutěží, navštěvujeme divadla, výchovné koncerty, výlety.

 

 

 

 

 

 

3) V části 2 Charakteristika školy se kapitola 2.4 nahrazuje takto:

 

2.4 Charakteristika pedagogického sboru

 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, učitelky, asistentky pedagoga a vychovatelky ŠD. V ZŠ je jeden správní zaměstnanec vykonávající práci školnice a výdej stravy.

 

 

 

 

 

 

 

Počet zaměstnanců ZŠ                                              - ředitelka školy                                 1
                                                                                   - učitelé                                              4+1

                                                                                   - vychovatelky školní družiny            2 +1

                                                                       - asistent pedagoga                            2
                                                                       - správní zaměstnanci                                   2

                                                                       - školní asisent                                   1

 

Kvalifikovanost ped. pracovníků                             - kvalifikovaní                                   4
                                                                                   - nekvalifikovaní                               5

 

 

 4) V části 2 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty se kapitola 2.7 nahrazuje takto:

 

2.7 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty:

 

Při škole pracuje školská rada, která má 3 členy.

Usilujeme o partnerský vztah mezi školou a zákonnými zástupci, který se nám ve většině případů daří uskutečňovat. Škola pravidelně organizuje 4x ročně třídní schůzky, 1x ročně dýňování, vánoční jarmark a rozloučení na konci roku. Po domluvě mohou zákonní zástupci navštívit výuku. Mezi nejúspěšnější formy komunikace a spolupráce patří individuální konzultace a poradenská pomoc.

Spolupracujeme s učitelkami z MŠ, která je součástí našeho subjektu, s pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Lomená 44.

 a se ZŠ Rajhrad, kam přecházejí většinou žáci naší školy do 6. ročníku.

Úzce spolupracujeme s Městskou knihovnou v Rajhradě. Hlavním partnerem pro školu je její zřizovatel, obec Holasice, se kterým projednáváme provozní záležitosti a koncepci dalšího rozvoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Část 6 Časový plán (organizace školní družiny) se nahrazuje takto:

 

 

Naše družina je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin, v pondělí a ve středu od 11:40 do 16:30.

 

DENNÍ REŽIM:

 

 1. Odpočinkové činnosti – chápeme je nejen ve smyslu klidových činností, ale i jako aktivní odpočinek, tedy činnosti rekreační

 

            Klidové odpočinkové činnosti – vycházejí z toho, že každý žák si volí aktivity podle svého přání a individuální potřeby, do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě. Dbáme na to, aby činnosti při odpočinku byly opravdu klidné a probíhaly v příjemném, bezkonfliktním prostředí.   Jedná se např. o poslech, prohlížení, četbu pohádek a příběhů apod., o povídání, rozhovory, stolní a společenské hry, vybarvování, skládání puzzle apod. Prostor třídy je členěn na hernu, kde je podlaha pokryta kobercem a prostor k praktickým činnostem. Žáci ve školní družině mohou odpočívat i vleže, mohou hrát klidné námětové nebo stolní hry, kreslit si, prohlížet knihy, časopisy, obrázky, číst si, modelovat, hrát si se stavebnicemi apod.

            Rekreační činnosti – v naší ŠD je významnou součástí činností dětí jejich rekreace. Rekreační činnosti musí být vydatné, jsou zvlášť účinné, zařadí-li se při středním stupni únavy. Při příliš velké únavě jsou bez účinku nebo mají dokonce účinek negativní. Proto je dětem nabízíme až po činnostech odpočinkových. Rekreační činnosti slouží k odreagování žáků, k odstranění únavy z vyučování. Vhodnými formami rekreace jsou zejména pohybové hry, hry s míči, motivované cvičení na relaxačních míčích, hry v tělocvičně či přírodě, hudebně pohybové aktivity, závodivé hry, hry s hudbou apod. Nejlepší formou jsou spontánní hry, proto děti musí mít možnost výběru.

