Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Holasice

28.08.2015 14:41

 

KONCEPCE ROZVOJE

ZŠ A MŠ HOLASICE

2015 – 2018

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Obsah:

 

I.                   Charakteristika školy

II.                Hlavní cíle školy

Základní škola

a)      Oblast výchovně vzdělávací

b)      Oblast personální

c)      Oblast materiálně – technická

d)     Škola a veřejnost

 

Mateřská škola

 

a)      Oblast výchovně vzdělávací

b)      Oblast materiálně – technická

e)      Oblast personální, Škola a veřejnost

 

III.             Závěr

 

I. Charakteristika školy

 

Základní škola a Mateřská školy Holasice, okres Brno-venkov,  je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je obec Holasice. Škola sdružuje dvoutřídní malotřídní školu, mateřskou školu se 2 třídami, školní družinu a školní jídelnu- výdejnu.

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo ZŠ v 1. – 4. ročníku 27 žáků, kteří byli vzděláváni podle ŠVP ZŠ Holasice a ve školním roce 2015/2016 bylo přijato do 1. třídy 12 žáků. Do mateřské školy nastoupí v novém školním roce 18 dětí, které budou vzdělávány podle ŠVP MŠ.

V období letních prázdnin 2014 byla zřízena třída mš pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky v budově ZŠ Palackého 24. Kapacita MŠ byla celkově navýšena na 36 dětí. Vzhledem k nárůstu obyvatel  je  kapacita mš  stále nedostačující. Také byla navýšena kapacita školní jídelny-výdejny na 65 strávníků. Budova základní školy byla zateplena a má novou fasádu.

Zřizovatel dlouhodobě řeší problematiku výstavby nové mš. Během letních prázdnin 2015 proběhy v budově MŠ na J. Fučíka oprava hygienického zařízení a výmalba. V 9/2015 budou instalovány na zahradu nové herní prvky.

Vzdělávání ve sloučených třídách umožňuje propojit spolupráci mezi žáky, ale také poznat každého žáka osobně. Komunikace s rodiči usnadňuje znalost zázemí, ze kterého dítě pochází. Respektuje individualitu dítěte, jeho potřeby i zájmy. Výuka 2. ročníku v jedné třídě umožnuje kvalitně připravit dítě k přechodu do 5. ročníku.

Ve školním roce 2012 -2015 čerpala ZŠ finanční prostředky z operačního programu EU. Z prostředků EU byla škola materiálně-technicky vybavena. Na základě žádosti o finanční podporu z OP VK schválené 7.7.2015 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace. Tato dotace bude využita k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků a výjezdu starších žáků do anglicky mluvící země.

 

 

 

 

 

 

II. Hlavní cíle školy

Základní škola

a)      Oblast výchovně vzdělávací

Koncepční záměry:


  1.    Naplňovat ŠVP, kontrolovat jeho funkčnost a aktualizovat ho dle potřeb.

2.   Využívat inovativních metod a forem práce:

·         projektové kooperativní vyučování ve spojení s frontální metodou výuky

·         metoda brainstormingu tzv.„ burza nápadů. "

·         zařazení prvků „daltonského" vyučování ve II. třídě založené na principech zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce

3.      Zapojit do programů podporující zdravý životní styl.

4.      Rozvíjet čtenářskou gramotnost.

5.      Zkvalitnit péči o žáky se specifickými poruchami učení, se zdravotním postižením, ale i o žáky nadané, vytvořit podmínky k jejich integraci.

6.      Uskutečňovat programy protidrogové prevence a programu proti šikaně.

7.      Rozvíjet mimoškolní aktivity, nabízet zájmové aktivity.

8.      Pořádat tradiční školní akce (Dýňování na zahradě, Vánoční jarmark, Den otevřených, dveří, Rej světlušek, ….).

9.      Organizovat akce a zajistit spolupráci s mš  a se ZŠ Rajhrad.

10.  Doplňovat a inovovat školní řády podle skutečných potřeb.

11.  Efektivně využívat informační a komunikační techniku ve výchovně vzdělávacím procesu.

12.  Zapojit se do nabízených projektů MŠMT.

13.  Poskytnout kvalitní vyplnění volného času ve ŠD s možností zajištění provozu i v ranních hodinách.

14.  Motivovat žáky k přirozené pohybové aktivitě, organizovat lyžařské výcviky, školy v přírodě.

15.  Zapojit a motivovat žáky do soutěží i olympiád.

16.  Navázat spolupráci se vzdělávacími a společenskými institucemi v okolních obcích.

 

 

 

 

 

 

b)Oblast personální


Koncepční záměry:


1.    Zkvalitňovat mezilidské vztahy: vedení - učitel, učitel - žák, učitel - zaměstnanec         školy,    učitel - rodič, žák – žák.

