ŠVP - 3.verze

01.09.2018 20:20

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY HOLASICE
 

zpracovaný podle RVP ZV

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno- venkov

Palackého 24, Holasice, 664 61 Rajhrad

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 3. verze, jehož činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Holasice, Palackého 24, příspěvková organizace,
vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2018 pod č.j. 130/2018.

 


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název programu:                 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní školy Holasice

 

Údaje o škole:

Název školy:                           Základní škola a Mateřská škola Holasice               

Adresa:                                   Palackého 24, Holasice, 664 61 Rajhrad                                         

Kontakty:                               tel. 547 229 262
e-mail: zsholasice@seznam.cz

Ředitelka:                               Mgr. Pavlína Zámečníková

Koordinátor ŠVP:                  Mgr. Lenka Hanzlíková

Právní forma:                         příspěvková organizace

IČO:                                       75022630

IZO:                                       102179280

 

Zřizovatel:

Název:                                    Obec Holasice

Adresa:                                   Václavská 29, Holasice, 664 61 Rajhrad

Kontakty:                               547 229 362   

 

Platnost dokumentu od 1. září 2018.

 

Podpis ředitelky školy: ­­­_____________________                          Razítko školy:

Dne 22. 5. 2018

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Základní škola a Mateřská škola Holasice,

Palackého 24,664 61 Rajhrad

 

 

 

2.1 Úplnost a velikost školy

 

Základní škola Holasice je málotřídní školou s uceleným prvním stupněm, 1. – 5. ročníkem. Třídy se spojují v závislosti na počtech žáků v jednotlivých ročnících. V případě velkého počtu žáků v jednom ročníku je tento ročník samostatný. Na druhý stupeň přecházejí žáci zpravidla do ZŠ Rajhrad. Kapacita školy je 80 žáků. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní výdejna.

 

 

2.2 Silnými stránkami školy jsou zejména:

 

 • rodinné a vlídné prostředí, ve kterém se žáci dobře cítí
 • díky méně početným třídám individuální přístup
 • každoroční odborný plavecký výcvik
 • zimní nebo jarní škola v přírodě
 • mimoškolní aktivity pro žáky naší školy – kroužky (sportovní, taneční, hudební, anglický jazyk)

 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru

 

Pedagogický sbor je tvořen ředitelem školy, třídními a netřídními pedagogy, asistenty pedagoga a vychovatelkami školní družiny. Dále na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog.

 

 

2.4 Charakteristika žáků

 

Žáci jsou převážně místní. Do školy chodí žáci z rodin původem z Holasic i z rodin přistěhovaných do nově vzniklých částí obce. Žáci jsou velmi bystří, aktivní a přátelští. Díky nižšímu počtu žáků ve třídách úzce spolupracují všichni žáci školy. To se pozitivně podepisuje na schopnosti kooperace, vzájemné tolerance a komunikace.  Do šestého ročníku žáci přechází převážně do ZŠ v Rajhradě, kde se bez problémů zapojují do tříd a přizpůsobují se dynamice školy.

 

 


2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

 

V ZŠ probíhá několik dlouhodobých projektů:

 • „Příroda a my“ (třídění odpadu, péče o životní prostředí v okolí školy apod.)
 • „Moje zdraví“ (první pomoc, pitný režim, péče o chrup apod.)
 • „Bezpečně na cestách“ (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, cykloturistika apod.)

Škola realizuje krátkodobější projekty, které se každoročně opakují - Den Země, Dýňování, Vánoce.

 

Mezinárodní spolupráce na naší škole neprobíhá.

 

 

2.6 Další aktivity

 

 • „Plavecký výcvik“ – Ve 2. a 3. ročníku žáci dojíždí do plavecké školy. Plavecký výcvik je v každém ročníku v rozsahu 10 dvouhodinových lekcí pod vedením kvalifikovaných trenérů.
 • „Škola v přírodě“ – Každoročně se žáci 1. – 5. ročníku účastní zimní nebo jarní školy v přírodě. Na škole v přírodě, ve zdravotně příznivém prostředí, je zajištěna výchova a vzdělávání podle ŠVP. Pro žáky, kteří se nemohou zúčastnit, je zajištěna výuka ve škole.

 

 

2.7 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty:

 

Při škole pracuje školská rada, která je složená z 1/3 zástupci školy, z 1/3  rodičů žáků a z 1/3 zástupci zřizovatele. Rada se schází minimálně dvakrát ročně a vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a jeho uskutečňování. Rovněž schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, projednává návrh rozpočtu a inspekční zprávy ČŠI. Školská rada je vedením školy informována o činnosti školy, o záměrech a dalším rozvoji školy.

Usilujeme o partnerský vztah mezi školou a zákonnými zástupci, který se nám ve většině případů daří uskutečňovat. Škola pravidelně organizuje 4x ročně třídní schůzky, 1x ročně Dýňování, vánoční jarmark, setkání se seniory a rozloučení na konci roku. Po domluvě mohou zákonní zástupci navštívit výuku. Mezi nejúspěšnější formy komunikace a spolupráce patří individuální konzultace a poradenská pomoc.

Případné problémy se snažíme řešit ihned, za účasti zákonných zástupců žáka, třídní učitelky, popř. ředitelky.

Spolupracujeme s učitelkami z MŠ, která je součástí našeho subjektu, s pedagogicko-psychologickou poradnou, především s pobočkou Brno - Lomená a se ZŠ Rajhrad, kam přecházejí většinou žáci naší školy do 6. ročníku.

Úzce spolupracujeme s Městskou knihovnou v Rajhradě. Hlavním partnerem pro školu je její zřizovatel, obec Holasice, se kterým projednáváme provozní záležitosti a koncepci dalšího rozvoje.

 

 

 

 


 

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

   Školní vzdělávací program naší školy vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat
a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké životu a na praktické jednání.

   Na utváření klíčových kompetencí se podílí devět vzdělávacích oblastí. Realizace výuky na naší škole probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech, které respektují cílová zaměření, očekávané kompetence. Výuka v jednotlivých vyučovacích předmětech ve svém souhrnu směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i k dosažení klíčových kompetencí stanovených v RVP.

  

3.1 Naše škola poskytuje

 • vyvážené, kvalitní vzdělání
 • rozvíjení samostatného logického myšlení a schopnosti komunikace
 • podporu pro žáky i v jiných než intelektuálních oblastech, jako je hudební, pohybová,
  manuální, estetická apod.
 • kvalitní přípravu žáků pro snadné zapojení do plně organizovaných škol.
 • uplatňování nových forem výuky (činnostní učení, práce s interaktivní tabulí a internetem apod.)
 • pěkné, příjemné a rodinné prostředí
 • moderní vybavení
 • uplatňování efektivních metod, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemného respektu
 • klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život ve skupině, kde jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi
 • zaměřujeme se i na žáky nadané, mimořádně nadané, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým vytváříme podmínky pro rozvoj

 

Pedagogická opatření

 • U žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme přiměřené metody výuky
  a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace.
 • Nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy.
 • Na doporučení poradenského zařízení redukujeme či rozšiřujeme obsah a rozsah učiva.

 

Cíle základního vzdělávání

 • umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
  i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby si projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí
  i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 

3.2 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných

 

V případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením prvního stupně je vypracován plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů v písemné podobě. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojených znalostí a dovedností. Třídní učitel stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, ostatními pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Součástí PLPP je termín vyhodnocení naplňování PLPP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení PLPP, je-li to účelné. PLPP bude po třech měsících vyhodnocen. Třídní učitel vyhodnotí, zda se bude ve zhotoveném PLPP pokračovat či bude zákonnému zástupci doporučena konzultace ve školském pedagogickém zařízení.

 

 

 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření. IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka. IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP (ŠPZ vyhodnocuje 2x ročně) a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je jeden školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Třídní učitel zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Dále po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky a zajistí informovanost celého pedagogického sboru.

 

 • Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci
s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a se školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP (ŠPZ vyhodnocuje 2x ročně) a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Třídní učitel zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Dále po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.

 

 • Vzdělávání žáků s LMP

 

IVP je zpracováváno třídním učitelem ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka. V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, je pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků (ŠPZ vyhodnocuje 2x ročně). IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště.

 

 

3.3       Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

 

            Jde o společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků.

 

KOMPETENCE K UČENÍ:                                               umožnit žákům osvojit si strategii učení   
           a motivovat je pro celoživotní učení

 

   Žáci na naší škole mají možnost získávat informace nejenom z učebnic, ale i z encyklopedií, příruček, internetu a výukových programů. Během výuky klademe důraz na čtení
s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Informace se žáci učí porovnávat, třídit a vyhodnocovat. Takto získané informace si mohou ověřit praktickými činnostmi. Během vyučování využíváme i informace z televize, časopisů, výstav a exkurzí. Individuálním přístupem k žákům zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch. Žáky vyšších ročníků vedeme k samostatnému organizování některých akcí, umožňujeme jim ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží (recitační, šachové, výtvarné, sportovní, apod.). Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly.

 


 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU:       podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickému uvažování a k řešení problémů

 

   Problémy žáků se často snažíme řešit společně, hledáme různé možnosti jejich řešení. Vybrané správné řešení se snažíme důsledně dodržovat. Při získávání informací z různých zdrojů se často objeví i různé přístupy k problémům a různé způsoby řešení. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky, pro žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální, popřípadě i pro děti z přípravné třídy. 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ:                               vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

 

   Komunikativní kruh – pokud mluvím já, ostatní mlčí, pokud mluví ostatní, mlčím já. Umění naslouchat ostatním. Používat prostředky neverbální komunikace – dramatická výchova. Umět rovnocenně využívat starých i moderních technologií. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky z obou dalších typů škol, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a vhodnou formou prosazovat svůj vlastní názor. Ročníky mezi sebou spolupracují při přípravách výtvarných a keramických výstav. Podporujeme komunikaci s dalšími školami v okolí.

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ:                       rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých

 

   Společně s učiteli si žáci vytvářejí pravidla chování ve třídě, přemýšlejí, čím by mohli přispět k dobrému chodu třídy a podle toho si společně s učitelkou určují úkoly, které budou plnit. Každý ve třídě musí být důležitý. Při skupinové práci se učí spolupracovat, projevují se jejich rozdílné schopnosti a zkušenosti. Vzájemně se ovlivňují. Rozvíjejí a dokončují nápady druhých. Učí se hodnotit svůj výsledek práce i výsledky druhých.

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ:                            připravovat žáky jako svobodné
                                                                                  a zodpovědné osobnosti, uplatňující
                                                                                  svá práva a plnící své povinnosti

 

     Žáky učíme, aby si uvědomovali, že jejich chování ve škole i mimo školu ovlivňuje smýšlení lidí o naší škole a jejich případně nevhodné chování může poškodit školu v očích veřejnosti.

     Učíme orientaci v kulturním a historickém dědictví regionu v návaznosti na dějiny státu
a Evropy přiměřeně k věku žáků. Vedeme žáky k lásce a ochraně přírody, klademe důraz na environmentální výchovu a vedeme žáky k třídění odpadů vlastní realizací ve škole.

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ:     pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti
i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti
a dovednosti při profesní orientaci

 

     Učíme žáky, aby se při plnění úkolů řídili pravidly, která si s učitelkou stanoví. Žák se snaží zvolit způsob, který by nikoho neohrožoval ani neomezoval. Nabízíme široký rejstřík různých činností. Tím, že si žáci vyzkouší práci druhých, dokážou ji lépe ocenit a vážit si ji. Porovnáváním s ostatními si žáci dobře uvědomují vlastní schopnosti a talent. Výuku doplňujeme o praktické exkurze.

 

3.4 Průřezová témata v ŠVP

 

   Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky.

   V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:

   Osobnostní a sociální výchova

   Výchova demokratického občana

   Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

   Multikulturní výchova

   Environmentální výchova

   Mediální výchova

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

 

Charakteristika průřezového tématu

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti.

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.

Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci jako na klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka
o sociální dovednosti. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, seberegulaci a k udržení psychického zdraví - psychohygieně, komunikaci, mezilidským vztahům. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na získávání praktických dovedností spjatých s uvedenými tématy. Vazba
ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda se týká evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního ekologického principu. Nabízí též možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve vztahu k přírodnímu prostředí. Vazba na vzdělávací oblast Umění a kultura se týká především společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična - jako např. estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů dramatické výchovy.  Osobnostní a sociální výchova tak může napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. Rovněž přispívá k realizaci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, zejména zdokonalováním dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

-  vede k porozumění sobě samému a druhým

-  napomáhá k zvládání vlastního chování

-  přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni

-  rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

-  utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci

-  umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)

- formuje studijní dovednosti

-  podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

-  pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým

-  vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci

-  vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů

-  přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování

-  napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí.

 

Osobnostní rozvoj

 - Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

 - Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy
k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí

- Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení

- Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích

- Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích

 

Sociální rozvoj

- Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí

-  Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie
a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)

-  Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace
v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci

- Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

Morální rozvoj

-  Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci

- Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

 

Charakteristika průřezového tématu

Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti,
v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.

Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.

Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii či naopak k despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení.

Průřezové téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů na společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k domovu a vlasti.

Průřezové téma má vazbu i na ostatní vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se tematizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám i hodnotám.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

-  vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod

-  vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti

-  umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků

-  rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti

-  prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování

-  vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

-  vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě

-  vychovává k úctě k zákonu

-  rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku

-  učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti

-  přispívá k utváření hodnot  jako je   spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost

-  rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů

-  motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším

-  umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)

-  vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností

- vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků - budoucích dospělých občanů - v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je užitečné vycházet z reálných životních situací a doporučené obsahy tematických okruhů co nejvíce vztahovat k životní zkušenosti žáků.

-  Občanská společnost a škola - škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci

-  Občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů)

-  Formy participace občanů v politickém životě - volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí

-  Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

 

Charakteristika průřezového tématu

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění
a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.

Příležitosti k realizaci tématu poskytuje na prvním stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. V této oblasti se využívají zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí.  Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se uplatňuje daná problematika zejména při objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků s důrazem na potřebu a závažnost ochrany tohoto prostředí především v dané lokalitě. Významnou oblastí pro realizaci tohoto tématu se stává vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Cizí jazyky mají praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Jsou prostředkem pro využití originálních zdrojů při poznávání života a evropské a světové kultury. Dovednosti osvojené žáky ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, zejména při práci s internetem, jsou využívány k samostatnému získávání informací o zemích Evropy a světa, o jejich životě a událostech. Tyto informace se následně stávají prostředkem pro orientaci v nabídce vzdělávacích, pracovních, kulturních a zájmových příležitostí a při navazování kontaktů. Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura rozvíjí průřezové téma vztah k evropské a světové kultuře. Prohlubuje porozumění evropským kulturním kořenům a chápání kulturních souvislostí při respektování svébytnosti národních a regionálních kultur a jejich přínosu ke kultuře světové. Ozřejmuje význam kulturního a historického dědictví jako zdroje poznání a přispívá k emocionální zainteresovanosti na jeho uchování a záchraně. Dramatická výchova, jako doplňující vzdělávací obor, umožňuje žákům vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví orientuje žáky v globálních problémech souvisejících se zdravím. V oboru tělesná výchova využívá průřezové téma zájmu žáků o sport k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenů olympijských idejí a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých národů a národností.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

-  rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy

-  prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech

-  prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv

-  rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech

-  rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru

-  prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu

-  vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje
s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich zpětného ovlivňování a využívání

-  vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory

-  rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských perspektiv

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

-  pomáhá překonávat stereotypy a předsudky

-  obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených 
   o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi

-  kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života

-  utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti

-  podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám

-  upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si souvislosti řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru.

-  Evropa a svět nás zajímá - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

-  Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů

-  Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 

Charakteristika průřezového tématu

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty.

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity
a spolupráci.

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků - příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“.

Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má zejména na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Informační
a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a příroda.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

-  poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících
v české a evropské společnosti

-  rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých

-  učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých

-  učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné

-  rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

-  rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie

-  učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání,

-  poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

-pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je

-  napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí

-  stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu

-  pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti

-  vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu

-  učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace daného tematického okruhu, popř. tématu mohou být významně ovlivněny vzájemnou dohodou učitelů, učitelů a žáků, učitelů a rodičů apod.

-  Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě

-  Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy

-  Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody vzniku

 - Multikulturalita - multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání

- Princip sociálního smíru a solidarity - odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 

Charakteristika průřezového tématu

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Každá z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty (inspiraci, odpočinek). Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technicko-
-ekonomickými a sociálními jevy s důrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci masových sportovních akcí. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje průřezové téma aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických problémů možností navazovat kontakty v této oblasti a vyměňovat si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. Vzdělávací oblast Umění a kultura poskytuje environmentální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

- rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí

-  vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

-  přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa

-  umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí

- poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí

-  ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje

-  napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni

-  seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.

-  učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů

-  učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

-  přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty

-  vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů

-  vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti

-  podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí

-  přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí

-  vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí

-  vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí. Vede žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.

