Informace a kritéria k zápisu

10.04.2018 15:28

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka Základní a Mateřské školy Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, (dále jen         ředitelka školy) tímto v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,           základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje zápis k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2018/2019.

Formulář  k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádost o přijetí a lékařské potvrzení) je volně dostupný na webových stránkách školy https://www.zsholasice.cz/formulare-ke-stazeni/

nebo si ho můžou zákonní zástupci vyzvednout ve středu dne 17. 4. 2018 v době od 7:30 do 16:00 hod. v budově mateřské školy na adrese J. Fučíka 149, 664 61  Holasice.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne dne 10. 5. 2018 v době od 13:00 – 17:00 h. v kanceláři ředitelky školy na adrese Palackého 24, 664 61  Holasice.

Při zápisu zákonný zástupce dítěte:

  • podá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání
  • vyplněnou přílohu žádosti s vyjádřením dětského lékaře údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, o očkování[1] dítěte a jeho zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v mateřské škole
  • předloží občanský průkaz s uvedeným trvalým pobytem nebo potvrzení z ohlašovny trvalého pobytu a rodný list dítěte.

Nebude-li žádost obsahovat všechny předepsané náležitosti, vyzve ředitelka školy účastníka řízení                 k odstranění nedostatků na místě, příp. mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu.

Dne  22. 5. 2018 od 10:00 – 11:00 h. mají účastníci řízení právo nahlížet do spisu, žádat o informace, činit    návrhy, vyjádřit se k podkladům řízení atd. v kanceláři ředitelky školy v Základní škole Palackého 24, 664 61.

O přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Jestliže počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst v mateřské škole, bude ředitelka školy postupovat podle ustanovení dokumentu „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019“.

Dne 6. 6. 2018 bude v informační skříňce u vchodových dveří mateřské školy
(adresa viz výše) a na webových stránkách školy v sekci „Novinky MŠ“
https://www.zsholasice.cz/materska-skola/informace/ zveřejněn seznam s registračními čísly přijatých dětí.  Zveřejněním seznamu na dobu 15 dnů budou rozhodnutí o  přijetí  považována za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí (v případě zájmu i o přijetí) budou zákonným zástupcům dětí vydávána ve dnech 6. a 7. 6. 2018 v době od  7:30 do 15:00 hod. v kanceláři ředitelky školy (adresa viz výše). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou účastníkům řízení zaslána poštou.

[1] Dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná.

Zákonné zástupce dětí upozorňuji na §34a zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na povinnost předškolního vzdělávání a způsoby   jejich plnění. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenské zařízení a registrujícího lékaře.

 

V Holasicích dne: 10. 4. 2018                                                                       Mgr. Pavlína Zámečníková                                                                                                                              ředitelka školy

 

                                                                                                            

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, (dále jen        ředitelka školy) tímto stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2018/2019.

Do mateřské školy (dále jen do MŠ) jsou přijímány děti podle kritérii v tomto pořadí:

1)  děti, které dosáhnou k  31. 8. 2018 nejméně pátého roku věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu obce Holasice (včetně dětí s odkladem školní       docházky ) - povinné předškolní vzdělávání dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v pl.zn),

2)   děti k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2018, které dosáhnou k 31. 12. 2018 nejméně tří let věku a mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu obce Holasice, dle potvrzení pediatra jsou řádně očkované a mohou docházet do MŠ, nástup do MŠ k celodenní        docházce 3. 9. 2018,

 3)   děti ostatní, které nelze zařadit do kritérií 1 - 2   (např. s pozdějším nástupem do MŠ, nemající        trvalé bydliště v Holasicích, které nedovrší do 31. 12. 2018 tří let věku ap.) 

Děti splňující dané kritérium jsou řazeny v rámci kritéria podle data narození.

Při stanovení pořadí pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy postupovat              od  kritéria č. 1 po kritérium č. 3 a v rámci každého kritéria od nejstaršího dítěte po nejmladší dítě.

V případech, kdy ani po uplatnění kritérií nebude moci ředitelka školy stanovit pořadí dětí, bude toto      stanoveno transparentním losováním[1] za přítomnosti zákonných zástupců.

Limitem pro vydání kladných rozhodnutí o přijetí dětí je počet volných míst v mateřské škole pro školní rok  2018/2019 .

       V Holasicích dne 10. 4. 2018                                                                 Mgr. Pavlína Zámečníková

                                                                                                                     ředitelka školy[1] O termínu a způsobu provedení losování budou zákonní zástupci dotčených dětí včas informováni.