dodatek č. 1 k ŠVP školní družiny

04.09.2017 14:10

 

 

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno- venkov

Palackého 24, Holasice, 664 61 Rajhrad

 

 

 

 

 

Název školy:                           Základní škola a Mateřská škola Holasice,
Palackého 24, 664 61 Holasice

Ředitelka:                               Mgr. Pavlína Zámečníková

Koordinátor ŠVP:                  Mgr. Lenka Hanzlíková

 

 

 

 

 

 

V Holasicích dne 30. 8. 2017

Podpis ředitelky školy: ­­­_____________________                          Razítko školy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodatek č. 1 k ŠVP školní družiny, který je součást ŠVP Základní školy Holasice, 2. verze, platného od 1. 9. 2015 pod č. j. 141/2015, vstupuje v planost dnem 4. 9. 2017 pod číslem jednacím 231/2017.

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP školní družiny, který je součást ŠVP Základní školy Holasice od 4. 9. 2017 takto:

 

1) V části 2 Charakteristika školy se kapitola 2.2 nahrazuje takto:

 

2.2 Úplnost a velikost školy, vybavení školy

 

Škola sdružuje základní školu-1.-4. ročník, školní družinu se dvěma odděleními, mateřskou školu se dvěma odděleními a školní výdejnu-jídelnu. Jedna třída mateřské školy je umístěna v budově základní školy, druhá třída je v jiné budově.

Budova školy stojí v centru obce, jako škola slouží od roku 1960. V roce 1996 k ní byla přistavena výdejna stravy s jídelnou. O rok dříve byla v přízemí upravena místnost pro školní družinu, která byla v témže roce v naší škole zřízena. Škola prošla v roce 2000 rekonstrukcí, především oken, fasády a hygienického zařízení. V roce 2014 prošla škola větší rekonstrukcí, kdy byla opravena fasáda, změněno hygienické zařízení a ze třídy určené pro školní družinu byla vytvořena druhá třída mateřské školy. Tato třída je určena dětem předškolního věku a dětem s odkladem školní docházky. V prostorách cvičebny vznikla také nová třída pro školní družinu.

V prvním patře jsou dvě učebny vybavené novým nábytkem a výpočetní technikou a sborovna pro pedagogy. V jedné ze tříd je po výuce v provozu druhé oddělení školní družiny.

V přízemí se nachází učebna, šatna, výdejna stravy s jídelnou a třída mateřské školy.

K výuce využíváme výpočetní techniku s připojením na internet, audio a video techniku, žáci mají možnost využívat knihovnu a interaktivní tabuli. K výuce tělesné výchovy venku využíváme prostory vedle školy, které slouží ke sportování a relaxaci také dětem ve školní družině. Tyto prostory jsou vybavené průlezkami a houpačkami.

Naši školu navštěvují děti téměř výhradně z Holasic, nemusíme proto řešit problémy dopravy. Malý počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup, škola funguje jako škola „rodinná“, děti i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci se dobře znají i mimo školu, můžeme proto lépe reagovat na nejrůznější potřeby a problémy dětí. Také to je jedním z důvodů, že jsme dosud nemuseli řešit žádné sociálně patologické jevy.

Škola se snaží žákům nabízet aktivity pro trávení volného času – zájmové kroužky jsou zaměřené na výtvarné a hudební činnosti, přírodu a její ochranu, tělovýchovné kroužky a anglický jazyk.

 Každoročně pořádáme výstavu prací dětí, účastníme se soutěží, navštěvujeme divadla, výchovné koncerty, výlety.

 

2) V části 2 Charakteristika školy se kapitola 2.4 nahrazuje takto:

 

2.4 Charakteristika pedagogického sboru

 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, učitelky, asistentky pedagoga a vychovatelky ŠD. V ZŠ je jeden správní zaměstnanec vykonávající práci školnice a výdej stravy.