 

Tematické okruhy:

-  Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo - město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce
a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)

-  Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy -  (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl
a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody
a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích - zásady MOV); změny
v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.)

- Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás)

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

 

Charakteristika průřezového tématu

Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena s různými záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií
(o jejich historii, struktuře, fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná
o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci
v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.

Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, zejména tím, že média, jako sociální instituce, se podílejí na utváření podob a hodnot moderní doby, umožňují hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a procesy v evropském i celosvětovém měřítku. Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků, osvojení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V rámci vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Pozornost se obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení, a to jak kritickou analýzou existujících textů, tak vlastní produkcí, a k utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Vztah ke vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické „řeči“ znakových kódů, jež média užívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a zvuku. Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka:

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

-  přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace

-  umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich

-  učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času

-  umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů

-  vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských)

-  umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)

-  vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)

-  vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci

-  rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu

-  přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu

-  přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

-  rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení

-  vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho
   naplnění

-  rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci

-  napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální výchovy se člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností.

 

Tematické okruhy receptivních činností:

-  kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu

-  interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)

-  stavba mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam
a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)

-  vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu

-  fungování a vliv médií ve společnosti - organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu
z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách

 

Tematické okruhy produktivních činností:

-  tvorba mediálního sdělení - uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení

-  práce v realizačním týmu - redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce


Začlenění průřezových témat

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   (OSV)

název tematického okruhu

1. roč

2. roč

3. roč

4. roč

5. roč

Osobnostní rozvoj

 

VV

 

 

HV

Rozvoj schopností poznávání

 

HV

 

AJ

Sebepoznání a sebepojetí

 

 

TV

TV

 

Seberegulace a sebeorganizace

TV

 

 

 

VV

Psychohygiena

 

HV

 

 

HV

Kreativita

HV

 

HV

 

HV

Sociální rozvoj

 

VV

 

Poznávání lidí

PRV

 

 

AJ

INF

Mezilidské vztahy

 

TV

 

 

ČJ

Komunikace

PRV

 

 

AJ

AJ

Kooperace a kompetice

 

TV

VL

TV

Morální rozvoj

 

 

PRV

 

M

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

VV

M

Hodnoty, postoje, praktická etika

VV

 

 

ČJ

INF

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO)

název tematického okruhu

1. roč

2. roč

3. roč

4. roč

5. roč

Občanská společnost a škola

ČJ, M

PRV

VV

VL

M, VL

Občan, občanská společnost a stát

M

M

PRV

VL

HV

Formy participace občanů v polit. životě

 

 

 

VL

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

VL

VV

 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH     (EGS)

název tematického okruhu

1. roč

2. roč

3. roč

4. roč

5. roč

Evropa a svět nás zajímají

ČJ, HV

ČJ

HV, AJ

ČJ

AJ

Objevujeme Evropu a svět

VV

 

M

AJ

Jsme Evropané

 

PRV

 

VL

VL

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MKV)

název tematického okruhu

1. roč

2. roč

3. roč

4. roč

5. roč

Kulturní diference

HV

 

ČJ

HV,VV

AJ

Lidské vztahy

HV

HV, ČJ

TV

HV, AJ

INF, VL

Etnický původ

 

 

VV, PČ

ČJ

HV

Multikulturalita

 

ČJ

ČJ

AJ

Princip sociálního smíru a solidarity

 

 

 

VL

 

 

 


 


 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA  (ENV)

název tematického okruhu

1. roč

2. roč

3. roč

4. roč

5. roč

Ekosystémy

VV

 

PRV

PŘ, VV

Základní podmínky života

 

PRV,PČ

M

Lidské aktivity a problémy živ. prostředí

ČJ,PRV

 

 

VV/TV

Vztah člověka k životnímu prostředí

M, TV

M

 

TV

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MEDV)

název tematického okruhu

1. roč

2. roč

3. roč

4. roč

5. roč

Kritické čtení a vnímání mediál. Sdělení

VV

ČJ

 

ČJ

INF

Interpretace vztahu med. Sdělení a reality

ČJ

 

 

ČJ

INF

Stavba mediálních sdělení

 

 

 

TV

 

Vnímání autora mediálních sdělení

HV

HV, ČJ

 

 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

ČJ

 

INF

Tvorba mediálního sdělení

 

ČJ

 

TV

 

Práce v realizačním týmu

 

 

ČJ

M

INF

 

Všechna průřezová témata budou zpracovávána v rámci vyučovacích předmětů, viz tabulka, forma a způsob realizace budou aktuálně upravovány dle podmínek školy a charakter žáků
a konkrétní podoba bude zahrnuta v učebních plánech.


 

4. UČEBNÍ PLÁN
I. stupeň

 

4 Učební plán

Vyučovací předmět

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

Z toho

disponibilní

Celkem

Český jazyk a literatura

7

7+1

6+2

6+2

7+1

6

39

Anglický jazyk

0+1

0+1

3

3

3

2

 11

Matematika a její aplikace

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

5

25

Informační a komunikační tech.

 

 

 

 

1

0

1

Prvouka

2

2

2+1

 

 

1

7

Přírodověda

 

 

 

1+1

2

1

4

Vlastivěda

 

 

 

1+1

2

1

4

Hudební výchova

1

1

1

1

1

0

5

Výtvarná výchova

1

1

2

2

1

0

7

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

0

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

0

10

Předmět spec. ped. péče

dotován z disponibilních hodin dle doporučení PPP, výuku realizuje speciální pedagog, předmět bude hodnocen slovně

Celkem

20

21

25

26

26

16

118

 

Poznámky k učebnímu plánu:

Český jazyk a literatura – vyučovací předmět se nazývá ČESKÝ JAZYK  - ČJ.
Předmět je posílen v prvním a pátém ročníku o jednu vyučovací hodinu, ve třetím a čtvrtém ročníku o dvě vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace.

Cizí jazyk – bude vyučován ANGLICKÝ jazyk – AJ.

Matematika a její aplikace - vyučovací předmět se nazývá MATEMATIKA – M. V 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku je posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace.

Informační a komunikační technologie - vyučovací předmět se nazývá INFORMATIKA –INF.

Člověk a jeho svět – vzdělávací oblast se realizuje vyučovacími předměty PRVOUKA – PRV, PŘÍRODOVĚDA – PŘ, VLASTIVĚDA – VL. Prvouka ve 3. ročníku, přírodověda a vlastivěda ve čtvrtém ročníku je posílena o jednu hodinu z disponibilní časové dotace.


 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

v 1. ročníku – 7 hodin týdně
ve 2. - 5. ročníku – 8 hodin týdně

 

Vzdělávacím obor Cizí jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících

v 1. – 2. ročníku – 1 hodina týdně

ve 3. – 5. ročníku – 3 hodiny týdně

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi
a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje na naší škole ve vzdělávacích oborech Český jazyk a Cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejích využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné použití jednotlivých poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užití češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní souvislosti jazykového vyjadřování. Vytváří předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchovy, jazyková výchova a literární výchova.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej
a kriticky posoudit jeho obsah.

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace
a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor.

Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí
 i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání
v jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

-        pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, důležitého sjednocujícího činitele národního společenství.

-        pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání

-        rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství

-        rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

-        vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

-        zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace

-        samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření

-        získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama

-        individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání.

 

Období

1.

Ročník

1.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

Název předmětu

ČESKÝ JAZYK

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

KOMUNIKAĆNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 

-čte s porozuměním jednoduchá slova a krátké věty
-porozumí jednoduchým mluveným pokynům a dokáže je aplikovat
-umí dokončit jednoduché věty,

-vybírá z nabídnutých řešení
-reprodukuje obsah známých pohádek a příběhů
-dokáže správně pozdravit a rozloučit se, rozlišuje mezi tykáním a vykáním
-tvoří věty podle zadání
-vyslovuje slova a předložkové vazby se správným dýcháním a přízvukem
-rozlišuje délku samohlásky
-píše správně slova a jednoduché věty
-vypráví jednoduchý děj podle obrázků

- výcvik čtení – přípravná
  cvičení sluchová a zraková
- správné čtení slabik a uvědomělé čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou spisovnou výslovností
- dokončování vět, výběr z

 nabídnutých řešení

-reprodukce obsahu známých pohádek a příběhů

- vyprávění příběhu podle obrázků

- tvoření vět podle zadání

-pozdrav, loučení, omluva

-nácvik správného dýchání a přízvuku

 

- hygienické návyky při psaní
- přípravné uvolňovací cviky
- psaní jednotlivých prvků
  písmen a číslic
- kvalitativní znaky písma
- psaní písmen, slabik, slov,
  jednoduchých vět
- opis, přepis, diktát, autodiktát

-technika správného psaní, úprava textu

VDO

- občanská společnost a škola

-výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu

-výchova k samostatnosti, sebekritice a odpovědnosti

 

EGS

-Evropa a svět nás zajímá

-rozvoj jazykových dovedností, poznávání evropských kultur

 

ENV

-Lidské aktivity a problémy životního prostředí

- vztah člověka a prostředí

 

MEDV

-interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

- vést žáky k výběru kvalitních pořadů, literatury a tisku

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

-porovnává významy slov
-uvědomuje si význam slov,

-přiřazuje slova k obrázkům
-vysvětluje význam slova
-tvoří opozita
-umí spočítat slova ve větě, rozdělit slovo na slabiky a hláskovat je
-doplňuje do věty správné sloveso podle významu
-nahrazuje obrázky slovy ve správném tvaru (podstatná jména)
-tvoří věty na daná slova
-spočítá věty v textu
-píše velká písmena na začátku věty
-umí spojit dvojice slov spojkami (a, i)
-dokáže napsat všechna písmena

- hláska, slabika, slovo, věta
- písmeno malé a velké, 
  tištěné a psané
- tečka, čárka, dvojtečka, 
  otazník, vykřičník, pomlčka, 
  uvozovky
- rozlišování zvukové a
  grafické podoby slova
- analýza a syntéza slabik
- rozlišování délky
  samohlásky
- spojování slabik do slov
- spojování slov do vět,
  používání spojek a, i
- věta, velké písmeno,
  znaménko na konci věty
- velká písmena ve
  vlastních jménech
- význam slov, opozita

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

-dokáže nakreslit vhodnou ilustraci k přečtenému textu
-reprodukuje text podle obrázkové osnovy
-ovládá kratší báseň a říkadlo
-najde jednoduché rýmy
-dokáže v pohádce najít představitele dobra a zla
-rozumí jednoduchým literárním pojmům (rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, rým, pohádka, kniha, časopis)

-práce s literárním textem:

 poslech literárních textů,

 zážitkové čtení a naslouchání

  přednes říkadel, krátkých
  básní, rozpočítadel, hádanek

- povídání si nad literárním
  textem, knihou:

  Co rádi posloucháme, co
  rádi čteme, poznávání 
  postav pohádky, hodnocení
  vlastností postav

- vyjadřování pocitů
  z poslechu a četby

- reprodukce textu podle
  obrázkové osnovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Období

1.

Ročník

2.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

Název předmětu

ĆESKÝ  JAZYK

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

KOMUNIKAĆNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 

-čte s porozuměním větné celky a krátké texty
-rozumí mluveným a jednoduchým písemným pokynům
-umí dokončit věty a souvětí,

-uvědomuje si důležitost a rozdílnost doplněných informací
-reprodukuje obsah jednoduchého vícekrát přečteného textu
-nepřerušuje hovořícího
-dokáže vyjádřit svá přání
-rozumí jednoduchým gestům

-učí se tvořit otázky a odpovídat slovy i gesty

-vyslovuje věty se správným dýcháním a přízvukem

-opravuje svoji nedbalou nebo nesprávnou výslovnost, je-li na ni upozorněn

-píše správně krátké diktované texty

-přiřazuje text k obrázku

- plynulé čtení jednoduchých vět
- užívání správného slovního
  přízvuku
- uplatnění přirozené intonace
- hlasité a tiché čtení
  s porozuměním
- orientace v textu
- převyprávění textu
- správná výslovnost

- základní formy společenského styku (oslovení, pozdrav, poděkování)

- dodržování posloupnosti děje (obrázková osnova, vypravování)
- jednoduchý popis

- adresa, dopis - seznámení

 

- nácvik psaní velkých tiskacích písmen
- psaní psacích písmen podle tvarových skupin, důraz na dodržování stejnoměrné výšky písmen tvarově si podobných a na rozestupy písmen ve slovech

- procvičování spojování písmen o, v, b s ostatními písmeny

- dodržování jednotlivých tvarů písmen

- umisťování diakritických znamének
- úprava písemností

MEDV

-Vnímání autora mediálních sdělení

-Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

-tvorba mediálního sdělení

 

EGS

- Evropa a svět nás zajímá

-život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě

 

MKV

- Lidské vztahy

-multikultura-lita

 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 

-Rozlišuje a vytváří slova nadřazená, podřazená a souřadná

-dělí slova na hlásky

-Rozlišuje samohlásky a souhlásky

-Rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky, dvojhlásky ou,au,eu.

-Píše správně párové souhlásky na konci slov

-píše správně ú/ů na začátku, uprostřed a na konci slov (kromě složených slov)

-Rozlišuje podstatná jména konkrétní a slovesa

- rozlišuje podstatná jména na obecná a vlastní

-Nahrazuje obrázky slovy ve správném tvaru (podstatná jména a slovesa)

-Umí uspořádat slovosled ve větě

-Dodržuje pořádek slov

-Rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího, za větou píše správné znaménko

-Používá další spojovací výrazy

-Orientuje se v rozdělení hlásek

-Píše správně i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

-Správně píše a vyslovuje slabiky dě, tě, ně,di, ti, ni, dy, ty, ny

 

- abeceda, řazení slov podle
  abecedy
- slovo – slovní význam,

  slovo nadřazené, podřazené,
  souřadné
- slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky
- jména vlastní a obecná
- rozlišování druhů hlásek

- samohlásky krátké a dlouhé,
  dvojhlásky
- souhlásky měkké, tvrdé a obojetné
- psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
- psaní ú/ů (kromě složených slov)
- slabikotvorné l, r
- psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě mě
- párové souhlásky uprostřed a na
  konci slov
- věta jako jednotka jazykového
  (řečového projevu), pořádek
  slov ve větě
- věta a souvětí – grafická podoba věty a souvětí, funkce spojek, spojování a oddělování vět, užití nejčastěji používaných spojek
- pořádek vět
- druhy vět podle postoje
  mluvčího

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

-Všímá si spojitosti textu s ilustrací

-Rozlišuje dobro a zlo, kladné a záporné postavy

-Naučí se báseň přiměřenou věku

-Vypráví pohádku podle osnovy

-Rozlišuje verše a prózu

-Najde v textu hlavní a vedlejší postavy

-Rozlišuje reálné postavy od pohádkových bytostí

-Rozumí jednoduchým literárním pojmům (básník, spisovatel, čtenář, divadelní představení, herec, film)

- práce s literárním textem:
  poslech četby poezie a prózy,
  zážitkové čtení a naslouchání

- spojování obsahu textu
  s ilustrací

- přednes básní

- řešení hádanek a slovních hříček

- dramatizace pohádky, povídky

 

Povídání si nad literárním textem, knihou: orientace v pohádkách, seznámení s knihami o přírodě a věcech; co právě čtu

 

- převyprávění čteného textu

- orientace v textu, hlavní a
  vedlejší postavy

- pohádkové bytosti, reálné postavy

 

- literární pojmy: básník, spisovatel, čtenář, divadelní představení, herec, film

 

 

Období

1.

