Školní řád a pravidla hodnocení aktualizace k 3.9.2018

03.09.2018 20:17

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace, Palackého 24, 664 61 Rajhrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád ZŠ Holasice

 

 

Školní řád

 

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

 

 1. Práva žáků

 

Žáci mají právo:

- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

- jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči                    
v rámci možností školy,

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo
ředitelce školy,

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
školního vzdělávacího programu,

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu   
 a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

- na pomoc nebo radu kohokoli ze zaměstnanců školy – pokud se žák cítí v jakékoli nepohodě                     

nebo má nějaké trápení,    

- na svobodu ve výběru kamarádů,

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu      
třídního učitele, učitele, či jinou osobu,

- na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek,

- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich    
a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu s tím, že ředitelka  
školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů
zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,

 

 

 1. Povinnosti žáků

 

Žáci mají povinnost:

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,

- dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,             
s nimiž byli seznámeni,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

- nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit,

- nezapínají a nepoužívají mobilní telefony během vyučování a o přestávkách v prostorách školy

 

 

 1. Práva zákonných zástupců žáků

 

Zákonní zástupci žáků mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

- volit a být voleni do školské rady

- vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost,

- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků

 

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy v případě zanedbání povinné školní docházky se
zákonní zástupci dopustí přestupku dle §182a školského zákona

- přihlásit dle §22 školského zákona dítě k zápisu k povinné školní docházce, pokud nepřihlásí                       
dítě k zápisu k povinné školní docházce, dopustí se přestupku dle §182a školského zákona,

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících                se vzdělávání žáka,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

- uhradit škole vzniklou škodu na majetku, kterou jejich dítě způsobí úmyslně, či z nedbalosti

 

 

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu    a dalších nezbytných organizačních opatření

 

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti. Pozornost bude věnována ochraně před návykovými látkami.

 

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. Tento termín je závazný.

 

 

Žák zdraví v budově a na školních akcích zaměstnance školy.

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a hovorových hodin, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

 

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

 

2.1 Docházka do školy

 

Žák chodí do školy pravidelně a včas.

Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce.

Při absenci žáka je nutno do 48 hodin od počátku nepřítomnosti žáka informovat třídního učitele osobně, písemně, telefonicky či e- mailem a sdělit mu příčinu absence žáka.

Po opětovném nástupu do školy žák do dvou dnů předloží omluvenku třídnímu učiteli.

V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění. Pokud žák odchází v průběhu vyučování sám, musí být tato skutečnost prokazatelně napsána na lístečku či v notýsku, který si třídní učitel založí.

Přesáhne – li absence 30%, bude žákovi uděleno v příslušném předmětu komisionální přezkoušení, a to po projednání v pedagogické radě. V případě dlouhodobé nemoci bude situace posuzovaná individuálně.

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina  - třídní učitel nebo učitel daného předmětu 

jeden den až pět dnů  - třídní učitel,

více jak pět dnů – ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů.

 

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Nelze žáka uvolnit z TV zpětně, např. na konci školního pololetí. Žádost rodičů a lékaře musí být předána třídnímu učiteli a ředitelce školy předem.

 

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

 

 

2.2 Školní budova

 

Budova školy se otevírá v 7.40 hod. Žáci nastupují  do školy nejdříve 20 min. před začátkem vyučování, nejpozději v 7.55 h.,, kdy se škola uzavírá. Vstupují ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. V závažných případech bude dřívější vstup do školy posouzen individuálně.

Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8.00 hod.

 

Hlavní přestávka začíná v 9.40 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.  Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.

 

Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne        a odchází z budovy.

Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony.

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, které nijak nesouvisejí s výukou, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Není vhodné, aby žáci nosili do školy větší obnosy peněz. Mobilní telefony mají žáci po celou dobu pobytu ve škole vypnuté.

 

Nalezené věci se odevzdávají p. školnici nebo učitelce.

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny - výdejny. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu, který stanoví výši náhrady.

 

Při ztrátě věci postupují žáci následovně:

a) žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli

b) pokus o dohledání věci

c) rodič s ŘŠ vyplní tiskopisy pro pojišťovnu

d) ŘŠ kopii založí, originál zašle na pojišťovnu

g) vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení zástupce založí

 

2.3 Školní družina

 

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy vždy od nejnižšího ročníku, tj. s postupným naplněním počtu od prvního ročníku výše. V případě jednotlivých ročníků rozhoduje věk žáka (od nejmladšího žáka).

