Informace k zápisu

11.03.2019 15:00

Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020

 

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění      a  vyhláškou  č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění stanovuje organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 následovně, a to ve dvou krocích: 

 

  1. FORMÁLNÍ (povinná) ČÁST

Příjem žádostí proběhne ve středu  10. dubna 2019 a ve čtvrtek  11. dubna 2019                                 od 15,00 hod do 17,30 hod v budově ZŠ Palackého 24.

 

Zákonný zástupce podá žádost o přijetí – formulář je ke stažení na webových stránkách školy https://www.zsholasice.cz/formulare-ke-stazeni/  popř. k vyzvednutí v budově MŠ – J. Fučíka, Palackého). K ověření údajů předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, popř. další doklady vztahující se ke skutečnostem ovlivňujícím docházku dítěte do ZŠ.

 

Zákonný zástupce podá žádost o odklad – formulář je ke stažení na webových stránkách školy https://www.zsholasice.cz/formulare-ke-stazeni/ (popř. k  vyzvednutí v budově MŠ – J. Fučíka, Palackého). K ověření údajů předloží rodný list dítěte  a občanský průkaz zákonného zástupce. K žádosti doloží doporučující posouzení školského poradenského zařízení   a doporučení odborného lékaře.

Zákonný zástupce bude v obou případech informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji a o dalším postupu školy při vyřízení žádosti.

  1.  MOTIVAČNÍ ČÁST

Motivační část proběhne také ve středu dne  10. dubna 2019 a ve čtvrtek 11. dubna      od 15,00 hod do 17,30 hod. v budově ZŠ Palackého 24.
Je určena pro děti se žádostí o přijetí – dá-li zákonný zástupce souhlas a je-li přítomno dítě, proběhnou činnosti zaměřené na orientační posouzení školní připravenosti dítěte.
 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte narozeného v době   od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a zákonný zástupce dítěte s uděleným odkladem školní docházky.

 

 

 

.

 

 

Časté dotazy rodičů:

 

Je zápis do 1. třídy povinný?


Ve školském zákoně v §36 odst. 4 se říká – rodič je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.4. do 30.4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Termín zápisu vyhlašují školy v tomto období dle svého uvážení.

 

V kolika letech jsem povinen dítě přihlásit k zápisu do 1. třídy?


Ve školském zákoně se v § 36 odst. 3 říká – povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (letos se tedy jedná o děti s datem narození od 1. 9.2012 do 31. 8. 2013). Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince (tj. od 1.9.2013   do 31.12.2013)      k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1.1.2014   do 30.06.2014)        doporučující vyjádření školského poradenského zařízení  a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Co si máme vzít na zápis s sebou?


Rodný list dítěte, svůj občanský průkaz či cestovní pas. Pokud má dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je nutné přinést potvrzení o trvalém pobytu. Bez těchto náležitostí nemůže být dítě zapsáno.

 

Musí se dítě zápisu osobně zúčastnit?


Z § 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání vyplývá: Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.               V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. V části motivační proběhne rozhovor s dítětem zaměřen na motivaci pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

.

 

Musíme k zápisu, když má dítě odklad docházky z loňska?


Zákonný zástupce dítěte, které má odklad školní docházky z minulého roku, se musí zúčastnit opět zápisu. Bude k jeho zápisu přihlíženo, jako by byl zapisován poprvé. K zápisu do naší školy může přijít i zákonný zástupce dítěte, které má odklad vystavený jinou školou       a patří do spádového obvodu školy.

 

 

 

Chceme požádat o odklad školní docházky, co proto musíme udělat?


V paragrafu 37 školského zákona v odst.1 se píše: "Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku."

Poradenským zařízením je například Pedagogicko-psychologická poradna Brno či Speciálně pedagogické centrum. Zařízení musí být zapsáno v rejstříku škol. Odborným lékařem je např. pediatr (dětský lékař).
Pokud chcete požádat o odklad, musíte přijít k zápisu a podáte žádost o odklad (formulář je uveřejněný na našem webu) a doložíte posouzeními od poradenského zařízení a lékaře. Po doložení posudku bude žádosti o odklad vyhověno a školní docházka bude o rok odložena.

 

Jak se dovíme, zda bylo naše dítě přijato do 1. třídy?


Každé dítě dostane při zápise registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých                          a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na hlavních dveří u hlavního vstupu do školy. Seznam bude zveřejněn nejpozději 30 dnů po konání zápisu a vyvěšen po dobu 15 dnů.

 

Jak se dovíme informace k začátku školního roku 2019/2020?

 

V červnu budete pozváni na informační schůzku, kde obdržíte již podrobnější informace k začátku školního roku 2019/2020.

 

Co když naše dítě  bude v době zápisu nemocné nebo nebude v Holasicích?

 

V tomto případě kontaktujte ředitelku školy Mgr. Pavlínu Zámečníkovou telefonicky nebo         e-mailem ( 547 229 262 nebo 774 760 638, e-mail: zsreditelka@zsholasice.cz )