Ročník

3.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

Název předmětu

ČESKÝ JAZYK

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

KOMUNIKAĆNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 

-Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

-Rozumí písemným a mluveným pokynům přiměřené složitosti

-Hledá informace podle otázek

-Dokončí příběh s otevřeným koncem, vybere vhodný závěr

-Reprodukuje obsah textu přiměřeného věku (přečteného i slyšeného)

-Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

-Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řečí v běžných školních a mimoškolních situacích

-V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí tempo řeči

-Pečlivě vyslovuje, opravuje,svou nedbalou nebo nesprávnou výslovnost, dokáže ji rozlišit

-dokáže napsat několik vět na dané téma (vypravování, popis)

-seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

-napíše adresu, zprávu, vzkaz,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plynulé čtení souvětí a vět, členění textu a větného přízvuku
- rychlé čtení tiché

- hlasité čtení, předčítání

- četba uměleckých, naukových a populárních textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků

 

- stylizace a kompozice – procvičování slovosledu
- výběr vhodných jazykových prostředků

- členění jazykového projevu (nadpis, osnova)

- vyprávění podle obrázkové osnovy

- reprodukce textu – vypravování podle obrázků

- ústní i písemný popis jednoduchých předmětů a činností

- využívání jednoduché osnovy

- formy společenského styku – požádání o informaci, podání informace, uvítání a rozloučení, přání, pozdravy (ústní i písemné), pohlednice, dopis

- vyplňování poštovních formulářů, adresa, zpráva, vzkaz
 

- upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní

- odstraňování individuálních nedostatků v kvalitativních i kvantitativních znacích písma

- automatizace psacího pohybu

- osobitý rukopis

- celková úprava písemného projevu

- kontrola vlastního projevu

MKV

-kult. Diference

-spisovatelé, básníci

 

MEDV

-vliv médií na společnost

-práce v realizačním týmu

 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 

-porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená

-vyhledává v textu slova příbuzná

-určuje kořen u jednoduchých slov
-rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
-ovládá pádové otázky a skloňuje podstatná jména
-u podstatných jmen určuje rod, číslo, pád
-užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
-uvědomuje si význam sloves pro stavbu věty
-rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
-uvědomuje si možnost použití různých spojek v podobném významu
-píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech

- význam slov – synonyma, opozita, slova citově zabarvená, souřadná, nadřazená, podřazená

- kořen slov – slova příbuzná

- slovní přízvuk

- vyjmenovaná slova – pamětní zvládnutí vyjmenovaných slov, jejich použití v textu

- pravopis i/y po obojetných souhláskách

- druhy slov – slovní druhy ohebné, neohebné

- skloňování podstatných jmen

- vlastní jména – výcvik pravopisu zeměpisných názvů, jména osob a zvířat

- slovesa – časování

- věta jednoduchá a souvětí – určování vět v souvětí, spojování vět, doplňování souvětí, používání spojek

- vzorce souvětí
- skladební dvojice – seznámení se základní skladební dvojicí

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

-vyjadřuje své pocity z přečteného textu
-čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
-rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních textů
-pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
-umí rozlišit lidovou a umělou tvorbu (pohádky, říkadla)
-rozumí jednoduchým literárním pojmům a rozezná pohádku, pověst nebo bajku

- práce s literárním textem: vyprávění pohádky nebo povídky, přednes básně,

- dramatizace pohádky, povídky nebo básně s dějem

- pověsti místní, regionální

Povídání si nad literárním textem, knihou: oblíbená kniha, podstata příběhu, vlastnosti postav, děj příběhu, atmosféra, vyjádření vlastních pocitů a postojů, charakteristika literární postavy

 

- literární pojmy: báseň s dějem, pověst, povídka, postava, děj, prostředí, dějství, herec, umělecká a věcná literatura, ilustrace, ilustrátor

 

 

 

 

 

 

Období

2.

Ročník

4.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

Název předmětu

ČESKÝ JAZYK

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

KOMUNIKAĆNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 

-plynule čte s porozuměním přiměřeně náročné texty
-dobře se orientuje v písemném zadání úkolu

-rozlišuje podstatné a okrajové informace
-dokáže rozpoznat nepodstatné informace
-reprodukuje obsah jednoduchého sdělení a zapamatuje si z něj nejdůležitější fakta
-dokáže formulovat svá přání, potřeby a stížnosti

-volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo dle komunikačního záměru
-rozlišuje druhy vět dle postoje mluvčího a podle intonace
-rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá

-píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry (adresa, blahopřání, dopis, pozdrav z prázdnin, pozvánka, vzkaz)
-seřadí body osnovy známého příběhu podle časové posloupnosti a příběh vypráví
-vede správně dialog, telefonický rozhovor

-zanechá vzkaz na záznamníku
-napíše oznámení, pozvánku

-výcvik ve čtení: správné a plynulé 
  čtení uměleckých a populárně 

  naučných textů se správným
  přízvukem slovním i větným,

  s přirozenou intonací a správným

  frázováním

- uvědomělé a dostatečně rychlé čtení  
  tiché

 

- přímá řeč, rozlišování řeči přímé a
  věty uvozovací

- dramatizace textu

-stylizace a kompozice- využívání
  vhodných jazykových prostředků

-sestavování osnovy, tvoření nadpisu,
  členění textu na odstavce

- vypravování – dodržování
  následnosti dějových složek

- procvičování různých popisů

- formy společenského styku

- písemné formy společenského styku:
  psaní adres, pohlednic, blahopřání-
  správné a účelné rozvržení daného
  prostoru

- psaní dopisů s jednoduchým
  obsahem (oznámení, pozvání)

- písemné formy úředního styku:
  vyplňování tiskopisů

- jednoduchá objednávka, přihláška

- písemné vyjádření vzkazu, informace

- kultura písemného vyjadřování:
  stručné zápisy z učebního textu,
  účelnost, stručnost, čitelnost

- zápisy do sešitu, poznámky

-výpisy údajů ze slovníku

- popis postupu děje, popis činnosti

MKV

-etnický původ,

rovnocennost všech etnických skupin a kultur,

 

MDV

-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

OSV

-hodnoty, postoje, praktická etika

 

EGS

-Evropa a svět nás zajímají

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 

-porovnává synonyma a hledá možnosti jejich využití
-určuje kořen, rozlišuje předponu a část příponovou
-rozlišuje slovní druhy v různých tvarech
-umí skloňovat podstatná jména rodu středního a ženského
-u sloves určuje osobu, číslo a čas
-tvoří slovesné tvary podle zadání
-rozlišuje slova spisovná a nespisovná (nářečí, hovorová čeština, vulgarismy)
-v jednoduchých větách s vyjádřeným podmětem vyhledává základní skladební dvojice
-rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, určuje počet vět podle počtu sloves
-rozlišuje mezi spojením vět a větných členů

-užívá vhodných spojovacích výrazů
-píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a jednoduchých slovech příbuzných
 

- nauka o slově

- hlásková podoba slova

- význam slova

- slova jednoznačná a mnohoznačná,  
  spisovná a nespisovná, citově 
  zabarvená

- stavba slova, rozlišování kořenu,
  části předponové a příponové

- předložky, rozlišování předpon a
  předložek

- vyjmenovaná slova- uvědomělé
  používání i/y po obojetných
  souhláskách u vyjmenovaných i
  příbuzných slov

- určování slovních druhů

- vzory podstatných jmen- skloňování
  podstatných jmen

- slovesa- určování infinitivu, určité
  slovesné tvary-určování osoby a
  času,

  časování sloves oznamovacího
  způsobu, určování slovesného
  způsobu v textu

- stavba věty- rozlišování věty
  jednoduché a souvětí,

  spojování vět v souvětí spojovacími
  výrazy

- podmět a přísudek- určování

- shoda přísudku s podmětem- psaní
  i/y v příčestí minulém

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

-vyjadřuje své dojmy z četby, divadla, filmu, aj. a zaznamenává je

-zpracuje záznam o přečtené knize a

-prezentuje ho
volně reprodukuje přednese text

-uvědomuje si odlišnost dramatizace od literárního textu
-rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů (pohádka, pověst, bajka, legenda)

 

 


-rozumí a používá elementární literární pojmy (verš, přirovnání, román, rytmus)

-rozhodne, zda ukázka je poezie nebo próza


 

-recitace

-reprodukce obsahu textu

- odlišení verše od prózy

- hodnocení postav literárního díla a
  určení jejich vzájemného vztahu


 - povídáme si o knihách, divadle,
  časopisech, televizních pořadech

-proč čteme a o čem

- hledáme motivy činů literárních
  postav

- jaké ilustrace nás zaujaly a proč

-všímáme si různých vydání stejných
  knih

- hrdinové dětských seriálů, jejich
  charakter a postoje

- kterou knihu , divadelní, filmové
  představení můžeme doporučit

  druhým

- divadlo, představení, herci, život
  divadla


  poznáváme základy literatury

-poezie: lyrika (píseň), epika,
  jednoduché pojmenování, rytmus
  básní

- próza: pověst, povídka, hlavní a
  vedlejší postavy

- divadlo: jednání, konflikt a jeho
  řešení

-film: různé druhy filmů

-kulturní život regionu-významní
  autoři

 

 

 

 

Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Český jazyk a literatura

Název předmětu

ČESKÝ JAZYK

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata$

Žák:

KOMUNIKAĆNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 

 

- používá čtení jako zdroj vyhledávání informací

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas                                     - vyhledává klíčová slova v textu       -  umí se vyjádřit  stručně, jasně a výstižně

 -  vyjadřuje vlastními slovy obsah textu

  - vede správně dialog, telefonický rozhovor, nechá vzkaz na záznamníku                                         - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě                          - vyjadřuje se technicky i mluvnicky správně     

- dodržuje přehledný mluvený i písemný projev a písemnou

formální úpravu textu                                                       - dbá na správnou techniku mluvení   - vyjadřuje ústně a písemně obsahové a formálně jednoduché komunikační žánry                                                    - sestaví jednoduchou osnovu vyprávění                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- najde ve slově kořen, část příponovou, koncovku   a předponovou          

      - rozlišuje a určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu                      - rozpozná slova spisovná a nespisovná                                           - vyhledává základní skladební

dvojici ve větách  a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí  -  změní větu jednoduchou v souvětí                                              - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje                                            - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách                      - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

 

- sestavení stručného popisu a charakteristiky

vyhledávání informací, klíčových slov a podrobností

 - pozdrav, prosba, příkaz, výtka, omluva, stížnost, žádost

- oznámení, zpráva, dopis, vypravování, popis činnosti, pracovního postupu a děje, vyplňování dotazníku a poštovní poukázky

 - sestavení osnovy, tvoření nadpisu, členění textu na odstavce

- vyřízení vzkazu, etiketa telefonování, sestavení dopisu nebo mailu

 - tolerance naslouchání, vedení dialogu, dialog na základě obrazového materiálu

 - smysl, pravdivost a vliv reklamy na člověka

 - řeč – dýchání, tvorba hlasu, výslovnost, základní komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, zdvořilé vystupování,

vhodné použití výrazových prostředků - spisovná čeština v písemném i psaném projevu, rozlišování vhodných a nevhodných prvků komunikace                                          - adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, přihláška, vypravování, psaní e-mailu a SMS       - správné hygienické návyky při psaní – hygiena a technika psaní

 

 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 

- odvozování  slov příponami a předp.                                           - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - bje/vje, kde se setká přípona ob- a v-   s kořenem -je-         

- zdvojené souhlásky                               - dělení slov na konci řádku                 - druhy zájmen (důraz kladen na zájmena osobní)

- druhy číslovek                                        - opakování mluvnických kategorií - prvky hovorové češtiny, nářečí                  - podmět a přísudek                             - podmět vyjádřený a nevyjádřený, rozvitý

 - věta jednoduchá a souvětí - větné vzorce                                                  - přímá řeč, interpunkce u řeči přímé   - použití čárek v souvětí, rozlišení spojek a spojovacích výrazů v textu     - opakování psaní vyjmenovaných a příbuzných slov, prohlubování učiva vyjmenovaná slova být a všech jeho tvarech, včetně podmiňovacího způs.                                                         - opakování vzorů podstatných jmen    - koncovky přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích, jejich použití v textu

- přísudek slovesný, několikanásobný, rozvitý                                                   - opakování shody přísudku s podm.

OSV – mezilidské vztahy

 

MEDV - tvorba mediálního sdělení

 

Literární výchova

 

 • vyjadřuje své pocity z četby a zaznamenává je
 •  zhodnotí dle vlastního úsudku úryvek z díla
 •  dokáže reprodukovat volně text podle svých schopností
 •  tvoří  vlastní literární text na dané téma                                - rozlišuje  různé typy uměleckých a neuměleckých textů                                  
 •  při jednoduchém rozboru literárních textů používá základní literární pojmy

- vyjádření pocitů z četby, využití fantazie při četbě

- zpracování textu – tzn. pochopení obsahu, vyjádření obsahu vlastními slovy

 - jednoduchý rozbor básně tvořený na základě vlastního názoru žáka

- pochopení uměleckého vyjádření spisovatele nebo básníka

 - pojmy rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, přísloví, básník, kniha, čtenář, verš, rým, přirovnání, divadelní představení, herec, režisér

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

1.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Cizí jazyk

Název předmětu

Anglický jazyk

Očekávané výstupy

(oborové kompetence) 

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

 

 

 

- rozumí jednoduchým pokynům
a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- reaguje na ně verbálně i neverbálně

 

 

 

 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se již setkal

 

 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu.

 

 

 

řečové dovednosti

 

What is your name?

How old are you?

What´s this?

Who´s this?

What is here?

What is in my bag?

How many?

Where is …?

Put on/take off

What is your favourite …?

Is it…?

Can you …?

Do you like…?

 

Krátké odpovědi:
Yes, it is. No, it isn´t.

Yes, I can. No, I can´t.
Yes, I do. No, I don´t.

 

Vazby „There is …, There are …, No, there isn´t.“

 

 

Zjišťování věku, jména, oblíbené barvy

Věci v penálu
Čísla 1-10
Barvy
Základní geometrické tvary
Základní členové rodiny
Oblečení

Zvířata

 

 

 

 

OSV

-poznávání lidí, -komunikace

 

MKV

-lidské vztahy

 

 

 

 

 

 

Projekty

-Christmas

 

 

 

 

 

 

Období

2.

Ročník

2.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Cizí jazyk

Název předmětu

Anglický jazyk

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

 

 

- rozumí jednoduchým pokynům
a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

 

 

- reaguje na ně verbálně i neverbálně

 

 

 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se již setkal

 

 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, který je pronášen pomalu
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

 

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

 

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

řečové dovednosti

 

Can you …?

How many…?
Do you like…?

Where is … ?

 

Yes, I can. No, I can´t.

Yes, I do. No, I don´t.

I don´t know.

 

This is … .

I like … .  I don´t like … .

 

 

přítomný čas v čísle jednotném
 – have got, to be
přítomný čas průběhový

 

Předložky in, on

prostorová orientace

zvířata ze safari
věci v aktovce

jídlo a pití

části obličeje

části domu

oblečení

sport

 

EGS

-objevujeme Evropu a svět

 

MVK-Multikulturalita-význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

 

Projekty

- Easter

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

3.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Cizí jazyk

Název předmětu

Anglický jazyk

Očekávané výstupy

(oborové kompetence) 

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

- rozumí jednoduchým pokynům
a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

 

- reaguje na ně verbálně i neverbálně

 

 

 

 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se již setkal

 

 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, který je pronášen pomalu
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu

 

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

 

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

řečové dovednosti

 

How many …. have you got?

Who is this?
Is it …?
Whose is this?
What is this?
What … is it?
What is your favourite …?

What is your name?

How old are you?
Do you like?
 

Vazby „There is …, There are …, No, there isn´t.“

Přítomný čas: have got, to be

Tvoření otázek: have got, to be

 

Porozumění jednoduchému příběhu a jeho dramatizace

Čtení jednoduchých textů

Vyhledávání informací v textu

Snaha porozumět jednoduchým textům nahrávek

 

Čísla 0-20

Barvy

Školní potřeby

Vyjádření nálad a pocitů

Popis vzhledu, obličeje

Pozdravy během dne

Rodina a její členové

Zájmena

Oblečení

Jídlo

Zvířata domácí, v ZOO

Hračky a předměty kolem nás

Abeceda

Dny v týdnu, měsíce

 

MVK-Multikulturalita-význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

 

 

EGS

-Evropa a svět nás zajímá

-zvyky a tradice anglicky mluvících národů

 

 

 

 

Projekty

-Halloween   

-Christmas

-Easter

-Days and Months

 

 

 

 

Období

2.

Ročník

4.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Cizí jazyk

Název předmětu

Anglický jazyk

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

 

-rozumí jednoduchým pokynům

a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností

-rozumí slovům a jednoduchým větám s vizuální oporou

-rozumí jednoduchému poslechovému textu s vizuální oporou

 

 

Poslech s porozuměním

Základní pokyny:

sit down,, stand up, be quiet, open your book…“

Základní konverzační otázky
a odpovědi

Otázky týkající se počasí, oblíbeného sportu, zvířete, počasí, čísla, zpěváka...
Zjišťování věku, jména, oblíbené věci, barvy…

 

 

 

OSV

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

VDO

-k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu

-výchova k samostatnosti, sebekritice
a odpovědnosti

 

-zapojí se do jednoduchých rozhovorů

-sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající blízkých osob a věcí

-odpovídá na jednoduché otázky

 

 

 

Mluvení

Základní konverzační otázky
a odpovědi

Domov a rodina, škola a školní předměty, hudební nástroje, nemoci, části domu a vybavení místností, příroda a počasí, domácí a exotická zvířata, bydliště, volný čas, kalendářní rok – měsíce, dny v týdnu, roční období

Projekty

-Christmas

-New Year

-Valentine’s Day

 

 

-vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu

-rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Čtení s porozuměním

-Psaní dopisu z prázdnin

-Dopis kamarádovi

 

 

-napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slov. spojení

-vyplní osobní údaje do formuláře

Psaní

-Jednoduchý dopis

-Diktát

Vyhledávání z abecedního slovníku

 

 

 

Gramatika

předložky – in, on, behind, under opposite, next to

who, where, what

What are you doing?
Přítomný čas průběhový

Can you …. ? + odpovědi
Otázky a odpovědi, minulý čas:

to be, have got

 

 

 

Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor

Cizí jazyk

Název předmětu

Anglický jazyk

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

 

-rozumí jednoduchým pokynům

a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností

-rozumí slovům a jednoduchým větám s vizuální oporou

-rozumí jednoduchému poslechovému textu s vizuální oporou

 

 

Poslech s porozuměním

Základní pokyny:

sit down,, stand up, be quiet, open your book…“

Základní konverzační otázky
a odpovědi

Otázky týkající se počasí, oblíbeného sportu, zvířete, počasí, čísla, zpěváka...
Zjišťování věku, jména, oblíbené věci, barvy…

 

 

 

OSV

- rozvoj schopnosti poznávání

- komunikace

 

VDO

-k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu

-výchova k samostatnosti, sebekritice
a odpovědnosti

 

 

MVK-Multikulturalita-význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

- kulturní diference

 

 

EGS

-Evropa a svět nás zajímá

-objevujeme Evropu a svět

 

 

Projekty

-Christmas

-New Year

-Valentine’s Day

 

 

-zapojí se do jednoduchých rozhovorů

-sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající blízkých osob a věcí a dalších osvojených témat

-odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojených témat

 

 

 

Mluvení

Pasivní ovládání fonetických znaků

základní výslovnostní návyky

Základní konverzační otázky
a odpovědi

Pokyny

Pozdravy v rámci dne, čísla 0-100, abeceda, věci ve třídě, rodina, dny v týdnu, barvy, zvířata, školní předměty, části těla/obličeje, určování hodin, činnosti v průběhu dne, činnosti, hudební nástroje, vybavení bytu, části domu, město, přídavná jména, oblečení, 

-vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu

-rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Čtení s porozuměním

doplňování chybějících slov do textu

Texty k probírané slovní zásobě

komix

 

-napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slov. spojení o osvojených tématech

-vyplní osobní údaje do formuláře

Psaní

-Jednoduchý dopis

-Diktát

Vyhledávání z abecedního slovníku

 

Gramatika

člen určitý, člen neurčitý

předložky: in, on, under, next to, in front of, behind, opposite, between

množné číslo

přivlastňovací zájmena

What, who, when, where, whose, how

3. osoba – přidávání „s“

přítomný průběhový čas

to be – přít. čas, zápor, otázky, odpovědi, minulý čas

have got – přít, čas, zápor, otázky, odpovědi, minulý čas

can, to do – přít. čas, otázky, zápor

minulý čas – pravidelné tvoření

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací obor Matematika a její aplikace se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

v 1. - 5. ročníku – 5 hodin týdně

 

Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. Na 1. stupni jde o tematický okruh – Čísla a početní operace, kde si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Chápou pojem zlomek a pojem desetinné číslo. Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.