 

Provoz ŠD začíná po skončení vyučování v pondělí a ve středu do 16:30, v ostatní dny do 16:00 hod. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do ukončení provozu školní družiny. V případě, že tak neučiní, vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce žáka. V případě neúspěchu (do 15ti minut po ukončení provozu ŠD) kontaktuje místní oddělení Policie a odbor sociálních věcí. Poté vyčká s žákem na rozhodnutí Policie a sociálního odboru o umístění dítěte do vhodného zařízení.

 

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

Žáka lze uvolnit dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu       a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. V případě osobního vyzvednutí není nutná písemná žádost.

 

Pokud se jedná o kroužek pořádaný školou, vyzvedává si žáka ze ŠD vedoucí kroužku, např. učitelka a zpět je do ŠD zase přivede.

 

V případě zájmové činnosti pořádanou třetí osobou či organizací vyplní zákonný zástupce Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám. Po ukončení zájmové činnosti je po předchozí písemné domluvě možné vrátit žáka zpět do školní družiny.

 

Žáci ŠD se řídí pravidly školního řádu a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

 

ŠD využívá sokolovnu, školní dvůr a hřiště apod. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

 

Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce.

 

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD.
S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou). Rodiče jsou zváni na významnější akce ŠD.

Platba za ŠD se platí 2x ročně v hotovosti nebo na účet pod přiděleným variabilním symbolem.

 

Do ŠD se zapisuje do naplnění kapacity.

 

 

2.4 Školní jídelna -výdejna

 

Před příchodem do školní jídelny si žák v šatně odloží aktovku a umyje si ruce.

 

Při stolování je žák ukázněný, dbá pokynů dohlížecích učitelů, vychovatelky a paní ve výdejně.

 

Po skončení oběda zasune židli, odnese použité nádobí. Nejí ani nepije jinde než u stolu.

 

Do jídelny se již nevrací - v šatně se oblékne a opustí budovu. Žáci zapsaní do ŠD odcházejí z jídelny společně s vychovatelkou.

 

Platby za obědy se uskutečňují dle platného vnitřního řádu školní jídelny – výdejny ZŠ.

 

3. Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy                    

   diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.

 

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

 

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele.

 

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

 

Při výuce v sokolovně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tento prostor. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

 

 

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem, 

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

d) s postupem při úrazech, 

e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

 

Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů  -   tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.

 

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který:

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.

b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat,

c)informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, 

d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

 

Záznam o školním úrazu

Kniha úrazů

Kniha úrazů je uložena u ředitelky školy a ta za ni zodpovídá.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

 

 

Zápis do knihy úrazů provádí

a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině TV),

b) učitel konající dohled (např. o přestávkách),

c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na škole v přírodě),

d) třídní učitel (všechny ostatní případy).

V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

c) popis úrazu,

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

e) zda a kým byl úraz ošetřen,

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

 

 

 

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s ředitelkou školy jde-li o

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost, žáka ve škole, nebo

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici u ŘŠ školy.

Na žádost zákonného zástupce žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitelka školy.

Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

 

Hlášení  úrazu

O každém úrazu je informována ředitelka školy, v případě jeho nepřítomnosti ostatní pedag. pracovníci.

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

O úrazu podá ŘŠ bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

ŘŠ bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

 

Zasílání záznamu o úrazu

Záznam o úrazu zasílá ředitelka školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka a

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

Záznam o smrtelném úrazu ředitelka školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka,

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka

Zjistit poranění.

Informovat ředitelku školy.

Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.

Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.

Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.

Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

 

 

 

3.2 Prevence rizikového chování a řešení šikany ve škole

 

Pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

 

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitelky školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí             a mládeže.

 

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích          a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti školnímu řádu.             V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod).

 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k rizikovému chování a šikaně mohlo docházet.

 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

 

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli.

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i pedagogickou stránku.

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

 

Žák nemanipuluje s rozvody elektřiny a plynu v laboratoři, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

 

 

 

5. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

 

Podpůrná opatření prvního stupně

 

Ředitelka školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (§ 21 školského zákona).

Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace                a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2.. až 5.stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky školy nebo OSPOD.

