Provozní řád školní jídelny-výdejny MŠ Holasice

02.01.2019 16:24

Provozní řád školní jídelny –výdejny MŠ Holasice

 

Změna k 1. 1. 2019

 

Školní jídelna – výdejna Holasice dováží obědy ze  Základní školy a Mateřské školy Syrovice, která  zajišťuje stravování:

 

  • pro děti mateřské školy Holasice

 

  1. Přihlašování ke stravování:

Ke stravování se strávníci řádně přihlásí vyplněním přihlášky ke stravování, která slouží zároveň jako podklad pro vedení školní matriky školského zařízení.

 

  1. Ceny stravného:

Strávníci jsou zařazeny do věkových skupin dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-2.

Pitný režim v mateřské škole je zajištěn pitnou vodou.

 

Ceny stravného s platností od 1.9.2018

 

Kategorie

Přesnídávka/Kč

Oběd/Kč

Svačina/Kč

Celkem/Kč

Do 6 let

8

20

8

36

7 letí  MŠ

9

23

9

41

 

 

 

  1. Úhrada stravného:

Stravné se platí dopředu zálohou a odhlášené obědy se odpočítávají.

Vyúčtování stravného se provádí:

 

  • vždy k 30.12. a 30.6. příslušného roku
     

 

 

 

 

 

Forma úhrady:

Hotově v kanceláři školní jídelny ZŚ a MŠ Syrovice v době od 8:00 – 14:00 hod každý pracovní den.

Inkasem ve prospěch účtu školy č. 050016-4055246399/0800.

Jednorázovým převodem na bankovní účet školy č. 50016-4055246399/0800, VS má každý strávník přidělen.

 

  1. Přihlašování a odhlašování stravy je možné emailem jídelna@skolasyrovice.cz,  telefonicky  na telefonním čísle 724 921 50  a to den předem do 9. hodiny.
  2. Vydávání stravy:

 

Obědy pro děti v MŠ J. Fučíka se vydávají od 11:30 -12:30 hod.

Pro odběr do jídlonosičů od 11:30 do 12:30 hod.

 

Obědy pro děti v MŠ na Palackého se vydávají od 11:30 -12:00.

Pro odběr do jídlonosičů od 11:30 do 12:00 hod.

.

 

  1. Dohledy:

Dohled nad dětmi ve školní jídelně-výdejně vykonávají pedagogové dle rozpisu ředitelky školy.  Pedagogický dohled dohlíží na příchod dětí do jídelny-výdejny, jejich chování při stolování, odnášení použitého nádobí a následný odchod z jídelny-výdejny. Děti nenutí k dojídání jídla. Dbá na bezpečnost strávníků, upozorňuje personál na možné nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti.

7.  Prázdniny a jiná volna

V době hlavních letních prázdnin je provoz školní jídelny-výdejny v MŠ  Holasice v provozu první dva týdny v červenci.

V ostatní volna je provoz školní jídelny-výdejny zajištěn, vyjma vánočních prázdnin v ZŠ.

 

8.  Kontrola

Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka školy

9.  Účinnost

Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1. 1. 2019

 

 

 

V  Holasicích dne 1.1.2019

                                                                                                                     ředitelka školy

                                                                                                            Mgr. Pavlína Zámečníková