V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.

Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

-           využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace

-           rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů

-           rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů

-           rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů

- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu

-           vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely

-           provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému

- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu

-           rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky
a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby

-           rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

1.

Vzdělávací oblast

Matematika a její aplikace

Vzdělávací obor

Matematika a její aplikace

Název předmětu

MATEMATIKA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

 

-čte a zapisuje, znázorňuje na

-číselné ose a modelu

-porovnává, užívá vztah rovnosti a nerovnosti,

-tvoří soubor s daným počtem prvků, porovnává soubory

-pamětně sčítá a odčítá bez přechodu přes desítku

-využívá osvojené početní operace v praktických situacích

-řeší jednoduché slovní úlohy na porovnávání čísel, sčítání a odčítání

přirozená čísla do 20

- číselná osa, model

- vztahy menší, větší, rovno

- číslice

- znaménka >, <, =, +, -

- sčítání a odčítání čísel bez 

   přechodu přes desítku

- čtení a psaní čísel

- porovnávání čísel

- řešení a vytváření slovních

  úloh na porovnávání, sčítání

  a odčítání

- řešení slovních úloh 

  s využitím vztahů o n-více,

  o n-méně

VDO

-Občanská společnost a škola

-občan, občanská společnost a stát

-výchova k samostatnosti, k sebekontrole ohleduplnosti, smyslu pro odpovědnost, vedení k přesnosti

 

ENV

-vztah člověka a životního prostředí

VV, PČ, PRV

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

-porozumí pojmu, názorně využije v praxi

-umí použít v praktických případech

metr, litr, kilogram

 

manipulace s penězi

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

-orientuje se v rovině (vpravo, vlevo, nahoře, dole)

-pojmenuje rovinné útvary

-orientuje se v prostoru

-rozlišuje tělesa, vyhledá je ve svém okolí

- geometrické pojmy: vpravo,

  vlevo, pod, nad, před, za, 

  hned před, hned za

- rovinné obrazce: čtverec,

  obdélník, trojúhelník, kruh                         

- orientace v prostoru

- tělesa: krychle, kvádr, válec, 

  Koule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

2.

Vzdělávací oblast

Matematika a její aplikace

Vzdělávací obor

Matematika a její aplikace

Název předmětu

MATEMATIKA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

 

-sčítá a odčítá s přechodem přes desítku

 

 

 

 

 

-čte a zapisuje, vyhledává na číselné ose a modelu

-porovnává, používá vztah rovnosti a nerovnosti

-vytváří a porovnává soubory

-sčítá a odčítá s přechodem přes desítku

-řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání

-řeší slovní úlohy s využitím vztahů o n-více, o n-méně

v jednoduchých případech používá závorky

-používá sčítání a odčítání v praktických situacích

 

-násobí a dělí v oboru násobilek

2, 3, 4, 5
-orientuje se v oboru násobilek
6, 7, 8, 9, 10

-řeší jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení

-řeší slovní úlohy s využitím
vztahů n-krát více, n- krát méně

-užívá násobení a dělení v praktických situacích

přirozená čísla do 20

- sčítání a odčítání a odčítání 

  s přechodem přes desítku

- řešení slovních úloh na sčítání a
  odčítání s přechodem přes
  desítku

přirozená čísla do 100

- číselná řada

- čtení a zápis čísel v desítk.soustavě

- porovnávání čísel
- číselná osa a model

- zaokrouhlování čísel na desítky

- součet a rozdíl čísel

- závorky

- počítání po desítkách, po jedné

- sčítání a odčítání násobků deseti

- sčítání a odčítání s přechodem
  přes desítku

- řešení slovních úloh na

  porovnávání čísel, na sčítání a

  odčítání; s využitím vztahů o n-

  více, o n-méně

- pojmy: násobek, činitel

- násobení jako opakované sčítání

- řady násobků daného čísla

- násobilky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

- dělení v oboru těchto násobilek

- vztahy mezi násobením a 

  dělením

- řešení a vytváření slovních úloh

  na násobení a dělení

- řešení a vytváření slovních úloh 
  s využitím vztahů n-krát více, n-
  krát méně

- násobení a dělení číslem 1

- násobení číslem 0

 

VDO

-občanská společnost a stát

-výchova k samostatnosti, k sebekontrole

ohleduplnosti smyslu pro odpovědnost, vedení k přesnosti

 

ENV

-vztah člověka a životního prostředí

 

 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 

-doplňuje jednoduché tabulky, řady, sloupky

- orientace v tabulkách

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ
A V PROSTORU

 

-rozliší přímku, úsečku, určí bod

-rýsuje úsečku libovolné délky,

-provádí odhad její délky v cm

-rýsuje úsečku dané délky

-rýsuje přímku

-provádí měření v cm

-rozlišuje vrcholy a strany rovinných útvarů

 

- pojmy: bod, přímka, úsečka, 
  polopřímka

- kreslení křivých, lomených a
  rovných čar

- modelování bodu, přímky, 
  úsečky,

- rýsování bodu, úsečky, přímky

- označení bodu, úsečky, přímky

- rýsování úsečky, odhad délky,
  měření délky

- rýsování úsečky dané délky

- jednotky: centimetr, milimetr,
  metr

- trojúhelník, čtverec, obdélník,
  určování vrcholů a stran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

3.

Vzdělávací oblast

Matematika a její aplikace

Vzdělávací obor

Matematika a její aplikace

Název předmětu

MATEMATIKA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

 

-čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, modeluje

-porovnává a zapisuje vztah nerovností

-provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

-zpaměti sčítá a odčítá do 100

-písemně sčítá a odčítá nejvýše dvě trojciferná čísla

-porozumí a řeší a tvoří úlohy, ve kterých -aplikuje a modeluje osvojené početní operace

-používá osvojené početní operace v praktických situacích

 

-automaticky užívá spoje všech násobilek

-násobí a dělí v oboru násobilek

-pamětně násobí dvojciferné číslo jednociferným

-určuje neúplný podíl a zbytek

-v jednoduchých případech provádí odhad výsledku

-provádí kontrolu výsledku

-využívá závorek v jednoduchých situacích

 

přirozená čísla do 100
-
pojmy: součin, podíl, zbytek

- řady násobků daného čísla

- násobilky 6, 7, 8, 9,10

- dělení v oboru těchto násobilek

- vztahy mezi násobením a 

  dělením

- dělení se zbytkem

- řešení a vytváření slovních úloh

  na násobení a dělení

- řešení a vytváření slovních úloh 
  s využitím vztahů n-krát více,

  n-krát méně

- řešení jednoduchých kombinovaných 
  slovních úloh

- pamětné sčítání a odčítání 
  dvojciferných čísel s přechodem přes
  desítku

- písemné sčítání a odčítání 
  dvojciferných čísel

- slovní úlohy

Přirozená čísla do 1000

- číselná řada

- čtení a zápis čísel v desítk. soustavě

- porovnávání čísel
- znázornění na čís. ose, modelu, teploměru

- zaokrouhlování čísel na 
  desítky, stovky

- součet a rozdíl čísel

- závorky

- rozklad čísla

- sčítání a odčítání násobků sta

- pamětné sčítání a odčítání   

- písemné sčítání a odčítání

- pamětné násobení a dělení
  dvojciferného a trojciferného čísla
  jednociferným mimo obor násobilek

- násobení násobků deseti

- dělení násobků deseti jednocifernými
   čísly

 

- písemné násobení jednociferným
  činitelem

- řešení slovních úloh na

  porovnávání čísel, na sčítání a

  odčítání; s využitím vztahů o

  n-více, o n-méně

- řešení jednoduchých kombinovaných 
  slovních úloh

- předběžný odhad řešení

- kontrola výpočtu

- užití početních operací při řešení 
  praktických situací

 EGS

-objevujeme Evropu a svět

 

 

 

 

ENV

-základní podmínky života

 

 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 

orientuje se v čase, zná jednotky času,

provádí jednoduché převody jednotek času

provádí jednoduché odhady délky časových úseků

orientuje se v tabulkách při řešení praktických situací

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

- jednotky délky, hmotnosti, objemu, 
  času

- jednoduchý převod jednotek
- orientace a doplňování tabulek

 


 - tabulky a diagramy

 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A

V PROSTORU

 

vyznačí polopřímky, rozliší jejich vzájemnou polohu

určí vzájemnou polohu dvou přímek v rovině, vyznačí je ve čtvercové síti

narýsuje různoběžky a označí průsečík

zná jednotky délky, rozlišuje užití

porovnává velikost úseček

provádí měření úseček v cm a mm

porovnává a rozeznává rovinné útvary

rozpozná jednoduchá tělesa

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

 

- pojmy: polopřímka, různoběžky,
  rovnoběžky, kolmice, kružnice,
  čtyřúhelník, jehlan, kužel

- vyznačování polopřímek
- vzájemná poloha dvou přímek

- kreslení rovnoběžek, různoběžek

 a   kolmic
- označování průsečíku dvou
  různoběžek

- kreslení a rýsování rovinných
  obrazců ve čtvercové síti

- měření délek úsečky, stran rovinných
  obrazců

- určování vzájemné polohy stran
  rovinných útvarů
- rýsování kružnice: střed, poloměr,
  průměr
- kruh: poloměr, průměr
- porovnávání úseček

- střed úsečky

- konstrukce trojúhelníku

- modelování jednoduchých
  souměrných útvarů v rovině

- jednotky délky a jejich převody

- modelování těles

 

 

 

 

 

Období

2.

Ročník

4.

Vzdělávací oblast

Matematika a její aplikace

Vzdělávací obor

Matematika a její aplikace

Název předmětu

MATEMATIKA            

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE

 

-čte, zapisuje, znázorňuje čísla na čís. ose, modelu i teploměru

-porovnává a zapisuje vztah nerovností

-počítá po tisících, desetitisících, statisících

-využívá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě

-zaokrouhluje a provádí odhady

-písemně a pamětně sčítá a odčítá

-písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem

-dělí jednociferným dělitelem,

-provádí kontrolu zkouškou

-užívá závorky, určuje pořadí početních výkonů

-zná názvy členů matematických operací

-řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené poč. operace

-zformuluje odpověď k získanému výsledku

 

-využívá komutativnost a asociativnost při pamětném a písemném počítání

 

 

 

 

 

-porovnává, sčítá a odčítá zlomky se

stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

-modeluje, vysvětlí a určí část celku

-používá zápis ve formě zlomku

-využívá názor. obrázků  k určování

½, ¼, 1/3, 1/5,1/10  celku

 

- číselná řada  do 1 000 000

- čtení a zápis čísel v desítkové soust.

- porovnávání čísel
- číselná osa, model, teploměr

- zaokrouhlování čísel s danou 
  přesností
- součet a rozdíl čísel, závorky

- rozklad čísla

- pamětné sčítání a odčítání
  přirozených čísel majících nejvýše tři
  číslice různé od nuly  

- písemné sčítání a odčítání

- násobení a dělení čísly deset a sto
- pamětné násobení a dělení: činitel,
  dělenec a dělitel jsou násobky deseti
- násobení násobků deseti

- dělení násobků deseti jednocifernými
   čísly

- písemné násobení jednociferným a
  dvojciferným činitelem
- písemné dělení jednociferným
  dělitelem

- řešení jednoduchých nerovnic
  s užitím číselné osy

- řešení slovních úloh na

  porovnávání čísel, na sčítání a

  odčítání; s využitím vztahů o

  n-více, o n-méně, n-krát více, n-krát
  méně

- řešení jednoduchých kombinovaných 
  slovních úloh

- předběžný odhad řešení a kontrola

- užití početních operací při řešení 
  praktických situací

- vlastnosti početních operací

- zlomky, čtení a zápis

- sčítání a odčítání zlomků, čitatel, jmenovatel, zlomková čára

OSV

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

MEDV

- práce v realizačním týmu

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 

-čte, doplňuje, sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

-vyhledává požadovaná data

doplní údaje do tabulky či diagramu

Tabulky, diagramy, grafy, kalendáře, jízdní řády

 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ
A V PROSTORU

 

určí vzájemnou polohu dvou přímek v rovině,

 vyznačí průsečík

sestrojí rovnoběžky

narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem

sestrojí osu úsečky

určí osu souměrnosti modelováním, překládáním

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osově souměrné útvary

provádí výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě

užívá základní jednotky obsahu

určí rovinné útvary podle (vrcholů, stran, rovnoběžnosti a kolmosti)

využívá základní pojmy a značky v

rovinné geometrii

narýsuje čtverec a obdélník

graficky sčítá úsečky

určí délku lomené čáry

- pojmy:rovnoběžky,různoběžky-průsečík, kolmice,kolmost, pravý úhel,kružnice, kruh,střed a poloměr ,

osa souměrnosti, souměrné útvary, rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník

obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku, obsah čtverce a obdélníku

- kreslení a rýsování různoběžek, rovnoběžek a kolmic

 - vyznačování průsečíku

 -rýsování čtverce, obdélníku, libovolného rovnoběžníku

 - rýsování trojúhelníku (trojúhelníková nerovnost)

- rýsování osy úsečky

 -rýsování kružnice: střed, poloměr, průměr

 -modelování souměrných útvarů

 -souměrné útvary: rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

- výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku

- výpočet obsahu čtverce a obdélníku

- jednotky obsahu

- síť kvádru a krychle, modelování

 

 

 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY
A PROBLÉMY

 

-řeší jednoduché praktické slovní úlohy, dodržuje správný postup řešení, třídí údaje, používá situační náčrty

-řeší jednoduché magické čtverce

-doplňuje číselné a obrázkové řady

-umí vyřešit jednoduchý rébus

slovní úlohy

 

 

magické čtverce

řady

rébusy

 

       

 

 

 

Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Matematika a její aplikace

Vzdělávací obor

Matematika a její aplikace

Název předmětu

MATEMATIKA            

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE

 

-čte, zapisuje, znázorňuje čísla na čís. ose, modelu i teploměru

-porovnává a zapisuje vztah nerovností

-počítá po tisících, desetitisících, statisících

-využívá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě

-zaokrouhluje a provádí odhady

-písemně a pamětně sčítá a odčítá

-písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem

-dělí jednociferným dělitelem,

-provádí kontrolu zkouškou

-užívá závorky, určuje pořadí početních výkonů

-zná názvy členů matematických operací

-řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené poč. operace

-zformuluje odpověď k získanému výsledku

 

-využívá komutativnost a asociativnost při pamětném a písemném počítání

 

 

 

 

 

-porovnává, sčítá a odčítá zlomky se

stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

-modeluje, vysvětlí a určí část celku

-používá zápis ve formě zlomku

-využívá názor. obrázků  k určování

½, ¼, 1/3, 1/5,1/10  celku

- číselná řada

- čtení a zápis čísel v desítkové soustavě

- porovnávání čísel
- číselná osa, model, teploměr

- zaokrouhlování čísel s danou 
  přesností
- součet a rozdíl čísel, závorky

- rozklad čísla

- pamětné sčítání a odčítání
  přirozených čísel majících nejvýše tři
  číslice různé od nuly  