 

Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci s třídním učitelem zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

Pověřený pedagogický pracovník ve spolupráci s třídním učitelem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

 

Vzdělávání žáků nadaných

 

Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu (upřesněno v IVP) a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. 

 

Základní škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

6.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve       škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro                 sebehodnocení žáků,

 

Vzdělávání

 

Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci dětí byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace).

 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.

 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu.

 

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2.

 

V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.

 

Chování

 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

 

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

 

a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitelky školy.

 

Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

 

Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

 

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

 


Postihy při neplnění školních povinností žáka (v jednotlivých čtvrtletích)

 

Při neplnění svých povinností bude žákovi udělena obdoba černého puntíku.
a) v případě pěti puntíků bude zákonný zástupce upozorněn sdělením v žákovské knížce,
b) v případě deseti puntíků je žákovi uděleno napomenutí třídního učitele,
c) v případě patnácti puntíků je žákovi udělena důtka třídního učitele,
d) v případě dvaceti puntíků je žákovi udělena důtka ředitelky školy a upozorněn OSPOD

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.

 

 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

- co se mu daří

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy

- jak bude pokračovat dál

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

6.2. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití                           klasifikace

 

Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

 

a) 1 - velmi dobré,

b) 2 - uspokojivé,

c) 3 - neuspokojivé.

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

 

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;   nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků.

 

Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

 

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - dobrý,

d) 4 - dostatečný,

e) 5 - nedostatečný.

 

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

 

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

d) nehodnocen (a)

 

Žák je hodnocen stupněm

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

 

Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení prospěchu v případě klasifikace jsou následující:

 

a) Český jazyk

 

stupeň 1 – výborný

 • žák se vyjadřuje srozumitelně a výstižně
 • mluvnické a pravopisné jevy ovládá a správně aplikuje
 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
 • písmo je úhledné, úprava velmi dobrá
 • sestaví věcně i formálně správně jednoduché ústní a písemné sdělení

 

stupeň 2 – chvalitebný

 • žák se vyjadřuje  vesměs výstižně  a srozumitelně
 • mluvnické a pravopisné jevy ovládá, dopouští se jen nepodstatných chyb
 • své znalosti umí většinou správně aplikovat v praxi
 • přiměřeně náročné texty čte s porozuměním, pouze s drobnějšími chybami
 • písmo odpovídá vcelku platné normě, písemný projev je estetický, bez větších nepřesností
 • sestaví jednoduché ústní a písemné sdělení bez závažnějších chyb

 

stupeň 3 – dobrý

 • vyjadřování žáka není vždy dostatečně výstižné a srozumitelné
 • žák v podstatě ovládá mluvnické a pravopisné jevy, ale dopouští se závažnějších chyb při jejich aplikaci
 • s pomocí učitele dovede chyby opravit
 • po návodných otázkách žák zpravidla prokazuje porozumění přiměřeně náročnému textu
 • technika psaní vykazuje nedostatky, které se projevují nesprávnými tvary písmen a málo úhlednou úpravou
 • jednoduché ústní a písemné sdělení dovede zpracovat a uspořádat za pomoci učitele

 

stupeň 4 – dostatečný

 • žák má závažnější nedostatky ve srozumitelnosti a výstižnosti vyjadřování
 • mluvnické a pravopisné jevy zvládá jen za pomoci učitele a se značnými obtížemi
 • neumí samostatně uplatnit znalosti v praxi
 • projevuje jen částečné porozumění přiměřeně náročnému textu
 • písemný projev je neuspořádaný, špatně čitelný, neestetický, tvary písmen neodpovídají normě
 • při zpracování jednoduchého ústního a písemného sdělení se neobejde bez pomoci učitele

 

stupeň 5 – nedostatečný

 • žák má závažné nedostatky ve srozumitelnosti a výstižnosti vyjadřování
 • částečné a izolované poznatky nedokáže uplatnit ani s pomocí učitele
 • čte jen s velkými obtížemi, bez porozumění textu
 • neovládá techniku psaní, nedokáže správně psát tvary písmen, písmo je velmi špatně čitelné, úprava neestetická
 • ani za pomoci učitele není schopen zpracovat jednoduché ústní a písemné sdělení

 

 

b) Matematika

 

stupeň 1 – výborný

 • žák si osvojil trvale a pevně učivo stanovené osnovami
 • projevuje jistotu a zběhlost v provádění numerických operací
 • samostatně řeší slovní úlohy
 • konstruktivní úlohy v geometrii řeší samostatně, přesně a s velmi dobrou úpravou