2.    Sestavit motivační systém pro vzdělávání zaměstnanců.

3.    Aktivně zapojovat pedagogické pracovníky do dalšího vzdělávání, apelovat na osobní zodpovědnost a zainteresovanost zaměstnanců.

4.    Zajistit specializované odborníky pro pravidelnou spolupráci se školou.

5.    Předložit zaměstnancům jasný způsob odměňování.

 

c)Oblast materiálně – technická

 

Koncepční záměry:


1.    Ve spolupráci se zřizovatelem školy využít prostory základní školy k rozšíření

o  5. ročník z  důvodu nárůstu počtu žáků nebo pro potřeby mš.

2.    Zajistit účelné, hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků.

3.    Formou nových projektů získávat peníze pro školu, oslovit rodiče.

4.    Upravit prostor za školou pro výuku i relaxaci žáků.

5.    Zkvalitňovat materiální podmínky ve škole.

 

d)Škola a veřejnost

 


Koncepční záměry:


1.    Využívat e-mailovou komunikaci s rodiči, webové stránky školy jako zdroj

        informací pro rodiče.

2.    Pořádat Dny otevřených dveří, Školní akademie a jiné aktivity.

3.    Uskutečňovat společné akce pro děti a rodiče, připravovat kulturní programy.

4.    Vytvářet dobrou image školy prostřednictvím regionálního tisku.

5.   Spolupracovat se školskou radou, se zřizovatelem a se sdružením rodičů a přátel školy

      jako s partnery, kteří se podílí na řízení školy.

6.    Zapojit se do kulturních a sportovních akci pořádané obcí.

7.    Využít prostory sokolovny k pohybové aktivitě a společným akcím.

8.    Spolupracovat s místními spolky a organizacemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Mateřská škola

 

a)Oblast výchovně vzdělávací


Koncepční záměry:


1.   Propojit vzdělávací program školky se ŠVP školy.

2.      ŠVP  aktualizovat, sledovat, vyhodnocovat konkretizované výstupy.

3.      Vytvořit podmínky pro plynulý přestup dítěte z MŠ do ZŠ.

4.   Akceptovat přirozená vývojová specifika dětí

4.      Rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj, spokojenost a pohodu.

5.      Nabídnout dítěti vstřícné, podnětné prostředí a pozitivně je motivovat k dalšímu poznávání a učení.

6.      Vytvořit podmínky k integraci dětí.

7.      Nabídnout zájmovou činnost.

8.      Pokračovat u předškoláků s edukativně stimulačními činnostmi.

9.      Zaměřit se na logopedickou péči jako prevenci i nápravu.

10.  Spolupracovat s pedagogickou psychologickou poradnou v Židlochovicích.

 

 

b)Oblast materiálně – technická

 

Koncepční záměry:


1.    Zajistit účelné, hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků.

2.    Formou nových projektů získávat peníze pro školu, oslovit rodiče.

3.    Pokračovat se zřizovatelem v řešení otázky nedostačující kapacity mš.

4.   Instalovat nové herní prvky na zahradě.

 

c)Oblast personální, Škola a veřejnost


Koncepční záměry jsou totožné se základní školou

 

IV.           Závěr

 

Předložená koncepce rozvoje je materiál, který může být průběžně doplňován a upravován. Představuje také základní body orientace školy v následujícím období. Slouží jako informační materiál pro rodiče, zřizovatele i širší veřejnost, kam svou činností škola směřuje. Předpokladem ke splnění koncepčních záměrů jsou důležité nejen ekonomické předpoklady, ale také přístup všech zainteresovaných stran.

 

 

Holasice, září 2015                                                           Vypracovala:

                                                                                              Mgr. Pavlína Zámečníková