 

 

 

 

 

 

 

Počet zaměstnanců ZŠ                                              - ředitelka školy                                 1
                                                                                  - učitelé                                              3

                                                                                  - vychovatelky školní družiny           2

                                                                       - asistent pedagoga                            1
                                                                       - správní zaměstnanci                         2

 

Kvalifikovanost ped. pracovníků                             - kvalifikovaní                                    8
                                                                                  - nekvalifikovaní                                1

 

3) V části 4 Klíčové kompetence – integrované vzdělávací cíle se kapitola

 

Kompetence k řešení problémů nahrazuje takto:

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMů

- všímali si dění i problémů

- učili se pochopit problém

- přemýšleli o nesrovnalostech a jejich příčinách

- hledali různé způsoby řešení

- ověřovali prakticky správné řešení problémů

- chápali, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli

- rozlišovali správná a chybná řešení

- přizpůsobovali se změnám

- obhajovali svá rozhodnutí

- uvědomovali si zodpovědnost za svá rozhodnutí

 

 

4)  Část 5 Obsahy a formy ve školní družině se nahrazuje takto:

 

Pravidelná činnost představuje zejména organizované aktivity zájmové nebo tělovýchovné, střídané časem odpočinku a přípravou na vyučování.

            Příležitostné akce, např. besídky, oslavy, výlety atd. mohou být někdy určeny i rodičům a širší veřejnosti.

            Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální činnosti po obědě, při pobytu venku, v období před odchodem z družiny apod.

            Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

 

Základní principy práce v naší školní družině: HRA A ZÁŽITEK

 

            Hra přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky. Svět her nabízí celé spektrum nejrůznějších modelových situací, hra je víc než zábava, je prostředkem relaxace, rekreace a zdrojem radosti. Nabízí množství cenných zpětných vazeb, žák lépe poznává vlastní osobnost i své místo ve skupině.

            Výchovná práce ve školní družině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávání ve škole.

V naší školní družině vycházíme z  požadavků pedagogiky volného času

1.      požadavek dobrovolnosti (na základě vzbuzeného zájmu)

2.      požadavek zajímavosti a zájmovosti

3.      požadavek aktivity (volíme tak, aby v nich mohli být přiměřeně úspěšní všichni)

4.       požadavek citlivosti a citovosti (všechny činnosti musí přinášet žákům kladné emoce, a to nejen z aktivity samotné či z následné pochvaly, ale i z objevování nového nebo překonání překážky)

5.       požadavek prostoru k seberealizaci.

 

 

 

 

5) Část 6 Časový plán (organizace školní družiny) se nahrazuje takto:

 

 

Naše družina je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin, v pondělí od 11:40 do 16:30 a ve středu od 12:35 do 16:30 hodin.

 

DENNÍ REŽIM:

 

a)      Odpočinkové činnosti – chápeme je nejen ve smyslu klidových činností, ale i jako aktivní odpočinek, tedy činnosti rekreační

 

            Klidové odpočinkové činnosti – vycházejí z toho, že každý žák si volí aktivity podle svého přání a individuální potřeby, do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě. Dbáme na to, aby činnosti při odpočinku byly opravdu klidné a probíhaly v příjemném, bezkonfliktním prostředí.   Jedná se např. o poslech, prohlížení, četbu pohádek a příběhů apod., o povídání, rozhovory, stolní a společenské hry, vybarvování, skládání puzzle apod. Prostor třídy je členěn na hernu, kde je podlaha pokryta kobercem a prostor k praktickým činnostem. Žáci ve školní družině mohou odpočívat i vleže, mohou hrát klidné námětové nebo stolní hry, kreslit si, prohlížet knihy, časopisy, obrázky, číst si, modelovat, hrát si se stavebnicemi apod.

            Rekreační činnosti – v naší ŠD je významnou součástí činností dětí jejich rekreace. Rekreační činnosti musí být vydatné, jsou zvlášť účinné, zařadí-li se při středním stupni únavy. Při příliš velké únavě jsou bez účinku nebo mají dokonce účinek negativní. Proto je dětem nabízíme až po činnostech odpočinkových. Rekreační činnosti slouží k odreagování žáků, k odstranění únavy z vyučování. Vhodnými formami rekreace jsou zejména pohybové hry, hry s míči, motivované cvičení na relaxačních míčích, hry v tělocvičně či přírodě, hudebně pohybové aktivity, závodivé hry, hry s hudbou apod. Nejlepší formou jsou spontánní hry, proto děti musí mít možnost výběru.

 

b)      Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci i další rozvoj motorických schopností. Mohou být zařazeny jako kolektivní nebo individuální činnost.

Jedná se o:   

 1. pracovní činnosti – práce s přírodním materiálem, textilem, papírem, atd.
 2. výtvarné činnosti – kresba, malování, koláže, omalovánky atd.
 3. přírodovědné činnosti – pozorování změn v přírodě, poznávání přírody, ochrana životního prostředí
 4. hudební činnosti – poslech hudby a její reprodukce, zpěv, hudebně pohybové hry, hry na tělo apod.
 5. sportovní činnosti – sportovní a pohybové hry apod.
 6. sociální činnosti – zážitkové hry na rodinu, na školu (výměna rolí), na konflikt apod.