 

 1. Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci i další rozvoj motorických schopností. Mohou být zařazeny jako kolektivní nebo individuální činnost.

Jedná se o:   

 1. pracovní činnosti – práce s přírodním materiálem, textilem, papírem, atd.
 2. výtvarné činnosti – kresba, malování, koláže, omalovánky atd.
 3. přírodovědné činnosti – pozorování změn v přírodě, poznávání přírody, ochrana životního prostředí
 4. hudební činnosti – poslech hudby a její reprodukce, zpěv, hudebně pohybové hry, hry na tělo apod.
 5. sportovní činnosti – sportovní a pohybové hry apod.
 6. sociální činnosti – zážitkové hry na rodinu, na školu (výměna rolí), na konflikt apod.

.

 1. Příprava na vyučování -  zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Vzhledem k souladu s křivkou výkonnosti žáků mají u nás pouze formu zábavného procvičování učiva prostřednictvím didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech. Např. motivované hry pro rozvoj řeči, symbolické hry, hry na procvičování sluchové a zrakové paměti, hry pro sluchové rozlišování a zvukové projevy, pro sluchové vnímání, preverbální dovednosti, Kimovy hry apod.

 

 

 

6) Část 7 Materiální a personální podmínky se nahrazuje takto:

 

   Naše školní družina má ve dvou učebnách  k dispozici prostory členěné na hernu, v níž je podlaha pokryta kobercem a druhou část která slouží k praktickým činnostem.   Místnost je vybavena  moderním  nábytkem na ukládání pomůcek. Za příznivého počasí mohou děti aktivně trávit svůj volný čas na dětském hřišti.

   Školní družina má dvě oddělení s kapacitou 44 žáků. Provoz zajišťují dvě vychovatelky a jedna asistentka pedagoga.

 

 

 

7) Vnitřní řád školní družiny v Čl. 4 se nahrazuje takto:

Čl. 4 Organizace činnosti

1. Družina je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy (vždy od nejnižších ročníků tj. s postupným naplněním počtu od prvního ročníku výše).

2. Do družiny jsou zařazovány žáci ZŠ a MŠ Holasice.

3. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí z družiny takto:

· po návratu z oběda 12,00 a 13,00.

· od 15,00 hod. do ukončení provozu.

4. Do družiny se zapisuje do počtu 44 žáků k pravidelné docházce.

5. Za bezpečnost žáků v družině zodpovídají vychovatelky konající přímou práci  s dětmi –      i při vycházkách, výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo budovu do návratu do budovy.

6. Činnost školní družiny je organizována ve dvou odděleních, které se nachází v 1. a ve 2. nadzemním podlaží.

7. Provoz družiny je v době od 11.40 hod do 16.00 hod, pondělí a ve středu od 11.40 do 16.30, respektive podle rozvrhu ŠD, a to v jednotlivých dnech školního vyučování. Při zahájení provozu si vychovatelky přebírají žáky osobně od vyučujících ve třídě.

8. Žáci budou uvolňovány z družiny k účasti na zájmových kroužcích i do dalších forem zájmových aktivit organizovaných školou dle potřeby. Po dobu účasti při této činnosti jsou z družiny omluveni a zpět se do ní po skončení vracejí.

9. V případě realizace zájmového kroužku jiným subjektem, bude se zákonnými zástupci sepsána dohoda o uvolnění dítěte z činnosti ŠD a převzetí odpovědnosti za dítě daným subjektem.

10. O provozu družiny v době školních prázdnin a ředitelského volna v průběhu školního roku rozhoduje po projednání se zřizovatelem ředitelka školy. Následně budou zákonní zástupci      o provozu informováni.

11. Vychovatelky spolupracují se zákonnými zástupci a podle potřeby je informují o činnosti družiny, o chování dítěte a radí se s nimi o výchovných opatřeních.

12. Zákonní zástupci a další návštěvníci do třídy družiny nevstupují, děti si přebírají v přízemí školy. Pro oznámení příchodu použijí zvonek u vchodu do budovy.

