Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

04.09.2017 12:13

    Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres             Brno-venkov,příspěvková organizace,

Palackého 24, 664 61 Rajhrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal :

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24, 664 61 Rajhrad

 

 

Schválil :

Mgr. Pavlína Zámečníková

 

 

Účinnost :

Od 1. 1. 2017

 

 

Závaznost :

směrnice je závazná pro všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Holasice

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno.venkov, příspěvková organizce, Palackého 24,664 61 Rajhrad

 

 

VNITŘNÍ SMĚRNICE  

 

 

 Směrnice o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.

 

Ředitelka Základní a mateřské školy vydává v souladu s ustanovením §123 odst. 2 a 4 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 43 /2006 o předškolním vzdělávání v pozdějším znění tuto vnitřní směrnici.

 

 

I.

Výše příspěvku.

 

  1. Výši úplaty  stanovuje  ředitelka školy na školní rok 2017/2018 - tj. k 1. září do 31. srpna - z podkladů účetní uzávěrky předešlého kalendářního roku a počtu přijatých dětí.

 

  1. Zřizovatel obec Holasice schválil příspěvek rodičů na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů mateřské školy na jedno dítě zapsané do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 úplatu ve výši 400,-Kč měsíčně.

 

  1. Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 1 školského zákona).

 

  1. Všechny děti mladšího věku navštěvují MŠ za úplatu. (vyhláška č. 43 § 6 ods.2).

 

  1. Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na

dobu  pěti  kalendářních  dnů  v měsíci,  nebo  na  4  hodiny  denně  je  částka  příspěvku stanovena na 2/3 základní částky.

 

  1. Zákonný  zástupce  dítěte  může  písemně  požádat  o  osvobození  či  snížení  úplaty

v případě  pobírání  sociálního  příplatku  (§  20  -  22  zákona  č.  117/1995  Sb.)         a  tuto skutečnost  prokáže  ředitelce  mateřské  školy.  O  osvobození  či  snížení  úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.

 

 

 

 

 

  1. V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata

stanovená  plátci  za  uvedené  měsíce  krátí  v poměru  odpovídajícímu  počtu

kalendářních  dnů  přerušení  provozu  vůči  celkovému  počtu  kalendářních  dnů

v příslušném  měsíci.  (Například  bude-li  provoz  MŠ  v měsíci  srpnu  přerušen       od  15. srpna do 31. srpna, tak provoz bude trvat 14 kalendářních dnů a výše úplaty   se sníží na 14/31 ). 

 

  1. Poplatek  za  prázdninový  pobyt  dítěte  v mateřské  škole  se  vybírá  předem             v měsíci červnu.  Pokud přihlášené  dítě onemocní a zákonní zástupci doloží lékařské potvrzení   nemoci  a  dítě  ani  jeden  den  v měsíci  nenavštívilo mateřskou  školu,  může  být poplatek snížen na polovinu.

    

 

II.

Splatnost.

 

1.      Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy je splatný měsíčně vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce na účet České spořitelny 2028511389/0800.

 

 

2.      Trvalý příkaz na školné zadejte na přidělený variabilní symbol. Neuhrazení úplaty        v řádném termínu  může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 § 35 odst. d)

 

 

 

III.

Účinnost.

 

Tato směrnice nabývá účinnost dnem vydání.

 

 

 

 

V Holasicích dne 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                              Mgr. Pavlína Zámečníková

                                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Holasice