.

c)      Příprava na vyučování -  zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Vzhledem k souladu s křivkou výkonnosti žáků mají u nás pouze formu zábavného procvičování učiva prostřednictvím didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech. Např. motivované hry pro rozvoj řeči, symbolické hry, hry na procvičování sluchové a zrakové paměti, hry pro sluchové rozlišování a zvukové projevy, pro sluchové vnímání, preverbální dovednosti, Kimovy hry apod.

 

 

6) Část 7 Materiální a personální podmínky se nahrazuje takto:

 

   Naše školní družina má ve dvou učebnách  k dispozici prostory členěné na hernu, v níž je podlaha pokryta kobercem a druhou část která slouží k praktickým činnostem.   Místnost je vybavena  moderním  nábytkem na ukládání pomůcek. Za příznivého počasí mohou děti aktivně trávit svůj volný čas na dětském hřišti.

   Školní družina má dvě oddělení s kapacitou 44 žáků. Provoz zajišťují dvě vychovatelky.

 

7) Část 8 Bezpečnost dětí ve školní družině se nahrazuje takto:

 

 

 • děti jsou do školní družiny zařazovány na základě zápisního lístku, který vyplní zákonní zástupci
 • zákonní zástupci musí vyznačit na zápisním lístku čas, kdy žáci odcházejí domů a zda jdou sami nebo v doprovodu jiné osoby
 • na Zmocnění pro předávání jiným pověřeným osobám musí být vypsány osoby, které jsou oprávněny dítě z družiny vyzvednout
 • vychovatelka osobně předává děti oprávněným osobám
 • pokud si zákonní zástupci přejí, aby dítě odešlo samo ze školní družiny v jiný čas, než je na zápisním lístku, musí o změnu písemně požádat vychovatelku
 • děti jsou pod stálým dohledem vychovatelky
 • na začátku školního roku vychovatelka seznamuje děti s bezpečnostními předpisy       a ochranou zdraví ve ŠD
 • ve ŠD se žáci řídí Řádem školy a Řádem školní družiny

 

8) Vnitřní řád školní družiny v Čl. 3 se nahrazuje takto:

 

Čl. 3 Přihlašování a odhlašování žáků

1. Do družiny je žák zařazen na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka.

2. Předávání informací zákonnému zástupci, přihlašování a odhlašování žáků do družiny zajišťuje vychovatelka.

3. Zákonný zástupce žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, či na Zmocnění pro předávání dětí  jiným pověřeným osobám, sdělí zákonný zástupce, tuto skutečnost vychovatelce družiny předem písemně. Předem známou nepřítomnost žáka            v družině zákonný zástupce oznámí taktéž písemně. Ke komunikaci lze využít i elektronickou komunikaci zsholasice@seznam.cz.

9) Vnitřní řád školní družiny v Čl. 4 se nahrazuje takto:

Čl. 4 Organizace činnosti

1. Družina je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy (vždy od nejnižších ročníků tj. s postupným naplněním počtu od prvního ročníku výše).

2. Do družiny jsou zařazovány žáci ZŠ a MŠ Holasice.

3. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí z družiny takto:

· po návratu z oběda 12,00 a 13,00.

· od 15,00 hod. do ukončení provozu.

4. Do družiny se zapisuje do počtu 44 žáků k pravidelné docházce.

5. Za bezpečnost žáků v družině zodpovídají vychovatelky konající přímou práci  s dětmi –      i při vycházkách, výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo budovu do návratu do budovy.

6. Činnost školní družiny je organizována ve dvou odděleních, které se nachází v 1. a ve 2. nadzemním podlaží.

7. Provoz družiny je v době od 11.40 hod do 16.00 hod, pondělí od 11.40 do 16.30 a ve středu od 12.35 do 16.30 hodin, respektive podle rozvrhu ŠD, a to v jednotlivých dnech školního vyučování. Při zahájení provozu si vychovatelky přebírají žáky osobně od vyučujících ve třídě.

8. Žáci budou uvolňovány z družiny k účasti na zájmových kroužcích i do dalších forem zájmových aktivit organizovaných školou dle potřeby. Po dobu účasti při této činnosti jsou z družiny omluveni a zpět se do ní po skončení vracejí.