 

stupeň 2 - chvalitebný

 • žák velmi dobře ovládá učivo stanovené osnovami
 • jeho znalosti a dovednosti jsou trvalého charakteru
 • numerické výpočty provádí s jistotou, jen občas se dopouští drobných a méně závažných chyb
 • slovní a geometrické úlohy řeší převážně samostatně a správně
 • jeho práce jsou vesměs přesné a mají úhlednou úpravu

 

 

stupeň 3 – dobrý

 • žák podstatě ovládá učivo stanovené osnovami
 • při provádění numerických operací je pomalejší
 • dopouští se chyb, které po upozornění učitelem dokáže sám opravit
 • snadné úlohy řeší samostatně, složitější s pomocí učitele
 • v geometrii se dopouští nepřesností, grafický projev je méně úhledný

 

stupeň 4 – dostatečný

 • žák ovládá stanovené učivo jen zčásti
 • při numerických operacích je pomalý a málo pohotový
 • dopouští se četných chyb
 • bez pomoci učitele zpravidla není schopen řešit slovní ani geometrické úlohy
 • jeho grafický projev je neuspořádaný a málo úhledný

 

 

stupeň 5 – nedostatečný

 • žák neovládá učivo předepsané osnovami, případně má jen dílčí a izolované poznatky
 • nedokáže plnit úlohy ani s pomocí učitele
 • jeho celkové vědomosti a dovednosti nejsou na takové úrovni, aby mohl pochopit a zvládnout další učivo

 

c) Prvouka, přírodověda, vlastivěda,

 

stupeň 1 – výborný

 • žák ovládá uceleně a přesně předepsané učivo, dokáže se v něm orientovat
 • pohotově, samostatně a tvořivě uplatňuje získané poznatky při řešení praktických úkolů

 

stupeň 2 – chvalitebný

 • žák velmi dobře ovládá předepsané učivo a dokáže se v něm orientovat
 • získané poznatky dokáže uplatnit v praxi samostatně nebo podle pokynů učitele, občas se dopouští méně závažných chyb

 

 

 

stupeň 3 – dobrý

 • žák v podstatě ovládá předepsané učivo, na návodné otázky reaguje vesměs správně, dopouští se méně závažných chyb
 • ne vždy dokáže samostatně uplatnit získané poznatky v praxi

 

stupeň 4 – dostatečný

 • žák má závažné nedostatky v osvojení znalostí a dovedností
 • dokáže získané poznatky aplikovat v praxi jen za soustavné pomoci učitele

 

 

stupeň 5 – nedostatečný

 • žák neovládá předepsané učivo, případně má jen částečné a izolované znalosti, které mu neumožňují zvládnout další učivo
 • nechápe souvislosti a není schopen se orientovat v učivu ani s pomocí učitele

 

d) Anglický jazyk

 

stupeň 1 -  výborný

 • žák správně reaguje v běžných situacích a vede jednoduchý dialog, pohotově ovládá slovní zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět
 • bez obtíží porozumí přiměřenému textu a vyhledá požadovanou informaci
 • bez obtíží zvládá techniku čtení a psaní

 

stupeň 2 – chvalitebný

 • žák vesměs správně reaguje v běžných situacích, celkem pohotově ovládá slovní zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět, s drobnými chybami vede jednoduchý dialog
 • bez větších obtíží porozumí přiměřenému textu a vyhledá požadovanou informaci
 • bez větších obtíží zvládá techniku čtení a psaní
 • Základní škola Holasice, příspěvková organizace

 

 

stupeň 3 – dobrý

 • žák reaguje méně pohotově v běžných situacích, za pomoci učitele dovede své znalosti uplatnit v praxi, slovní zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět v podstatě ovládá
 • dopouští se chyb při porozumění přiměřenému textu
 • dopouští se chyb při zvládání techniky čtení a psaní

 

stupeň 4 – dostatečný

 • žák reaguje v běžných situacích s velkými obtížemi a jen za pomoci učitele, má značné nedostatky ve slovní zásobě, stavbě vět a výslovnosti
 • přiměřenému textu porozumí jen za soustavné pomoci učitele
 • má závažné nedostatky v základech čtení a psaní

