Informace pro rodiče

14.11.2017 07:54

Školní družina

 Informace pro rodiče

 

 • rodiče vyplní zápisní lístek, který dítě následně odevzdá ve škole
 • na zadní straně zápisního lístku vyplnit – čas, kdy bude dítě odcházet ze školní družiny (dále jen ŠD).
 • provozní doba ŠD je 11:40 – 16:00, pondělí 11:40 – 16:30 a ve středu 12:35 - 16:30 hodin.
 • dítě navštěvující ŠD je povinno stravovat se ve školní jídelně
 • doby odchodů dětí jsou stanoveny po návratu z obědu ve 12:00 a ve 13:00, od 15:00 do konce provozu
 • mimo stanovené časy dítě odchází zcela výjimečně, ve ŠD plníme výchovně vzdělávací program, proto prosíme nenarušovat činnosti (z důvodu bezpečnosti dětí)
 • pokud dítě odchází v jinou dobu, než je uvedeno v zápisním lístku, musí předložit omluvenku, na které je uvedeno jméno dítěte, datum, čas odchodu, zda bude odcházet samo nebo s doprovodem (uvést jméno osoby, se kterou má dítě odejít a podpis rodičů)
 • dítě nemůže být ze ŠD uvolněno na základě telefonátu
 • dle uvážení rodičů mou mít v šatně děti věci na převlékání do ŠD (tepláky, košile, zástěrka do Vv, …)
 • poplatek za ŠD činí 250 Kč za pololetí (50 Kč za měsíc), platí se předem, vždy do konce prvního měsíce daného pololetí na účet školy 2028511389/0800 pod  přiděleným variabilním symbolem.
 • telefonní číslo do školní družiny je 772 722 504.