- písemné sčítání a odčítání

- násobení a dělení čísly deset a sto
- pamětné násobení a dělení: činitel, dělenec a dělitel jsou násobky deseti
- násobení násobků deseti

- dělení násobků deseti jednocifernými čísly

- písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem
- písemné dělení jednociferným
  dělitelem

- řešení jednoduchých nerovnic
  s užitím číselné osy

- řešení slovních úloh na

  porovnávání čísel, na sčítání a odčítání; s využitím vztahů
o n-více, o n-méně, n-krát více,
n-krát méně

- řešení jednoduchých kombinovaných slovních úloh

- předběžný odhad řešení a kontrola

- užití početních operací při řešení praktických situací

- vlastnosti početních operací

- zlomky, čtení a zápis

- sčítání a odčítání zlomků, čitatel, jmenovatel, zlomková čára

OSV – Morální rozvoj

 

VDO – Občanská společnost a škola

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY

 

-čte, doplňuje, sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

-vyhledává požadovaná data

doplní údaje do tabulky či diagramu

Tabulky, diagramy, grafy, kalendáře, jízdní řády

 

 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ
A V PROSTORU

 

určí vzájemnou polohu dvou přímek v rovině,

 vyznačí průsečík

sestrojí rovnoběžky

narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem

sestrojí osu úsečky

určí osu souměrnosti modelováním, překládáním

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osově souměrné útvary

provádí výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě

užívá základní jednotky obsahu

určí rovinné útvary podle (vrcholů, stran, rovnoběžnosti a kolmosti)

využívá základní pojmy a značky v

rovinné geometrii

narýsuje čtverec a obdélník

graficky sčítá úsečky

určí délku lomené čáry

- pojmy:rovnoběžky,různoběžky-průsečík, kolmice,kolmost, pravý úhel,kružnice, kruh,střed a poloměr ,

osa souměrnosti, souměrné útvary, rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník

obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku, obsah čtverce a obdélníku

- kreslení a rýsování různoběžek, rovnoběžek a kolmic

 - vyznačování průsečíku

 -rýsování čtverce, obdélníku, libovolného rovnoběžníku

 - rýsování trojúhelníku (trojúhelníková nerovnost)

- rýsování osy úsečky

 -rýsování kružnice: střed, poloměr, průměr

 -modelování souměrných útvarů

 -souměrné útvary: rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

- výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku

- výpočet obsahu čtverce a obdélníku

- jednotky obsahu

- síť kvádru a krychle, modelování

 

 

 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY
A PROBLÉMY

 

-řeší jednoduché praktické slovní úlohy, dodržuje správný postup řešení, třídí údaje, používá situační náčrty

-řeší jednoduché magické čtverce

-doplňuje číselné a obrázkové řady

-umí vyřešit jednoduchý rébus

slovní úlohy

 

 

magické čtverce

řady

rébusy

 

       

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie se vyučuje jako samostatný předmět:

v 5. ročníku – 1 hodina týdně

 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti.

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií

 

 • porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím

 

 •  porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací

 

 • schopnost formulovat svůj požadavek a využít při interakci s počítačem algoritmické myšlení

 

 •  využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce

 

 •  tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce

 

 • pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
 • respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru

 

 • zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či v jiných médiích

 

 • šetrné práci s výpočetní technikou
   

 

 

Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obor

Informační a komunikační technologie

Název předmětu

INFORMATIKA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

 

- ovládá a využívá základní standardní funkce počítače

 

- pracuje bezpečně s hardware i software a postupuje poučeně a opatrně v případě jejich závady

 

- je si vědom zdravotních rizik při dlouhodobému využívání výpočetní techniky

 

- respektuje pravidla bezpečné práce s počítačem, v počítačové učebně

 

- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

 

- zdůvodní použití legálního software

 

- počítač používá jako prostředek k multimediálnímu využití

 

 

Základy práce s počítačem

základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce

 

struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení – monitor, klávesnice, myš, počítačová skříň, hardware (pevný disk, paměť, CD, DVD)

 

operační systémy a jejich základní funkce

 

využití počítače v životě a ve škole (pouštění hudby a filmů, práce s interaktivní tabulí)

 

seznámení s formáty souborů a jejich ukládání (doc, gif, jpg, xls, txt, bmp)

 

jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardwarem a softwarem

 

legální a nelegální software

 

viry a spamy

 

zásady bezpečnosti práce při práci s počítačem

 

riziko poškození zdraví při práci s počítačem

MEDV

- práce v týmu

- interpretace
vztahu
mediálních
sdělení a reality

- fungování
a vliv médií ve
společnosti

- kritické čtení
a vnímání med.
sdělení

 

OSV
-poznávání lidí

- hodnoty,
postoje,
praktická etika

 

MKV
- lidské vztahy

 


 

 

– zdraví, riziko dlouhého pobytu u počítače

Vv, PČ – vyjádření počítače a dalších technických zařízení ve výtvarném zpracování

Hv – poslech hudebních nosičů CD, DVD, MP3,

 

 

 

- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

 

- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

 

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

 

- bezpečně se pohybuje na internetu, neuvádí soukromé údaje

 

- pracuje s e-mailem, chatem, sociálními sítěmi

 

 

 

 

 

Vyhledávání informací

a komunikace

vyhledání požadované informace na internetu

 – prohlížeč internet explorer, google chrome, opera, mozilla

- vyhledávač google, seznam

 

používání bezpečných a vhodných webových stránek, získání povědomí o sociálních sítích, věkovém omezení a bezpečnostním riziku při nesprávném používání

 

zásady ochrany osobních údajů, zveřejňování informací

 

výběr důležitých informací o hledaném tématu

 

ověřování důvěryhodnosti informací a informačních zdrojů

 

- chápe základní pojmy: informace, informační zdroje, informační instituce

 

- používání domén a odkazů

 

- zařídí si e-mailovou adresu, přes kterou komunikuje a odesílá přílohy

 

- chápe vznik, přenos, transformaci, zpracování a distribuci informací

 

 

- pracuje s textem – ovládá základní příkazy v textovém editoru

 

- provádí základní úpravy s obrázkem v grafickém editoru

 

 - pracuje s dalšími programy MS Office

 

Zpracování a využití informací

 

- seznámení s prostředím textového editoru, práce s úpravou textu, jednoduché příkazy, práce s obrázkem, základy formátování textu a dokumentu, přípona doc

 

práce s MS Word, Excel, PowerPoint

 

práce v programu malování,

 

- přípona gif, bmp, jpg seznámení s dalšími výukovými programy a prací s nimi

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

v 1. - 2. ročníku – 2 hodiny týdně

ve 3. ročníku – 3 hodiny týdně

ve 4. ročníku – 4 hodiny týdně 

v 5. ročníku – 4 hodiny týdně

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat, uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti
a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činnosti armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnost lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

-        utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti

- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu

-        orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací

-        rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů

-samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)

-orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně

- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení

- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech

 

PRVOUKA

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Obsahové, časové a organizační vymezení

 • vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím ročníku tři hodiny
 •  pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
 • utváří se prvotní ucelený obraz světa
 • poznávání sebe i nejbližšího okolí
 • seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
 • vnímání lidí a vztahů mezi nimi
 • všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů
 • porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
 • porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
 • chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti
 • vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:

Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních
a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků

Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi

Lidé a čas – orientace v dějích a čase

Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody

Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti.

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

 

Kompetence k učení

Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.

-poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí

-upevňování preventivního chování

-orientace ve světě informací

časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací

-učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií

-učitel motivuje žáky pro celoživotní učení

 

Kompetence k řešení problémů

 • žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví
  a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
 • poznávají a ovlivňují svou jedinečnost

- učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům

- učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů

 

 

Kompetence komunikativní

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.

-jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové
a bezkonfliktní komunikaci

-pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

-přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí

-učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si

 

Kompetence sociální a personální

Žáci pracují ve skupině.

-efektivně spolupracují na řešení problémů

-učí se respektovat názory druhých

-přispívají k diskusi

- učitel učí se věcně argumentovat

-učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů

 

Kompetence občanské

-učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům

-učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody

- učitel vede žáky k respektování pravidel

 

Kompetence pracovní

Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.

 • učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
 • učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje

 

 

Období

1.

Ročník

1.

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Název předmětu

PRVOUKA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

-Orientuje se v okolí bydliště a školy

-Využívá a určí bezpečná místa pro hru a trávení volného času

-Zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitelky

-Řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

-Vypráví o svém domově, bydlišti a nejbližším okolí

Naše škola

V budově školy-prostory školy a jejich funkce

Cestou do školy - bezpečný příchod do školy a odchod ze školy

Riziková místa a situace

Náš dům, náš byt

Místo, kde žiji-obec, nejbližší okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 

-Chápe postavení a role členů rodiny a vztahy spolužáků mezi sebou

-Seznamuje se s vlastnostmi lidí a pravidly slušného chování

-Chová se ukázněně ve škole i mimo školu

-Dokáže rozlišit nežádoucí formy chování

-Umí si připravit pomůcky do školy

-Udržuje pořádek ve svých věcech

-Umí si uspořádat své pracovní místo

-Projevuje toleranci k přir. odlišnostem spolužáků.

 

-Orientuje se v zákl. formách vlastnictví

-Pozná české mince a bankovky

-Odhadne cenu potravin, využití platební karty

 

Jsem školák-vstup do školy, změna v dosavadním způsobu života

Naše třída – nové vztahy ke spolužákům, učitelům, pracovníkům školy

Školní režim a řád, jak je škola organizována

Naše rodina

Rodinná oslava

Zásady správného chování

Práce a zábava

 

Práce dospělých-v obchodě

na stavbě

 

 

Chování lidí – ohleduplnost, vlastnosti

 

 

Vlastnictví – soukromé, veřejné

 

 

 

 

 

 

OSV

- Poznávání lidí

- komunikace

 

VDO

-výchova demokratického občana v rámci třídního kolektivu

-Výchova k samostatnosti, seberealizaci, smyslu pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost

 

ENV

-lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

 

LIDÉ A ČAS

 

-Orientuje se v čase-rok, měsíc, týden, den, hodina

-Umí vyjmenovat dny v týdnu

-Orientuje se v denních činnostech-ráno, dopoledne, odpoledne, večer

-Dělí rok na čtyři roční období,

-Zařadí časově Velikonoce a Vánoce

-Zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice

Orientace v čase-rok, měsíc, týden, den

Roční doby

Denní režim

Vánoce

Velikonoce

Prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY

 

-Zná roční období a umí je charakterizovat

-Rozlišuje nejobvyklejší ovoce a zeleninu

-Zná běžná zvířata a rostliny v lese, na louce, na poli

-Zná běžná domácí zvířata a názvy jejich mláďat

Podzim – na zahradě, v sadu, v lese, na poli

Ovoce a zelenina

Zima- zvířata v zimě

 Jaro - rostliny, zvířata

Domácí zvířata a jejich mláďata

Léto - na louce, na poli, v lese

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 

-Dodržuje základní hygienické návyky

-Zná základy zdravého životního stylu -výživa, odpočinek, pitný režim

-Zná zásady správného chování u lékaře

 

-Rozezná nebezpečí různého charakteru

-Využívá bezpečná místa pro hru a volný čas

 

-uplatňuje pravidla bezpečného chování účastníka sil. provozu

Vhodné prostředí pro práci a odpočinek ve škole, zdravé pracovní a odpočinkové návyky, správná výživa

osvojování základních režimových návyků

Volný čas

Lidské tělo

Zdraví a nemoc, úraz

Osobní bezpečí a krizové situace

Vhodná a nevhodná místa pro hru

 

 

Bezpečné chování v silničním provozu

 

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

2.

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Název předmětu

PRVOUKA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

-Orientuje se v okolí bydliště a školy

-Orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí

-Zná a dodržuje základní pravidla pro chodce

-Rozlišuje dopravní prostředky

-Řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

-Vypráví srozumitelně a jasně o svých zážitcích

-Zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času

-Označí možná nebezpečí

 

Cesta do školy a ze školy

Dopravní výchova-chodec, dopravní prostředky, dopravní značky, semafor

Naše obec, bydliště, adresa

Krajina kolem nás

Životní prostředí a jeho ochrana

Chráněná krajinná oblast

 

 

 • Riziková místa a situace

VDO

-Občanská společnost a stát

-odpovědnost za své činy, seznámení se se základními lidskými právy, principy soužití s minoritami

 

MVK

- princip sociálního smíru a solidarity

 

EGS

- Jsme Evropané

 

ENV

– základní podmínky života

 

LIDÉ KOLEM NÁS

-Vyvodí pravidla svého chování, chování spolužáků i členů rodiny

-Slušně požádá o pomoc, omluví se a poděkuje

-Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a vztahy mezi nimi

-Poznává svoje základní práva a povinnosti- práva dítěte,

-Zná zaměstnání rodičů

-Zná běžná povolání

 

 

-Odhadne cenu nákupu i zákl. potravin

-Uvede využití platební karty

Osvojování pravidel slušného chování í ke spolužákům, učitelům, jiným osobám

Osvojování způsobů, jak vyjádřit svá přání, názory, problémy

Moje rodina

Povinnosti členů rodiny

Práce dospělých, zaměstnání rodičů

Volný čas

 

 • Vlastnictví – způsoby placení, hotovostní a bezhotovostní forma peněz

 

LIDÉ A ČAS

 

-Rozlišuje přítomnost, minulost a budoucnost

-Orientuje se v čase- kalendářní rok, školní rok, vyjmenuje měsíce, dny v týdnu

-Zná hodiny

 

Rok kalendářní a školní

Měsíce

Týden-pracovní dny a víkend

Hodiny

Denní režim

 

 

 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY

 

-Pozoruje a umí popsat proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích

-Vyjmenuje některé charakteristické znaky přírodních společenstev

-ovládá pěstování a péči o pokojové rostliny

-Rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté

-Pojmenuje běžné byliny, stromy, keře a zemědělské plodiny

-Pojmenuje běžná hospodářská zvířata

-Zná běžná zvířata chovaná pro radost a základy péče o ně

-zná běžná volně žijící zvířata a ptáky

-Chápe význam životního prostředí pro člověka a nutnosti ochrany životního prostředí

Podzim v zahradě, v sadu, na poli, v lese

Sklizeň ovoce, podzimní práce na poli, v zahradě

Zvířata a ptáci  ve volné přírodě-příprava na zimu

Pokojové rostliny

Domácí mazlíčci

Příroda v zimě

Hospodářská zvířata

příroda na jaře, na zahradě, na poli, v lese, na louce

Jehličnaté a listnaté stromy

Léto v lese, na louce, u rybníka,

na poli, na zahradě

 základní životní podmínky

rovnováha v přírodě

ochrana přírody

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 

-Zná a dodržuje hygienické návyky

-Pojmenuje části lidského těla

-Zná názvy běžných onemocnění

-Ví, co dělat v případě úrazu

 

-Zná čísla tísň. volání a přivolá pomoc

-Uvádí základní ochranné prvky v silniční dopravě

Základní hygienická pravidla

Zdraví a nemoc

Úraz

Zdravý životní styl, jídelníček

Upevňování základních režimových návyků

Vhodné pracovní a odpočinkové polohy, vhodná relaxace

 

-mimořádné události a rizika ohrožení

-Silniční provoz

 

       

 

 

 

 

 

 

 


Období

1.


Ročník

3.

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Název předmětu

PRVOUKA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

-Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině
-Zná základní údaje z historie a současnosti obce
-Zná některé lidové a místní zvyky
-Orientuje se v plánku obce

-Určí hlavní a vedlejší světové strany
-Orientuje se v přírodě

-Zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času,

-Označí v modelových situacích možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit

-Vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času a volí způsoby ochrany

Domov

Škola

Obec, místní a okolní krajina
Kultura, současnost a minulost naší obce, regionální památky
Světové strany, práce s kompasem
 Riziková místa a situace

OSV

- Morální rozvoj

 

VDO
- občan, občanská společnost a stát

 

ENV

- ekosystémy

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 

-Rozpozná nevhodné chování

-Dodržuje pravidla slušného chování


-Řeší spory nenásilným způsobem, respektuje odlišné názory a zájmy druhých, jejich soukromí
-Chápe nevhodnost neslušných, hrubých a urážlivých výrazů
-Osvojuje si zásady bezpečného chování v různých prostředích a při různých činnostech

 

 

-Orientuje se v zákl. formách vlastnictví

-Zkontroluje vrácené peníze

-Vysvětlí proč spořit, jak si půjčovat a jak vracet dluhy
 

 

Rodina – vztahy a soužití
Soužití lidí – vztahy v kolektivu, sousedské vztahy, vztahy ve společnosti, vztah k menšinám
Chování lidí – kulturní zařízení, pomoc postiženým, vzájemné porozumění, negativní projevy chování a jejich příčiny, předcházení, usměrňování;
osobní bezpečí – bezpečné chování při různých činnostech
šikana, zastrašování, týrání

brutalita ve filmech a kreslených seriálech

právo a spravedlnost - korupce

 

Vlastnictví – banka, úspory, půjčky

 

 

LIDÉ A ČAS

 

-Orientuje se v čase podle hodin a kalendáře
-Sestaví vlastní denní režim

-Sleduje významná data v kalendáři

Kalendář, datum, letopočet
Regionální události –báje, mýty, pověsti

Pravidelně opakované činnosti lidí – práce, odpočinek, spánek
Denní režim

 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY

 

-Pozoruje a popíše některé vlastnosti a změny látek – chuť, barva, rozpustnost, hořlavost, apod.

-Užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, hmotnost, objem, teplotu

 

-Rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny


-Zná základní životní podmínky


-Rozdělí živočichy podle znaků
-Uvede hlavní rozlišovací znaky
-Popíše stavbu těla
-Rozlišuje způsob rozmnožování (hmyz, savci, ptáci)

-Rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
-Zná zvířata volně žijící

Zařadí živočichy do  příslušného přírodního společenstva

-Pojmenuje části těla rostlin
-Popíše projevy života rostlin
-Zná vybrané druhy plodů a semen
-Zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny
-Zná vybrané hospodářské a léčivé rostliny
-Pozná jedlé a jedovaté houby a umí je pojmenovat

-Charakterizuje specif. přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku

Vlastnosti a změny látek

 

 

Vážení a měření – jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty

Převody jednotek

Živá a neživá příroda – rozdělení
Neživá příroda – voda, vzduch, půda, nerosty a horniny
Základní životní podmínky
 


Živá příroda – živočichové
Rozdělení živočichů – hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
Stavba těl živočichů – bezobratlí, obratlovci

Životní podmínky

Rovnováha v přírodě
Přírodní společenstva
Ohleduplné chování k přírodě
Ochrana přírody,Rostliny
Stavba těla
Životní podmínky

Ochrana přírody
Ekologie

 

 

 

Rizika v přírodě

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 

-Uplatňuje zásady zdravého životního stylu

 

 

 

 

 

 

 

 

-Umí poskytnout první pomoc při drobném poranění
-Dodržuje zásady bezpečnosti práce při svých činnostech

-Uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a na silnici (chodec, cyklista)

-Uvede základní ochranné prvky v sil. dopravě a cíleně je používá

-Dokáže použít krizovou linku

-Použije správný způsob komunikace s operátory tísňových linek

 

 

-Umí vyjmenovat smysly, zná jejich funkci

-Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

Péče o zdraví, pitný režim,
správná výživa, výběr a způsob uchování potravin
Vliv stravy na zdraví – preference určitých druhů potravin, rozmanitost stravy
Rodinný stůl a stolování
Sestavování jídelníčku

Hygienické návyky

Prevence nemoci a úrazů

První pomoc – poskytnutí, přivolání lékaře, sebeochrana
Bezpečnost při práci

 

 

Dopravní výchova – chodec, cyklista

 

 

Mimořádné události a rizika ohrožení

Postup v případě ohrožení

 

 

 

 

Lidské tělo -
výživa, růst a vývoj,
kostra, svaly, vnitřní ústrojí

 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů:

Místo, kde žijeme

- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí

Lidé kolem nás

 • základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie
 • základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí

Lidé a čas

- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne

- současnost a minulost v našem životě

Rozmanitost přírody

 • Země jako planeta sluneční soustavy
 • rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky
 • rovnováha v přírodě
 • vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy

Člověk a jeho zdraví

 • lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce
 • partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
 • péče o zdraví, první pomoc
 • odpovědnost člověka za své zdraví
 • situace hromadného ohrožení

 

Předmětem prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí, zodpovědnost a spoluodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

Učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu

žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování

 

Kompetence k řešení problémů

učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami

žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů.

 

Kompetence komunikativní

učitel vede žáky k používání správné terminologie

žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

 žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných

 

Kompetence sociální a personální

učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně

žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých

učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků

 

Kompetence občanské

učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě

učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých

učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

 

Kompetence pracovní

učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat

učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky

učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti

žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují pravidla

 

 

Období

2.

Ročník

4.

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Název předmětu

PŘÍRODOVĚDA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody

- prokáže v modelových situacích jak reagovat na pokyny dospělých a volí správné situace ochrany

- charakterizuje bezpečné a ohleduplné chování v prostředcích MHD

Okolní krajina – rozšíření rostlinstva a živočichů
Přírodní zajímavosti v okolí domu

Ekosystémy v okolní krajině

 

Riziková místa

ENV

-ekosystémy

 

Vycházky

 

ENV

- Lidské aktivity a problémy živ. prostředí

-základní podmínky života

 

OSV
- Sociální rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY

- rozlišuje rostliny podle stavby těla

- pojmenuje vybrané byliny, keře a stromy, určí délku života

- zná rozdíl mezi rostlinou planou a kulturní, užitkovou a okrasnou

- zná a pojmenuje běžně se vyskytující rostliny a houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje základní ekosystémy - charakterizuje je v základních rysech

- rozlišuje rostlinná patra v lese

- pojmenuje vybrané rostliny a živočichy v jednotlivých

- zná zásady chování v přírodě ekosystémech

 

 

 

 

- charakterizuje přír. jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimoř. událostí

- prokáže v model. situacích, jak se ochránit

 

 

- změří hmotnost, objem, teplotu a čas

- pozná vybrané nerosty a horniny

 

 

 

- popíše některé změny v přírodě v průběhu roku

 

- vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi

- vysvětlí střídání dne a noci a ročních období

 

 

 

 

Rostliny podle stavby těla – byliny, dřeviny

Bylina jednoletá, dvouletá, vytrvalá
Dřeviny – stromy listnaté, jehličnaté, keře

Rostlina kulturní a planá, užitková, okrasná, léčivá, jedovatá, plevele

Dělení plodů
Houby – stavba, jedlé, nejedlé, jedovaté

Výživa rostlin – životní podmínky

Živočichové v přírodě

Stavba těla živočichů (kočka, pes)

Význam živočichů v přírodě a pro člověka

 

Přírodní společenstva (ekosystémy) – typy

 společenstvo lesa – živočichové, rostliny, houby, chování v lese, ochrana přírody

společenstva okolí lidských

obydlí, společenstvo vod, společenstvo polí

ochrana přírody

Ekologie

 

Rizika v přírodě

Mimořádné události způsobené přír. vlivy

 

 

 

 

Neživá příroda

Jednotky délky, hmotnosti, objemu, času, teploty – převody

Vlastnosti vzduchu, vody, hornin a nerostů, půdy

Orientace v čase a časový řád (kalendář), denní režim, roční období

 

Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 

- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

 

 

- zná zásady první pomoci (zlomeniny, zástava dýchání)

 

- zná tel. čísla tísňového volání

- zná a řídí se zásadami péče o zdraví

- zná význam sportování a správné výživy

- správně postupuje v případě ohrožení

 

- vnímá a správně vyhodnotí dopravní situaci

 

- rozpozná život ohrožující zranění

- správně postupuje v případě ohrožení

 

- převede způsoby odmítání návykových látek

 

 

- péče o zdraví - zdravý životní styl - správná výživa - denní režim - pitný režim - výběr a způsoby uchování potravin - vhodná skladba stravy

 

Péče o zdraví – prevence nemocí a úrazů, zdravý životní styl, první pomoc

 

 

 

Var. signál, evakuace, zkouška sirén, požáry, integr. záchranný systém

Dopravní výchova – chodec, cyklista

 

Mimořádné události a rizika ohrožení

 

 

 

Návykové látky a zdraví – hrací automaty, počítače, závislost

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 

- vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole

rozlišuje rozdíly mezi lidmi, obhájí názory, omyl

 

 

 

- rozpozná jednání a chování, která porušují lidská práva

 

- orientuje se v základních formách vlastnictví

- porovnává svá přání se svými možnostmi

- sestaví jednoduchý osobní rozpočet

 soužití lidí

 

chování lidí – principy demokracie, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizik. situace a chování

 právo a spravedlnost, korupce

 

 

Cena, spoření, dluhy, půjčky, banka

 

 


 

 

 

Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Název předmětu

PŘÍRODOVĚDA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

-Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody

-Prokáže v modelových situacích jak reagovat na pokyny dospělých a volí správné situace ochrany

-charakterizuje bezpečné a ohleduplné chování v prostředcích MHD

Okolní krajina – rozšíření rostlinstva a živočichů
Přírodní zajímavosti v okolí bydliště

Ekosystémy v okolní krajině

 

Riziková místa

ENV

- vztah člověka k životnímu prostředí

 

OSV – sociální rozvoj

 

ENV – základní podmínky života

 

ROZMANITOST PŘÍRODY

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody – nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

 

 

 

 

- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období

 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy

 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

 

 

 

 

 

- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

 

Životní podmínky

Rozmanitost podmínek života na Zemi, význam ovzduší, vodstva, půd, podnebí, počasí

Voda, vzduch, koloběh vody v přírodě

proudění vzduchu, význam pro život

Vesmír a Země

sluneční soustava

den a noc

roční období

 

Rostliny, houby, živočichové znaky života

průběh a způsob života

stavba těla nejznámějších druhů

 

 

 

Ohleduplné chování přírodě odpovědnost lidí

ochrana a tvorba životního prostředí

ochrana rostlin a živočichů

likvidace odpadů

živelné pohromy a ekologické katastrofy

 

Rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi - mimořádné události způsobené přírodními vlivy, ochrana před nimi

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 

- zná zásady první pomoci (zlomeniny, zástava dýchání)

- zná tel. čísla tísňového volání

- zná a řídí se zásadami péče o zdraví

- zná význam sportování a správné výživy

 

- správně postupuje v případě ohrožení

 

- vnímá a správně vyhodnotí dopravní situaci

- rozpozná život ohrožující zranění

- správně postupuje v případě ohrožení

- převede způsoby odmítání návykových látek

 

- využívá poznatků o lidském těle vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích, simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista

 

 

 

 

 

 

 

Péče o zdraví – prevence nemocí a úrazů, zdravý životní styl, první pomoc

 

 

 

 

Var. signál, evakuace, zkouška sirén, požáry, integr. záchranný systém

Dopravní výchova – chodec, cyklista

Mimořádné události a rizika ohrožení

 

Návykové látky a zdraví – hrací automaty, počítače, závislost

 

Lidské tělo: základní stavba a funkce,

pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou

 

Základní lidské reprodukce vývoj jedince

 

 

Nemoci přenosné a nepřenosné

- ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS)

Drobné úrazy a poranění

První pomoc při drobných poraněních - prevence nemocí a úrazů

Situace hromadného ohrožení

Osobní, intimní a duševní hygiena

OSV

- poznávání lidí

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 

- vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole

rozlišuje rozdíly mezi lidmi, obhájí názory, omyl

 

 

- rozpozná jednání a chování, která porušují lidská práva

 

- orientuje se v základních formách vlastnictví

- porovnává svá přání se svými možnostmi

- sestaví jednoduchý osobní rozpočet

 Soužití lidí

chování lidí – principy demokracie, ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizik. situace a chování

 právo a spravedlnost, korupce

 

Cena, spoření, dluhy, půjčky, banka

 

 

 

VLASTIVĚDA

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

 

-           vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět

-           vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy

 

Místo, kde žijeme

- chápání organizace života v obci, ve společnosti

- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu

- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění

Lidé kolem nás 

- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi

- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen

- seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě

- směřování k výchově budoucího občana demokratického státu

Lidé a čas

- orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů

- snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Kompetence k učení

- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo

- učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky

- učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit

 

Kompetence k řešení problémů

učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině

- učitel umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

 

Kompetence komunikativní

– učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny

- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

- učitel vede žáky k ověřování výsledků

- učitel podněcuje žáky k argumentaci

 

Kompetence sociální a personální

– rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy

- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

- učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů

- učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny

 

Kompetence občanská

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy)

-projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti

- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků

 - učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků

    

Kompetence pracovní

– uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost

- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků

- učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů

- učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat

 

 

Období

2.

Ročník

4.

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Název předmětu

VLASTIVĚDA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

zná pojem nadmořská výška

umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, jezera a rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy

umí vyhledat Prahu na mapě ČR

umí najít Brno a své bydliště na mapě

zná název kraje a krajského města

 

umí vyhledat ČR na mapě Evropy

zná rozdíl mezi podnebím a počasím

umí charakterizovat podnebí ČR

zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří

zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem

 

 

 

ví, že Praha je hlavní město ČR

zná a umí vyprávět pověst o založení Prahy

zná významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce

umí ukázat a najít na mapě střední, východní, severní, západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko

umí stručně charakterizovat jednotlivé oblasti podle mapy (povrch, poloha, hospodářství…)

umí vyhledat na mapě významná města a řeky a seznámí se s průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých oblastech

umí ukázat na mapě Čechy, Moravu, Slezsko

umí pojmenovat a ukázat na mapě sousední státy

 

 

umí vysvětlit význam globu a mapy

zná význam měřítka mapy

zná základní geografické značky

 

umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční pohoří, rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a nížiny v ČR

umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou

- obec (město), místní krajina

- části, poloha v krajině, minulost a současnost

 

 

 

 

 

 

- okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, půda, rostlinstvo, živočišstvo, vliv krajiny na život lidí, životní prostředí, orientace, světové strany

 

 

- regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naše vlast - domov, národ, státní zřízení a politický systém ČR, státní správa, samospráva, státní symboly, armáda ČR

 

 

 

- mapy obecně zeměpisné a tematické

- obsah, grafika, vysvětlivky

 

- činnosti s rozmanitými druhy map plánků, čtení map

 

VDO

-občanská společnost a škola

-občan, občanská společnost a stát

-formy participace občanů v politickém životě

-principy demokracie

jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

EGS

- Jsme Evropané

 

OSV

- kooperace a kompetice

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky

 

- česká státnost, státní symboly, státní instituce, základní státoprávní pojmy - naše vlast (domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly) - armáda ČR

 

 - soužití lidí

- mezilidské vztahy, obchod, firmy

- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné

- právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot

 

 

LIDÉ A ČAS

 

zná významná místa a kulturní památky Jižní Moravy

 

zná a umí vyprávět některé regionální pověsti

zná některé postavy ze Starých pověstí českých

zná některé významné osobnosti a památná místa českých dějin

- regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost

 

- báje, mýty, pověsti  - minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj

 

- nejstarší osídlení naší vlasti

 

 


 

 

 

Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Název předmětu

VLASTIVĚDA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 

 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map,

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

 

- vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

 

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i jiných zemi

 

- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce

 

 

 

 

 

 

- činnosti s rozmanitými druhy map, plánků, čtení map

- orientace na plánech obcí, měst na mapách regionů, na mapách ČR a na mapě světa

- Evropa a svět - mapy obecně zeměpisné a tematické

- exkurze - návštěva regionálních muzeí, galerií, výstav

- besedy s představiteli společenského a kulturního života obce, regionu

 

 

- přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v jednotlivých oblastech ČR

- ČR na mapě Evropy

- základní globální problémy

– významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí

EGS

- Evropa a svět nás zajímá

 

LIDÉ KOLEM NÁS

 

- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (ve městě)

 

 

 

 - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

 

- orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

 

 

 

 

- soužití lidí (mezilidské vztahy, komunikace, zájmové spolky, pomoc nemocným, sociálně slabým)

- rizikové situace

- rizikové chování

- předcházení konfliktů

 

- právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání - právní ochrana občanů

 

 

- vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné, peníze

- korupce

- právní ochrana majetku včetně nároku na reklamaci

-rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

- hotovostní a bezhotovostní forma peněz

 - způsoby placení - banka jako správce peněz, úspory, půjčky

 - peníze

MKV

- lidské vztahy

 

VDO

(občanská společnost a škola)

 

 

LIDÉ A ČAS

 

- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

 

- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

 

- současnost a minulost v našem životě (proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny)

 

 

- státní svátky

 

- orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace, režim dne, roční období

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací obor Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

v 1. - 5. ročníku – 1 hodina týdně

 

Vzdělávací obor Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

v 1., 2. a 3. ročníku – 1 hodina týdně

ve 3. – 4. ročníku – 2 hodiny týdně

 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat
 a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem.
V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory Hudební výchova a Výtvarná výchova.

Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových
a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti - jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými.

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.

Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a „interpretovat“.

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (Rozvíjením smyslové citlivosti, Uplatňováním subjektivity a Ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr  a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

-        pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace

-        chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot

- spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností

-        uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života

-        zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

 

 


Období

1.

Ročník

1.

Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Vzdělávací obor

Hudební výchova

Název předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

dbá na správné dýchání a držení těla

provádí hlasová a dechová cvičení

zřetelně vyslovuje

zná význam not

rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní

umí vytleskat rytmus podle vzoru

rozlišuje krátké a dlouhé tóny

Vokální činnosti

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

-dvojhlas (lidový dvojhlas)

 

EGS

 – Evropa a svět nás zajímá -poznávání evropské hudby

 

MKV

-Kulturní diference, -Lidské vztahy -  hudba etnických skupin

 

MEDV

– vnímání autora mediálních sdělení - výběr kvalitní hudby

 

OSV

- kreativita

učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu

pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek,

 

Instrumentální činnosti

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových fléten)

-rytmizace, hudební hry (ozvěna)

provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze, jednoduché taneční hry, pochod)

 

 

Hudebně pohybové činnosti

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)

-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

pozná a naučí se vybrané vánoční koledy

pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební nástroje) podle zvuku

seznámí se s varhanní hudbou

pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Poslechové činnosti

-kvality tónů

-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

-hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Období

1.