 

stupeň 5 – nedostatečný

 • žák nedovede ani s pomocí učitele reagovat v běžných  situacích a porozumět přiměřenému textu, neovládá slovní zásobu, výslovnost ani základy stavby vět
 • má jen dílčí a izolované poznatky, které mu neumožňují zvládnout další učivo
 • jeho znalosti mu neumožňují zvládnout techniku čtení a psaní

 

 

 

 

e) Tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova

 

stupeň 1 – výborný

 • žák tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady podle požadavků osnov
 • je aktivní, snaživý a vytrvalý
 • pracuje se zájmem
 • výsledky odpovídají jeho nadání a píli

 

stupeň 2 – chvalitebný

 • převážně tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady podle požadavků osnov
 • většinou je aktivní a snaživý
 • jeho výkony mají jen drobné nedostatky

 

stupeň 3 – dobrý

 • žák nevyužívá dostatečně své schopnosti a osobní předpoklady
 • je méně  tvořivý, aktivní a samostatný
 • projevuje malý zájem a jeho výkony jsou průměrné

 

stupeň 4 – dostatečný

 • žák projevuje velmi malou snahu a zájem o  rozvoj svých osobních předpokladů
 • jeho výkony jsou podprůměrné a neodpovídají jeho schopnostem

 

stupeň 5 – nedostatečný

 • žák neprojevuje snahu a zájem, je převážně pasivní
 • nerozvíjí své osobní předpoklady
 • výsledky jeho práce jsou neuspokojivé a neodpovídají jeho schopnostem

 

 

 

Poznámka: Při hodnocení prospěchu žáka může učitel používat kromě daných klasifikačních stupňů i jiná značení:

motivační razítka, smajlíky, jednička dvakrát podtržená, 1-, 2-, 3-, 4-.

 

 

 

Předmět speciálně pedagogické péče je hodnocen slovně.

 

 

6.3 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách,

 

Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.

 

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

 

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky

 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.

 

Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi              a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

 

 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

 

 

 

6.4  Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující, zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho   výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné,  ústní, grafické, praktické, pohybové,…) kontrolními písemnými  pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s   ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a   zdravotnickými pracovníky.

 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

 

O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky minimálně 2 dny předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

 

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.

 

Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace.

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky.

 

 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,…).

 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.

 

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména   - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do  sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj   informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech   žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané   učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není   přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času   k naučení, procvičení a zažití učiva. - prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.

 

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické radě.

 

 

6.5 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.

 

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

 

Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

 

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

 

Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se

místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…).

 

Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.

 

Dítětem a žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.

 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.

 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.

 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.

 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

 

 

 

Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

 

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.

 

V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

 

 

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů

 

Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

 

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,       a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.

 

Ředitelka školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého

pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

 

 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků (a pracovníků pověřených výchovnou činností)

 

1. Všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností jednotlivých etnických skupin.

2. Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený režim školy.

3. Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejpozději 20 minut před začátkem své první vyučovací hodiny.

4. Opozdí- li se, jsou povinni vysvětlit příčinu opoždění ředitelce.

5. Nemůže-li se vyučující dostavit do školy, je povinen neprodleně uvědomit vedení školy.

6. Ve všech prostorách školy platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření.

7. Konzumace alkoholických nápojů je přísně zakázána ve všech prostorách v pracovní době.

8. Vyučující je povinen se seznámit s úkoly v plánu školy na dané období a s případným zastupováním.

9.  Učitelé dodržuji předepsaný dohled.

10. Třídní učitel kontroluje a uzavírá  TK každý pátek před  odchodem ze školy.

11. Před začátkem hodiny vyučující zkontroluje přípravu žáků a třídy. Nepřítomné žáky zapíše do TK. Docházku kontroluje i v dalších vyučovacích hodinách.

12. Učitel nese odpovědnost za čistotu, pořádek a úpravu třídy při hodině. Jakékoli zjištěné závady na zařízení hlásí školnici. Nezapomíná na větrání třídy. Plně zodpovídá za stav třídy po ukončení hodiny.

13.  Vyučující nedovolí skládat věci, pokud neukončil hodinu. Je-li třída v pořádku (čistá tabule, křída, srovnané pomůcky) dá pokyn k seřazení žáků.

