Činnost školské rady

10.04.2016 15:42

Školská rada

 
§ 167
 
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je
součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
 
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí
žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel
školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele
podle věty první a druhé ředitel školy.
 
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými
zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
 
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů
školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
 
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první
zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen
zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání
stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení
nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
 
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy
alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle
volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu
s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením
funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady
zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské
rady zvolených v řádných volbách.
 
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou
předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební
řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle
odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole
nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento
nezletilý žák žákem či studentem školy.
 
§ 168
 
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich
změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k
dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy
školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
 
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce
od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy
předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel.
Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná
dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy,
rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
 
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly
zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.