Řád třídy školní družiny

31.08.2018 10:06

Řád třídy školní družiny

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY:                                                                           11:40 – 16:00, v pondělí a ve středu 11:40 – 16:30

 

 • Do školní družiny je povolen vstup ve vhodné obuvi, která nesmí mít černou podrážku.
 • Při pobytu na koberci se žáci vyzují z přezůvek.
 • Zařízení školní družiny se udržuje v pořádku a čistotě, zachází se s ním šetrně podle pokynů vychovatele. Zjištěné závady se hlásí ihned vychovateli.
 • Do skříňky s pomůckami mají přístup žáci na pokyn vychovatele. Ostatním žákům, není vstup povolen.
 • Při odchodu ze školní družiny se uklízejí použité pomůcky na určené místo. Vychovatel provádí kontrolu uklizených pomůcek.
 • Ze školní družiny odcházejí žáci ukázněně, vychovatel odchází jako poslední – třída čeká na vychovatele.
 • Žák bez vědomí vychovatele neopouští školní družinu.
 • Místnost školní družiny vychovatel při odchodu vždy uzamyká.
 • Ve třídě školní družiny je zakázáno hraní kopané, vybíjené, prudkých běhů.
 • Každé zranění je nutno neprodleně hlásit vychovateli, který zajistí ošetření.
 • Během pobytu ve školní družině je vychovatel trvale přítomen.
 • Pokud žák soustavně porušuje řád školní družiny a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy vyloučen.
 • Zákonní zástupci dítěte navštěvujícího školní družinu jsou povinni uhradit poplatek, který činí 50 Kč za měsíc. Úplata 250 Kč je splatná předem, vždy do konce prvního měsíce pololetí na účet školy 2028511389/0800  pod VS příjmením dítěte.

Řád školní družiny je stanoven na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.


DRUŽINA – organizace činností ve školní družině

 

 • od 11:40 hodin do 12:00 hodin – oběd

 

 • od 12:00 hodin do 13:00 hodin – odpočinková činnost dětí

 

 • od 13:00 hodin do 15:00 hodin – zájmová a rekreační činnost

 

 • od 14:00 hodin do 15:00 hodin - vycházka (za příznivého počasí) – v této době nelze, aby děti odcházely 

 

 • pondělí a středa od 15:00 hod do 16:30 hod,  út., čt., pá od 15:00 hod do 16:00 hod,   – zájmová činnost

 

Správcem školní družiny je Marie Komosná

                                                                               ……………………………………………..

                                                                                 Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka školy