Ročník

2.

Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Vzdělávací obor

Hudební výchova

Název předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou, zeslabování a zesilování

umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní

zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč

rozlišuje noty, pomlky, takty

umí doplnit zpěv hrou na jednoduché hud. nástroje

umí zazpívat vybrané ván. koledy

Vokální činnosti

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)

-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)

 

MEDV – Vnímání autora mediálních sdělení (uplatnění výrazových prostředků v hudbě a tanci)

 

MKV – Lidské vztahy (mezilidské vztahy v lidové písni)

 

OSV

- psychohygiena

pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – klavír, trubka, housle, pikola

umí užívat dětské hudební nástroje

 

Instrumentální činnosti

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových fléten)

-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hud. improvizace

umí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci tleskat a do pochodu bubnovat

umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem rozlišuje umělou a lidovou píseň

seznámí se s vybranými skladbami klasiků

 

Hudebně pohybové činnosti

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)

-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

Poslechové činnosti

-kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)

-hudební výrazové prostředky, hudební prvky (melodie, rytmus)

-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

-hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)


 


 

 

 

 

 


Období

1.

Ročník

3.

Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Vzdělávací obor

Hudební výchova

Název předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy          

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt

umí pojmenovat notovou osnovu

rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční, tříčtvrteční,

rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou, podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii

seznámí se s hymnou ČR

naučí se zpívat vybrané písně

dbá na správné dýchání

Vokální činnosti

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu)

-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)

 

OSV

- kreativita

 

EGS

- Evropa a svět nás zajímá

 

OSV

- Rozvoj schopností poznávání

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést příklad

umí doprovázet na rytmické nástroje

 

Instrumentální činnosti

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových

fléten)

-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební improvizace

rozliší rytmus valčíku a polky

umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá)

umí pohybově vyjádřit hudbu

 

Hudebně pohybové činnosti

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)

-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)

pozná B. Smetanu a A. Dvořáka

zná některá díla B. Smetany
a A. Dvořáka

poslechem rozezná hudební nástroje

poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní

Poslechové činnosti

-kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)

-hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb melodie, rytmus)

-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

-hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

 

 

 

 


Období

2.

Ročník

4.

Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Vzdělávací obor

Hudební výchova

Název předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

učí se další písně

dbá na správné dýchání

zná pojmy repetice, houslový klíč

umí napsat houslový klíč

rozlišuje délky not a umí je zapsat

pozná dynamická znaménka p, mf, f a  umí je v písní použít

zná stupnici C dur (názvy not)

 

Vokální činnosti

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas)

(rozvíjení činností z 1. období)

- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4  a 4/4  taktu)

-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)

-intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)

-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu)

 

 

MKV-lidské vztahy-

vzájemné obohacování různých kultur

-kulturní diference-

-poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí

doprovodí písně na rytmických nástrojích

rytmizace říkadel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální činnosti

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových

fléten)

-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry)

-grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)

 

umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok

 

 

Hudebně pohybové činnosti

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)

-pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace)

-orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)

 

pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi

zná jména oper B. Smetany

zná názvy symfonických básní cyklu Má vlast

seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka a L. Janáčka

poslouchá vybrané skladby

pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu

pozná opakující se téma v poslouchané skladbě

Poslechové činnosti

-kvality tónů

-vztahy mezi tóny

-hudební výrazové prostředky a hudební prvky

-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

(rozvíjení činností z 1. období)

-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

-hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace)

-interpretace hudby (slovní vyjádření)

 

 

 

 

 

 

 

Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Vzdělávací obor

Hudební výchova

Název předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

- učí se další písně

- dbá na správné dýchání

- zná pojmy repetice, houslový klíč

- umí napsat houslový klíč

-rozlišuje délky not a umí je zapsat

-pozná dynamická znaménka p, mf, f a  umí je v písní použít

- zná stupnici C dur (názvy not, zápis not)

- zpívá podle svých dispozic čistě a rytmicky přesně jednohlasé písně durové i mollové

- zpívá jednoduché dvojhlasé písně

- zná historické období a původ státní hymny

- z notového zápisu odvodí průběh melodie, najde refrén, opakující se části

- seznámí se s krajovými a lidovými tanci

Vokální činnosti

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas)

(rozvíjení činností z 1. období)

- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4  a 4/4  taktu)

-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)

-intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)

-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu)

 

OSV
– osobnostní rozvoj

- psychogygiena

- kreativita

 

VDO – občan,
občanská spol.
a stát

 

MKV

-poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí

doprovodí písně na rytmických nástrojích

rytmizace říkadel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální činnosti

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových

fléten)

-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry)

-grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)

umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok – třídobý

polkový krok - dvoudobý

 

 

Hudebně pohybové činnosti

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)

-pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace)

-orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)

 

- pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi

- zná jména oper B. Smetany

- zná názvy symfonických básní cyklu Má vlast

- seznámí se s životem a dílem

A. - Dvořáka a L. Janáčka

- poslouchá vybrané skladby

- pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu

- pozná opakující se téma v poslouchané skladbě

- poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje

Poslechové činnosti

-kvality tónů (délka, barva, síla, výška)

-vztahy mezi tóny (souzvuk, akord)

-hudební výrazové prostředky a hudební prvky

-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

(rozvíjení činností z 1. období)

-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

-hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace)

-interpretace hudby (slovní vyjádření)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Období

1.

Ročník

1. – 3.

Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Vzdělávací obor

Výtvarná výchova

Název předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami

umí míchat barvy

dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření ( barvy, objekty, tvary)

zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev

rozliší teplé a studené barvy

 

zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem

 

 

 

 

modeluje z plastelíny, moduritu,

tvaruje papír

 

 

 

 

 

 

 

 

zvládne koláž, frotáž

umí výtvarně zpracovat přírodní materiál - nalepování, dotváření, tisk, otisk apod.

 

 

 

pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové apod.

 

děti zvládnou použití výtvarných technik  na základě  vlastní životní zkušenosti - citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, hmatových, zrakových vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných představ, komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil

 

malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy - barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev

 

 

 

kresba -rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti

 

 

techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - hmatové, pohybové podněty

 

 

 

 

 

 

další výtvarné techniky, motivace založené na fantazii a smyslového vnímání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustrátoři dětské knihy

 

 

utvářet osobní postoj v komunikaci v rámci skupin spolužáků, rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr tvorby

VDO – Občanská společnost a škola-  výchova k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnost

 

EGS

– Objevujeme Evropu a svět evropských kultur

 

ENV -  Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí -výchova k životnímu prostředí

 

MEDV –Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - kritický přístup k výtvarnému umění a vést k všeobecné informovanosti a orientaci ve výtvarném umění

 

MVK

- Etnický původ

 

 

OSV

- osobnostní rozvoj (hodnoty)

- sociální rozvoj

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti

- hodnoty, postoje, praktická etika

 

 

 Období

2.

Ročník

4. – 5.

Vzdělávací oblast

Umění a kultura

Vzdělávací obor

Výtvarná výchova

Název předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

Žák při vlastních tvůrčích

činnostech pojmenovává prvky

vizuálně obrazného vyjádření

(barevné kontrasty, proporce,

zjednodušení, stylizace)

Nalézá vhodné prostředky pro

vizuálně obrazná vyjádření

vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly.

Vnímá nepevné tvary kolem sebe (plocha, objem, prostorová tvorba)

 

Žák porovnává různé

interpretace vizuálně obrazného

vyjádření a přistupuje k nim jako

ke zdroji inspirace.

Vybavuje si nejvýznamnější

představitele moderního umění a designu.

Využití prostoru a formátu výkresu,

Přirozené vnímání perspektivy.

 

 

Žák vnímá rytmy kolem sebe,

uvědomuje si jejich význam pro

člověka, život obecně.

Uvědomuje si sebe sama jako

živého, vnímajícího člověka.

Vnímá proporce lidského těla,

vztahy mezi jednotlivými částmi,

proporce jiných věcí.

Rozvoj smyslové citlivosti

Linie, tvar, plocha

Negativ x pozitiv

Barevný kontrast

Stylizace, zjednodušení

Reflexe a vztahy zrakového

vnímání k vnímání ostatními

smysly (plocha, odstíny barev, pohyb, vzduch, voda)

 

 

 

Ověřování komunikačních

účinků

Komunikační obsah vizuálně

obrazných vyjádření.

Užité umění v nejbližším

okolí, historické slohy, umělci.

Poznávání, pojmenovávání a reprodukce nejvýznamnějších

představitelů.

Malba, kresba v plenéru (skup. pr)

 

Uplatnění subjektivity

Prostředky pro vyjádření

emocí, pocitů, nálad, fantazie.

Rytmus v hudbě, v přírodě,

v životě člověka.

Dekor, nefigurální umění.

Figurální postava – přirozené

vnímání proporcí, stavba těla.

OSV

- seberegulace
a sebeorganiz.

 

VDO

- principy demokracie jako formy vlády
a způs. rozhodování

 

ENV

-ekosystémy

-základní podmínky života

-lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

MKV

- kulturní diference

 

Malba - zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci různých technik

umí barevně vyjádřit své pocity a nálady pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a proporční vztahy

komunikuje o obsahu svých děl

 

Kresba - dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu

zvládne obtížnější práce s linií

užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků

zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností v návaznosti na komunikaci

 

Gafické techniky – rozeznává je, zobrazuje svoji fantazii a životní zkušenosti

hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků

 

Techniky plastického vyjadřování -

získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem

umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování, dotváření apod.

 

pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. Müllera, A. Borna, R. Pilaře a další

žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření osobitého přístupu k realitě

porovnává různé interpretace a přistup. K nim jako ke zdroji inspirace

Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání barev,

Ověřování komunikačních účinků

- osobní postoj v komunikaci

- proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních děl

 

Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, kresba různým materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v plenéru.

 

Grafické techniky – tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková technika

 

Techniky plastického vyjadřování – modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů

 

Další techniky – koláž, frotáž, základy

 

Ilustrátoři dětské knihy     

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

v 1. - 5. ročníku – 1 hodina týdně

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí
a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné. Vybrané tematické okruhy je nutné realizovat v plném rozsahu.

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

 • pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 • osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
 • vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti
  a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
 • poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
 • autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře,
  k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
 • chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci
  a k rozvíjení podnikatelského myšlení
 • orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
  a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

Období

1.

Ročník

1.

Vzdělávací oblast

Člověk a svět práce

Vzdělávací obor

Člověk a svět práce

Název předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

-Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat papír, vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru

 

-Dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní materiál

-Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

 

-Umí stříhat textil a nalepit textilii

 

 

-Dovede sestavovat stavebnicové prvky

-Umí montovat a demontovat stavebnici

 

-Zná základy péče o pokojové rostliny-otírání listů, zalévání

 

-Zná základy správného stolování a společenského chování

Práce s drobným materiálem-papír

 

 

 

 

Práce s drobným materiálem-přírodniny

 

 

 

Práce s drobným materiálem-textil

 

Konstrukční činnosti

 

 

 

 

Pěstitelské činnosti

 

 

Příprava pokrmů

OSV

-rozvoj schopností poznávání

 

VDO

-principy demokracie jako formy vlády a způs. rozhodování

 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce- VDO, EV

 

Kolektivní práce, práce ve skupině

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

2.

Vzdělávací oblast

Člověk a svět práce

Vzdělávací obor

Člověk a svět práce

Název předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

-Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat papír, umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru

 

-Dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru přírodní materiál

-Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

 

-Umí stříhat textil, slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek

 

 

-Dovede sestavovat stavebnicové prvky

-Umí montovat a demontovat stavebnici

 

-Zná základy péče o pokojové rostliny-otírání listů, zalévání, kypření

-Umí zasít semena

-Provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování

 

 

-Chová se vhodně při stolování

-Připraví tabuli pro jednoduché stolování

-Připraví jednoduchý pokrm-studená kuchyně

Práce s drobným materiálem-papír

 

 

 

Práce s drobným materiálem-přírodniny

 

 

 

 

Práce s drobným materiálem-textil

 

 

 

Konstrukční činnosti

 

 

 

 

Pěstitelské činnosti

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů

Zásady hygieny a bezpečnosti práce- VDO, EV

 

Kolektivní práce

 

 

EV-základní podmínky života

 

 

 

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

3.

Vzdělávací oblast

Člověk a svět práce

Vzdělávací obor

Člověk a svět práce

Název předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

-Umí mačkat, trhat, lepit, polepovat, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat papír, vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru

 

 

 

 

-Dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru přírodní materiál

-Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

 

-Umí stříhat textil a nalepit textilii

-Umí navléknout jehlu, udělat uzel, umí přišít knoflík

-Umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek

 

-Sestavuje stavebnicové prvky

-Montuje a demontuje stavebnici

 

-Zná základy péče o pokojové rostliny-otírání listů, zalévání, kypření

-Umí zasít semena

-Provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování

 

-Orientuje se v základním vybavení kuchyně

-Chová se vhodně při stolování

-Připraví tabuli pro jednoduché stolování

-Připraví jednoduchý pokrm-studená kuchyně

-Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

Práce s drobným materiálem-vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků

 

-papír a karton

 

-přírodniny

 

 

 

 

 

-textil

 

 

 

 

Konstrukční činnosti

-práce se stavebnicemi

 

Pěstitelské práce

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů-základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

 

OSV

-kooperace a kompetice

 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce- VDO, EV

První pomoc při úrazu

 

MKV

- Etnický původ

 

EV-základní podmínky života

 

Vztah člověka k ŽP

 

EGS-Evropa a svět nás zajímá

 

 

 Období

2.

Ročník

4.

Vzdělávací oblast

Člověk a svět práce

Vzdělávací obor

Člověk a svět práce

Název předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat,

-Vytváří prostorové konstrukce

 

-Seznámí se se základy aranžování a využití samorostů

-Seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic

-Udržuje pořádek na pracovním místě

 

-umí přišít knoflík

-Zvládne různé druhy stehu-přední, zadní, ozdobný

 

-Umí montovat a demontovat stavebnici

-Dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky, pracuje podle slovního návodu, předlohy,

 

-Zná základy péče o pokojové rostliny-otírání listů, zalévání, kypření

-Zná rozdíl mezi setím a sázením

-Zná množení rostlin odnožemi a řízkováním

-Umí zvolit správné pomůcky, nástroje a nářadí

-Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny

 

-Orientuje se v základním vybavení kuchyně

-Připraví jednoduchý pokrm-studená kuchyně

-Zná pravidla správného stolování a společenského chování

-Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

 

-Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

-Poskytne první pomoc při úraze

Práce s drobným materiálem-vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků

 

-papír a karton

 

 

 

 

-přírodniny

 

 

 

-textil

 

 

 

Konstrukční činnosti-práce se stavebnicemi- plošnými, konstrukčními, prostorovými, práce s návodem

 

 

Pěstitelské práce-základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů-základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

 

 

 

 

EGS

-Objevujeme Evropu a svět

 

MKV

multikulturalita

 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce- VDO, EV

První pomoc při úrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV-základní podmínky života

 

Vztah člověka k ŽP

 

EGS-Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

 

 

 

 

 

 Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Člověk a svět práce

Vzdělávací obor

Člověk a svět práce

Název předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

- vyrábí předměty z papíru, kartonu, textilu, drátu, fólie a jiných dostupných materiálů

 

- poznává vlastnosti materiálů

- pracuje s jednoduchými nástroji, bezpečně je využívá při práci

 

- volí vhodně nástroje podle druhu zpracovávaného materiálu

 

- lepí, stříhá, řeže, tvaruje, ohýbá- - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

 

- pracuje podle slovního návodu

 

- domýšlí postupy výroby podle předlohy, práci si organizuje a plánuje

 

-Dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat,

 

-Vytváří prostorové konstrukce

 

-Seznámí se se základy aranžování a využití samorostů

-Seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic

-Udržuje pořádek na pracovním místě

 

-umí přišít knoflík, vyšívat

 -Zvládne různé druhy stehu-přední, zadní, ozdobný

 

 

-Umí montovat a demontovat stavebnici

-Dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky

- pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu i vlastní fantazie

 

- provádí montáž i demontáž výrobků z různých druhů stavebnic

 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

 

- poskytne první pomoc při poranění

 

-Zná základy péče o pokojové rostliny-otírání listů, zalévání, kypření

-Zná rozdíl mezi setím a sázením

-Zná množení rostlin odnožemi a řízkováním

-Umí zvolit správné pomůcky, nástroje a nářadí

-Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny

 

 

 

 

-Orientuje se v základním vybavení kuchyně

-Připraví jednoduchý pokrm-studená kuchyně

-Zná pravidla správného stolování a společenského chování

-Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

 

-Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

-Poskytne první pomoc při úraze

Práce s drobným materiálem-vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových zvyků

 

- papír a karton

- přírodniny

- textil

- modelovací hmota

- dřívka

- korek

 

- vánoční ozdoby, velikonoční ozdoby, barvení vajíček

 

- návštěva výstav, exkurzí, muzeí

 

- první pomoc při poranění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukční činnosti-práce se stavebnicemi- plošnými, konstrukčními, prostorovými,

 

- práce s návodem

 

- sestavuje modely podle své fantazie

 

- vytváří prostorové i plošné modely

 

- pomůcky: nůžky, šroubovák, maticový klíč

 

Pěstitelské práce-základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, pěstování rostlin ze semen v místnosti

 

- předpěstování rostlin

- jednoduchá úprava a vazba květin

- pozorování a pokusy – klíčení

- celoroční péče o rostliny a zeleninu

 

 

Příprava pokrmů-základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

- skladování potravin

- zapojení fantazie při přípravě

- pokrmy: ovocné a zeleninové saláty, chlebíčky, jednohubky

- ošetření odřenin a popálenin

- prevence úrazů, přivolání pomoci

 

 

 

OSV

- řešení problémů  a rozhodovací
dovednosti

 

ENV
- ekosystémy

 

EV-základní podmínky života

 

Vztah člověka k ŽP

 

EGS-Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ
Charakteristika vzdělávací oblasti

Vzdělávací obor tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

v 1. - 5. ročníku – 2 hodiny týdně

 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku zdraví.

