Kritéria k přijetí k základnímu vzdělávání

11.03.2019 15:04

Základní škola a Mateřská škola Holasice

Palackého 24, 664 61 Rajhrad

IČ: 750 226 30

tel.:547 229 262, e-mail: zsreditelka@zsholasice , www.zsholasice.cz

            Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka           

            ______________________________________________________

 

Č. j.: 20/2019

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO ZŠ A MŠ HOLASICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

V souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm.e), § 183 odst. 1 záklona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) vydávám jako statutární orgán kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce.

 

Pro přijímání k základnímu vzdělávání hodnotí ředitelka školy uchazeče podle následujících kritérií.

 

  1. V souladu s § 36 odst. 7 z. č. 561/2004 Sb., je ředitelka školy povinna přednostně přijímat žáky s místem trvalého pobytu v obci Holasice

            Žáci, kteří nemají trvalý pobyt v obci Holasice, budou přijímáni v následujícím  pořadí:          

      2. děti, které mají a současně budou mít i v následujícím školním roce na škole sourozence

         3. ostatní děti

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu                        1 k bodu 3. Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Losování proběhne za účasti zástupce zřizovatele.                                                                                                                                                              

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která se při rozhodování řídí kapacitou školy a jednotlivých tříd. Kapacita tříd 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 je jedna třída; maximální možný počet přijatých žáků je 20.

 

 

 

V Holasicích dne: 11. 3. 2019                                              Mgr. Pavlína Zámečníková

                                                                                                    ředitelka školy