9. V případě realizace zájmového kroužku jiným subjektem, bude se zákonnými zástupci sepsána dohoda o uvolnění dítěte z činnosti ŠD a převzetí odpovědnosti za dítě daným subjektem.

10. O provozu družiny v době školních prázdnin a ředitelského volna v průběhu školního roku rozhoduje po projednání se zřizovatelem ředitelka školy. Následně budou zákonní zástupci      o provozu informováni.

11. Vychovatelky spolupracuje se zákonnými zástupci a podle potřeby je informují o činnosti družiny, o chování dítěte a radí se s nimi o výchovných opatřeních.

12. Zákonní zástupci a další návštěvníci do třídy družiny nevstupují, děti si přebírají v přízemí školy. Pro oznámení příchodu použijí zvonek u vchodu do budovy.

13. Provoz družiny se uskutečňuje za úplatu.

 

10) Vnitřní řád školní družiny v Čl. 6 se nahrazuje takto:

Čl. 6 Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

·         zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,

·         zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám

·         školní vzdělávací program,

·         přehled výchovně vzdělávací práce.

 

11) Řád třídy školní družiny se nahrazuje takto:

Řád třídy školní družiny

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY:                                                                     11:40 – 16:00, v pondělí 11:40 – 16:30, ve středu 12:35 -  16:30 hodin.

 

 

-          Do školní družiny je povolen vstup ve vhodné obuvi, která nesmí mít černou podrážku.

-          Při pobytu na koberci se žáci vyzují z přezůvek.

-          Zařízení školní družiny se udržuje v pořádku a čistotě, zachází se s ním šetrně podle pokynů vychovatele. Zjištěné závady se hlásí ihned vychovateli.

-          Do skříňky s pomůckami mají přístup žáci na pokyn vychovatele. Ostatním žákům, není vstup povolen.

-          Při odchodu ze školní družiny se uklízejí použité pomůcky na určené místo. Vychovatel provádí kontrolu uklizených pomůcek.

-          Ze školní družiny odcházejí žáci ukázněně, vychovatel odchází jako poslední – třída čeká na vychovatele.

-          Žák bez vědomí vychovatele neopouští školní družinu.

-          Místnost školní družiny vychovatel při odchodu vždy uzamyká.

-          Ve třídě školní družiny je zakázáno hraní kopané, vybíjené, prudkých běhů.

-          Každé zranění je nutno neprodleně hlásit vychovateli, který zajistí ošetření.

-          Během pobytu ve školní družině je vychovatel trvale přítomen.

-          Pokud žák soustavně porušuje řád školní družiny a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy vyloučen.

-          Zákonní zástupci dítěte navštěvujícího školní družinu jsou povinni uhradit poplatek, který činí 50 Kč za měsíc. Úplata je splatná předem, do konce prvního měsíce pololetí - 250 Kč za pololetí.

Řád školní družiny je stanoven na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.


DRUŽINA – organizace činností ve školní družině

 

·         od 11:40 hodin do 12:00 hodin – oběd

 

·         od 12:00 hodin do 13:00 hodin – odpočinková činnost dětí

 

 

·         od 13:00 hodin do 15:00 hodin – zájmová a rekreační činnost

 

·         od 14:00 hodin do 15:00 hodin - vycházka (za příznivého počasí) – v této době nelze, aby děti odchÁzely 

 

 

 • pondělí a středa od 15:00 hod do 16:30 hod, út., čt., pá od 15:00 hod do 16:00 hod,   – zájmová činnost


Správcem školní družiny je Marie Komosná

                                                                                  …………………………………………      

                                                                                 Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada vyla seznámena s 2. verzí ŠVP ŠD ZŠ Holasice dne ....................................

 

 

Ing. Roman Kostelecký                                    ………………………………………

 

Michala Ungrová                                             ……………………………………..

 

Mgr. Lenka Hanzlíková                                      …………………………………….

 

 

 

 


ZÁVĚR

 

             Tento dokument vznikl jako 1. dodatek k ŠVP školní družiny, a je součást ŠVP Základní školy Holasice, 2. verze, který byl zpracován dle RVP pro základní vzdělávání.

 

Tento dokument je platný od 4. 9. 2017.

 

Dodatek vytvořila Marie Komosná

 

 

 

 

 

 

______________________                                                  _______________________

 

Mgr. Lenka Hanzlíková                                                        Mgr. Pavlína Zámečníková   

koordinátor ŠVP                                                                   ředitelka školy