Při realizaci této vzdělávací oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně zdraví.

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají (aplikují), a do života školy.

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek a učí je být za ně zodpovědný. Prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech. Obsahuje výchovu k mezilidským vztahům. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků.

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejích zlepšení. Bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem, které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

 • poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot
 • pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
 • získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
 • využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 • propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
 • chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
 • ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech
  a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí.

 

 

Období

1.

Ročník

1.

Vzdělávací oblast

Člověk a zdraví

Vzdělávací obor

Tělesná výchova

Název předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

-Zvládá základní přípravu organizmu před pohybovou aktivitou

-Zná protahovací a napínací cviky pro zahřátí a uvolnění

 

-Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

-Dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků

 

-Zná a užívá základní tělocvičné pojmy-názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

 

-Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě

-Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

-Používá vhodné sportovní oblečení a obuv

 

-Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích

-Jedná v duchu fair-play

-Zvládne přihrávky jednoruč a obouruč

-Zná a dodržuje základní pravidla her

-Je schopen soutěžit v družstvu

-Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a družstvo

 

-Zná techniku hodu kriketovým míčkem

-Zná nízký start

-Zná princip štafetového běhu

-Nacvičí skok do dálky

 

-Zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách

-Provádí jednoduchá cvičení na žebřinách

-učí se skákat přes švihadlo

-Dokáže podbíhat dlouhé lano

-Provádí cvičení na lavičkách

 

-Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

 

-Učí se respektovat zdravotní handicap

-Zná význam sportování pro zdraví

 

 

Příprava ke sportovnímu výkonu-příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

 

 

 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti-jednoduché tanečky, základy estetického pohybu

 

 

 

Tělocvičné pojmy-komunikace v TV

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost při sportování

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy sportovních her- míčové a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičních náčiní, organizace TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování

 

Základy atletiky-rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, koordinace pohybu

 

Základy gymnastiky- cvičení na nářadí a náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

 

 

zásady chování a jednání - fair play

 

 

 

 

 

 

 

OSV

- Seberegulace a sebeorganizace

 

ENV

-vztah člověka k životnímu prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

2.

Vzdělávací oblast

Člověk a zdraví

Vzdělávací obor

Tělesná výchova

Název předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

-Zvládá základní přípravu organizmu před pohybovou aktivitou

-Zná protahovací a napínací cviky pro zahřátí a uvolnění

 

-Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

-Dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků

-Dbá na správné dýchání

-Zná kompenzační a relaxační cviky

-Zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu

 

-Zná a užívá základní tělocvičné pojmy-názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

-Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

 

-Dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě

-Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

-Používá vhodné sportovní oblečení a obuv

 

-Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích

-Jedná v duchu fair-play

-Zvládne přihrávky jednoruč a obouruč

-Zná a dodržuje základní pravidla her

-Je schopen soutěžit v družstvu

-Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a družstvo

 

-Zná techniku hodu kriketovým míčkem

-Zná nízký start

-Zná princip štafetového běhu

-Nacvičí skok do dálky

 

-Zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách

-Provádí jednoduchá cvičení na žebřinách

-učí se skákat přes švihadlo

-Dokáže podbíhat dlouhé lano

-Provádí cvičení na lavičkách

-Provádí přetahy a přetlaky

 

-Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

 

-Učí se respektovat zdravotní handicap

-Zná význam sportování pro zdraví

 

-Zvládne techniku jednoho plaveckého stylu

-Provádí skoky do vody

Příprava ke sportovnímu výkonu-příprava organizmu, zdravotně zaměřené činnosti

 

 

 

cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti-jednoduché tanečky, základy estetického pohybu

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvičné pojmy-komunikace v TV

 

 

 

 

Bezpečnost při sportování

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy sportovních her- míčové a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičních náčiní, organizace TV, pravidla  zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování

 

Základy atletiky-rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, koordinace pohybu

 

Základy gymnastiky- cvičení na nářadí a náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

 

 

Vztah ke sportu - zásady chování a jednání- fair play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní plavecká výuka-základní plavecké dovednosti,  hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí

 

OSV

-kooperace
a kompetice

 

ENV
- lidské aktivity
a problémy živ. prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období

1.

Ročník

3.

Vzdělávací oblast

Člověk a zdraví

Vzdělávací obor

Tělesná výchova

Název předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

-Zvládá základní přípravu organizmu před pohybovou aktivitou

-Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

 

-Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

-Dbá na správné držení těla při různých činnostech a při provádění cviků

-Dbá na správné dýchání

-Zná kompenzační a relaxační cviky

-Uplatňuje zásady pohybové hygieny

 

-Zná a užívá základní tělocvičné pojmy-názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

-Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

-Rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje

 

-Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě

-Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

-Používá vhodné sportovní oblečení a obuv

-Jedná v duchu fair-play

 

-Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích

 

-Umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink

-Rozlišuje míč na basketbal a volejbal

-Učí se ovládat hru s basketbalovým míčem

-Nacvičuje střelbu na koš

-Nacvičuje přehazovanou

-Zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti

-Je schopen soutěžit v družstvu

-Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat ji

-Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a družstvo

-Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje

 

-Zná techniku hodu kriketovým míčkem

-Zná princip štafetového běhu

-Uběhne 60 m

-Zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem s překážkami

-Umí skákat do dálky

-Nacvičí správnou techniku skoku z místa

 

-Umí šplhat na tyči

-Zvládne cvičení na žíněnce

-Naučí se správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze

 

-Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšené pohybové dovednosti

 

-Respektuje zdravotní handicap

-Zná význam sportování pro zdraví

-Zvládne základní kroky některých lidových tanců

-Seznámí se s kondičním cvičením s hudbou

 

-Zvládne techniku dvou plaveckých stylů – prsa a kraul, osvojí si techniku dalšího plaveckého stylu, provádí skoky do vody

 

Příprava ke sportovnímu výkonu, zdravotně zaměřené činnosti

 

 

 

Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti- jednoduché tanečky, základy estetického pohybu

 

 

 

 

 

 

Tělocvičné pojmy-komunikace v TV

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost při sportování

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy sportovních her- míčové a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičních náčiní, organizace TV, pravidla her a soutěží, zásady jednání a chování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy atletiky-rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, koordinace pohybu

 

 

 

 

 

Základy gymnastiky- cvičení na nářadí a náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení

 

 

Vztah ke sportu - zásady chování a jednání- fair play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní plavecká výuka-základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob, hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí

OSV

-sebepojetí a sebepoznání

 

MKV

-lidské vztahy

 

HV-rytmus

 

ČJ-přesné vyjadřování

 

M-měření délky, bodové hodnocení

 

Prv

-bezpečnost,

komunikace mezi lidmi

-zdraví, chování ke druhým

-zdravý životní styl - bezpečnost

 

VV-činnosti

 

 

 

Období

2.

Ročník

4.

Vzdělávací oblast

Člověk a zdraví

Vzdělávací obor

Tělesná výchova

Název předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

-Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou

-Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

 

-Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu

-Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

-Zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou

-Dbá na správné držení těla při různých činnostech i při provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti

-Dbá na správné dýchání

-Zná kompenzační a relaxační cviky

-Uplatňuje zásady pohybové hygieny

 

-Zná a užívá základní tělocvičné pojmy-názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

-Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

-Rozumí povelům a správně na ně reaguje

 

-Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě

-Adekvátně reaguje v případě úrazu spolužáka

-Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

-Používá vhodné sportovní oblečení a obuv

-Jedná v duchu fair-play

-Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

-Umí přihrávat jednoruč a obouruč, driblink, rozliší míč na basketbal a volejbal

-Učí se ovládat hru s basketbalovým míčem

-Nacvičuje střelbu na koš

-Nacvičuje přehazovanou

-Zná pravidla přehazované, malé kopané, řídí se jimi

-Zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti

-Je schopen soutěžit v družstvu

-Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat je

-Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo

-Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje

 

-Zná techniku hodu kriketovým míčkem

-Zná princip štafetového běhu

-Uběhne 300 m

-Zná taktiku při běhu-k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při běhání terénem s překážkami

-Umí skákat do dálky

-Nacvičí správnou techniku skoku z místa

 

-Umí šplhat na tyči

-Zvládne cvičení na žíněnce

-Umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu

-Provádí cvičení na švédské bedně

-Zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí

 

 

-Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

-Respektuje zdravotní handicap

-Zná význam sportování pro zdraví

-Dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště

-Dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky

 

-Zvládne jízdu na kole

-Zná jednoduchá pravidla silničního provozu

Příprava ke sportovnímu výkonu-příprava organizmu, zdravotně zaměřené činnosti

 

 

Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti-tanečky, základy estetického pohybu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvičné pojmy-komunikace v TV

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost při sportování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy sportovních her-míčové a pohybové hry, pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy atletiky-rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu

 

 

 

 

 

 

Základy gymnastiky-cvičení na nářadí a s náčiním, odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

 

 

 

 

 

 

 

Vztah ke sportu - zásady jednání a chování, fair –play

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova cyklisty

 

MKV-lidské vztahy

 

EV-vztah člověka k životnímu prostředí

 

HV-rytmus

 

OSV

-sebepojetí a sebepoznání

 

MDV

-tvorba mediálního sdělení (novinový článek ze závodu)

- stavba mediálních sdělení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Období

2.

Ročník

5.

Vzdělávací oblast

Člověk a zdraví

Vzdělávací obor

Tělesná výchova

Název předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy

(oborové kompetence)

Učivo

(obsah aktivity, klíčové pojmy)

Průřezová témata

Žák:

 

 

-Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou

-Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění

 

-Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu

-Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

-Zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou

-Dbá na správné držení těla při různých činnostech i při provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti

-Dbá na správné dýchání

-Zná kompenzační a relaxační cviky

-Uplatňuje zásady pohybové hygieny

 

-Zná a užívá základní tělocvičné pojmy-názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní

-Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží

-Rozumí povelům a správně na ně reaguje

 

-Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě

-Adekvátně reaguje v případě úrazu spolužáka

-Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti

-Používá vhodné sportovní oblečení a obuv

-Jedná v duchu fair-play

-Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených pohybových her, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

-Umí přihrávat jednoruč a obouruč, driblink, rozliší míč na basketbal a volejbal

-Učí se ovládat hru s basketbalovým míčem

-Nacvičuje střelbu na koš

-Nacvičuje přehazovanou

-Zná pravidla přehazované, malé kopané, řídí se jimi

-Zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti

-Je schopen soutěžit v družstvu

-Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice družstva a dodržovat je

-Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo

-Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje

 

-Zná techniku hodu kriketovým míčkem

-Zná princip štafetového běhu

-Uběhne 300 m

-Zná taktiku při běhu-k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při běhání terénem s překážkami

-Umí skákat do dálky

-Nacvičí správnou techniku skoku z místa

 

-Umí šplhat na tyči

-Zvládne cvičení na žíněnce

-Umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu

-Provádí cvičení na švédské bedně

-Zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí

 

 

-Projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti

-Respektuje zdravotní handicap

-Zná význam sportování pro zdraví

-Dovede získat informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště

-Dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky

 

-Zvládne jízdu na kole

-Zná jednoduchá pravidla silničního provozu

Příprava ke sportovnímu výkonu-příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti

 

Tělocvičné pojmy-komunikace v TV

 

Bezpečnost při sportování

 

Vztah ke sportu - zásady jednání a chování, fair –play

 

Výchova cyklisty

 

Pořadová cvičení

- základní postoje: pozor, pohov

- základní povely: nástup, rozchod, vlevo v bok, vpravo v bok

- nástup na značky, do řady, do družstev

 

 

Průpravná a kondiční cvičení

- rozcvičky

- správné držení těla

- rozvoj koordinace pohybů

 

 

Rytmická gymnastika a tanec

- rytmizovaný pohyb, nápodoba

- tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem

- jednoduché tance

 

Sportovní gymnastika

-cvičení na nářadí a s náčiním, odpovídající velikosti a hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly

- kotoul vpřed, vzad

- průprava pro zvládnutí stoje na rukou

- stoj na rukou s dopomocí

- přeskok dílů bedny (2 – 4)

- přeskok přes kozu (skrčka, roznožka)

- odrazem z můstku

- cvičení na nářadí (lavičky, žebřiny)

- šplh na tyči s přírazem

- přeskok přes švihadlo

 

Průpravné úpoly

- přetahy

- přetlaky

 

Atletika

Základy atletiky- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a koordinace pohybu

- běhy:

- běh střídavý s chůzí

- nízký start

- polovysoký start

- rychlý běh na 50m

- vytrvalostní běh do 1000m

- štafetový běh

- běh v terénu

- skoky:

- skok do dálky z rozběhu (odraz z břevna)

- rozměření skoku

- hody:

- hod kriketovým míčkem z rozběhu

 

Pohybové hry:

- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení, organizace TV, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží, zásady jednání a chování

 

- netradiční pohybové hry s netradičními pomůckami

- soutěživé hry

- hry na uklidnění

 

Sportovní hry:

- základní spolupráce při hře

- organizace utkání, pravidla

- přihrávky a chytání míče

- pravidla vybíjené

- kopaná

- přehazovaná

Další pohybové činnosti:

- cvičení ve volné přírodě

- zimní sportování (jízda na saních, na bobech)

- plavání (v bazénu, v přírodě)

 

MKV-lidské vztahy

 

EV-vztah člověka k životnímu prostředí

 

OSV

-sebepojetí a sebepoznání

 

MDV

-tvorba mediálního sdělení (novinový článek ze závodu)

- stavba mediálních sdělení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Pravidla hodnocení žáků:

 

            Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok.

            Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede používat to, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.

            Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování
a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka vyjadřujeme klasifikačním stupněm, slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Podporujeme žákovo vlastní sebehodnocení, které posiluje jeho vnitřní motivaci.

            Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy pro daný ročník - specifikovanými pro hodnocené období.

 

 

 

Závazné formy hodnocení žáka:

 

 • Průběžné hodnocení              - klasifikace a hodnocení v žákovských knížkách

                                                     - slovní a motivační hodnocení v průběhu výuky

                                                     - sebehodnocení žáků

 

 • Čtvrtletní hodnocení              - písemné slovní hodnocení třídního učitele v žákovské                                            knížce na základě závěrů čtvrtletní pedagogické rady

 

 • Pololetní hodnocení               - výpis z vysvědčení v 1. pololetí 

                                                     - vysvědčení v 2. pololetí

 

Podrobná pravidla pro hodnocení žáků jsou rozpracována ve Školním řádu.

 

 

 

7. ZÁVĚR

 

            Původní dokument (1. verze) vznikl pro základní školu, jejíž činnost vykonává Základní škola Holasice a byl platný od 1. 9. 2007. Vytvořila jej paní ředitelka Mgr. Pavlína Kubásková.
            2. verze vznikla pro základní školu, jejíž činnost vykonává Základní škola Holasice a byla platná od 1. 9. 2015. Vytvořila jej paní ředitelka Mgr. Pavlína Zámečníková,
Mgr. Lenka Hanzlíková a Mgr. Radka Donné, vstoupila v platnost dne 1. 9. 2015.

            3. verze vznikla pro základní školu, jejíž činnost vykonává Základní škola Holasice a byla platná od 1. 9. 2015. Vytvořila jej Mgr. Lenka Hanzlíková, Mgr. Pavlína Zámečníková,
a Mgr. Radka Donné, vstoupila v platnost dne 1. 9. 2018.

 

           

 

_____________________                                                    _____________________


Mgr. Lenka Hanzlíková                                                        Mgr. Pavlína Zámečníková

koordinátor ŠVP                                                                   ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada byla seznámena s 3. verzí ŠVP ZŠ Holasice dne 29. 5. 2018.

 

 

 

Ing. Roman Kostelecký                     ……………………..

 

Mgr. Lenka Hanzlíková                     …………………….

 

Michaela Ungrová                             …………………….