13. Provoz družiny se uskutečňuje za úplatu.

 

8) Vnitřní řád školní družiny v Čl. 6 se nahrazuje takto:

Čl. 6 Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

 • zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,
 • zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám,
 • školní vzdělávací program,
 • přehled výchovně vzdělávací práce,
 • přehled docházky do školní družiny,
 • plán pro školní družinu na školní rok.
 
 
 

9) Řád třídy školní družiny se nahrazuje takto:

 

Řád třídy školní družiny

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY:                                                               11:40 – 16:00, v pondělí a ve středu 11:40 – 16:30

 

 • Do školní družiny je povolen vstup ve vhodné obuvi, která nesmí mít černou podrážku.
 • Při pobytu na koberci se žáci vyzují z přezůvek.
 • Zařízení školní družiny se udržuje v pořádku a čistotě, zachází se s ním šetrně podle pokynů vychovatele. Zjištěné závady se hlásí ihned vychovateli.
 • Do skříňky s pomůckami mají přístup žáci na pokyn vychovatele. Ostatním žákům, není vstup povolen.
 • Při odchodu ze školní družiny se uklízejí použité pomůcky na určené místo. Vychovatel provádí kontrolu uklizených pomůcek.
 • Ze školní družiny odcházejí žáci ukázněně, vychovatel odchází jako poslední – třída čeká na vychovatele.
 • Žák bez vědomí vychovatele neopouští školní družinu.
 • Místnost školní družiny vychovatel při odchodu vždy uzamyká.
 • Ve třídě školní družiny je zakázáno hraní kopané, vybíjené, prudkých běhů.
 • Každé zranění je nutno neprodleně hlásit vychovateli, který zajistí ošetření.
 • Během pobytu ve školní družině je vychovatel trvale přítomen.
 • Pokud žák soustavně porušuje řád školní družiny a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy vyloučen.
 • Zákonní zástupci dítěte navštěvujícího školní družinu jsou povinni uhradit poplatek, který činí 50 Kč za měsíc. Úplata 250 Kč je splatná předem, vždy do konce prvního měsíce pololetí  na účet školy 2028511389/0800  pod VS příjmením dítěte.

Řád školní družiny je stanoven na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.


DRUŽINA – organizace činností ve školní družině

 

 • od 11:40 hodin do 12:00 hodin – oběd

 

 • od 12:00 hodin do 13:00 hodin – odpočinková činnost dětí

 

 

 • od 13:00 hodin do 15:00 hodin – zájmová a rekreační činnost

 

 • od 14:00 hodin do 15:00 hodin - vycházka (za příznivého počasí) – v této době nelze, aby děti odchÁzely 

 

 

 • pondělí a středa od 15:00 hod do 16:30 hod, út., čt., pá od 15:00 hod do 16:00 hod,   – zájmová činnost


Správcem školní družiny je Marie Komosná

                                                                                   …………………………………………      

                                                                                 Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada byla seznámena s Dodatkem č. 2 k ŠVP školní družiny, který je součástí ŠVP Základní školy Holasice, 2. verze dne 29. 5. 2018

 

 

Ing. Roman Kostelecký                                    ………………………………………

 

Michala Ungrová                                             ……………………………………..

 

Mgr. Lenka Hanzlíková                                      …………………………………….

 

 

 


ZÁVĚR

 

             Tento dokument vznikl jako 2. dodatek k ŠVP školní družiny, a je součást ŠVP Základní školy Holasice, 2. verze, který byl zpracován dle RVP pro základní vzdělávání.

 

Tento dokument je platný od 3. 9. 2018.

 

Dodatek vytvořila Marie Komosná

 

 

 

 

 

 

______________________                                                  _______________________

 

Mgr. Lenka Hanzlíková                                                        Mgr. Pavlína Zámečníková  

koordinátor ŠVP                                                                   ředitelka školy