14.  Končí-li třída vyučování, odvádí vyučující žáky do šatny a dbá, aby se v šatně chovali ukázněně.

15.  Třídní učitel je povinen denně sledovat docházku žáků, zjišťovat příčiny zameškaných hodin a týdně provádět v TK omluvení nebo neomluvení zameškaných hodin. Při delší než týdenní nepřítomnosti organizuje nemocnému žákovi pomoc (je-li tento schopen pracovat a nejedná-li se o infekční onemocnění). Toto po domluvě s rodiči žáka.

16.  Chybí-li některý žák častěji, prověřuje si omluvenky, informuje se u rodičů telefonicky a popř. si zve rodiče do školy ihned po prvních dnech absence.                                      
17.  V průběhu vyučovacích hodin neposkytuje rodičům žádné informace. Je zakázáno opouštět třídu během vyučovací hodiny. Je zakázáno nechávat žáky samotné ve třídě, vykazovat žáky z učebny ve vyučování. Chce-li nebo potřebuje-li učitel nechat si žáky po vyučování ve třídě k doučování či z jiných výchovných důvodů, dá to den předem vědět rodičům. V tom případě učitel za žáky odpovídá až do jejich odchodu ze školy.

18.  Žák nesmí být potrestán tím, že bude vyloučen z části nebo z celé vyučovací hodiny.

19. TU jedenkrát za čtvrt roku vypracují hodnocení prospěchu a chování, udělení pochval a důtek. Rodiče, jejichž děti si neplní školní povinnosti (dochází u nich k výraznému zhoršení prospěchu) nebo se často proviňují proti řádu školy, zve třídní učitel včas do školy (i mimo rámec pravidelných konzultací a třídních schůzek).

20.  Všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a hovorových hodin a poskytují rodičům žáků všechny potřebné informace.  Ve zvlášť opodstatněných případech poskytují rodičů potřebné informace individuálně.

21.  Prostory, kam nemají žáci přístup, zůstávají trvale uzavřeny.

22. Všichni učitelé, vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou povinni vyžadovat dodržování řádu školy od všech žáků, i když sami nemají službu.

23. K zajištění ukázněného chování žáků a pořádku ve škole vykonávají učitelé a ostatní pracovníci školy dohled podle rozvrhu.

24. Po vyučování zaměstnanec konající dohled v šatnách kontroluje spořádaný odchod žáků ze školy.

25.  Učitelé, kteří vykonávají dohled na chodbách, dohlížejí na chování žáků na chodbách i na chování ve třídách.

26.  Při zabezpečování dohledů věnují pozornost také pohybu žáků na WC.

 

 

                                  

                                                                      

 

 

 

 

 

Přílohy:

 

Výtah pro žáky – Jak se správně chováme ve škole

               

Zdravíme učitele a jiné dospělé osoby v budově školy.

Dbáme pokynů učitelů i dalších zaměstnanců školy.

Řádně se staráme o své věci, oblečení a boty si ukládáme do šatny.

Udržujeme pořádek ve všech prostorách školy (třídy, WC, dvůr, hřiště…).

Během vyučování se nevydáváme na procházky po škole pod záminkou návštěvy WC.

Vyučování nerušíme mobilními telefony (telefonování, zvonění, SMS zprávy).

Během přestávek se věnujeme jen takovým aktivitám, při kterých neohrožujeme své zdraví, zdraví spolužáků a majetek školy.

 

Výtah pro žáky: Jak se správně chovat ve školní družině

Zdravíme učitele a své spolužáky.

Dbáme pokynů vychovatelky a ostatních zaměstnanců školy.

Řádně se staráme o své věci, oblečení a obuv – ukládáme je na místo k tomu určených.

V prostorách družiny udržujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní družiny. V případě poškození nebo zničení bude požadována náhrada.

Za mobilní telefon si žák ručí sám, totéž platí např. o MP3 přehrávačích a jiných předmětech nesouvisejících s výukou.

Špatné chování žáka ve ŠD sdělí vychovatelka písemně do deníčku, popřípadě žákovské knížky.

V ŠD je žák povinen hlásit vychovatelce odchod domů, v případě jiného než pravidelného odchodu domů a písemně doložit.

 

 

 

 

 

Školní řád je v platnosti od 3. 9. 2012

 

Aktualizován ke 3. 9. 2018

 

 

Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31. 8. 2012.

 

S aktualizací byli zaměstnanci seznámeni na pedagogické radě 21. 6. 2018.

 

Účinnosti nabývá po schválení školskou radou dne 29. 5. 2018.