ŠVP školní družiny

31.08.2015 14:55

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

(Součást školního vzdělávacího programu Základní školy Holasice, 2. verze)

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno - venkov

Palackého 24, Holasice, 664 61 Rajhrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2015

                                               

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

Název programu:                 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní školy Holasice

 

Předkladatel:

Název školy:                           Základní škola a Mateřská škola Holasice               

Adresa:                                   Palackého 24, Holasice, 664 61 Rajhrad                                          

Kontakty:                               tel. 547229 262
e-mail: zsholasice@seznam.cz

Ředitelka:                               Mgr. Pavlína Zámečníková

Koordinátor ŠVP:                  Mgr. Pavlína Zámečníková

Právní forma:                         příspěvková organizace

IČO:                                       75022630

IZO:                                       102179280

 

Zřizovatel:

Název:                                    Obec Holasice

Adresa:                                   Václavská 29, Holasice, 664 61 Rajhrad

Kontakty:                               547 229 362   

 

Platnost dokumentu od 1. září 2015.

 

Podpis ředitelky školy: ­­­_____________________                          Razítko školy:

Dne 24. 8. 2015

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Základní škola a Mateřská škola Holasice,

Palackého 24,664 61 Rajhrad

 

 

 

2.1 Charakteristika školy

 

Základní škola je málotřídní, se dvěma třídami a  1. - 4. ročníkem. Spojené ročníky bývají nejčastěji 1. a 2., 3. a 4. Při výrazném rozdílu v počtu dětí jednotlivých ročníků mohou být spojeny jiným způsobem. Do  pátého ročníku přecházejí žáci zpravidla do ZŠ Rajhrad.

 

2.2 Úplnost a velikost školy, vybavení školy

 

Škola sdružuje základní školu-1.-4. ročník, školní družinu s jedním oddělením, mateřskou školu a školní jídelnu-výdejnu. Mateřská škola je umístěna v jiné budově.

Budova školy stojí v centru obce, jako škola slouží od roku 1960. V roce 1996 k ní byla přistavena výdejna stravy s jídelnou. O rok dříve byla v přízemí upravena místnost pro školní družinu, která byla v témže roce v naší škole zřízena. Od roku 2014 zde byla na dva roky zřízena třída mateřské školy. Škola prošla v roce 2000 rekonstrukcí, především oken, fasády a hygienického zařízení.

V prvním patře jsou dvě učebny vybavené novým nábytkem a výpočetní technikou a sborovna pro pedagogy. Třída třetího a čtvrtého  ročníku slouží i jako školní družina.

V přízemí se nachází cvičebna, třída mateřské školy, šatna a výdejna stravy s jídelnou.

K výuce tělesné výchovy venku využíváme prostory vedle školy, které slouží ke sportování a relaxaci také dětem ve školní družině Tyto prostory jsou veřejně přístupné, vybavené prolézačkami a houpačkami.

K výuce využíváme výpočetní techniku s připojením na internet, audio a video techniku, žáci mají možnost využívat knihovnu a interaktivní tabuli.

Naši školu navštěvují děti téměř výhradně z Holasic, nemusíme proto řešit problémy dopravy. Malý počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup, škola funguje jako škola „rodinná“, děti i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci se dobře znají i mimo školu, můžeme proto lépe reagovat na nejrůznější potřeby a problémy dětí. Také to je jedním z důvodů, že jsme dosud nemuseli řešit žádné sociálně patologické jevy.

Škola se snaží žákům nabízet aktivity pro trávení volného času – zájmové kroužky jsou zaměřené na výtvarné činnosti, přírodu a její ochranu, tělovýchovné kroužky a anglický jazyk.

 Každoročně pořádáme výstavu prací dětí, účastníme se soutěží, navštěvujeme divadla, výchovné koncerty, výlety.

 

2.3       Silnými stránkami školy jsou zejména:

 

Ø  rodinné a vlídné prostředí, ve kterém se žáci dobře cítí

Ø  díky méně početným třídám individuální přístup

Ø  každoroční odborný plavecký výcvik

Ø  jarní nebo zimní škola v přírodě

Ø  mimoškolní aktivity pro žáky naší školy – kroužky (sportovní, taneční, hudební, anglický jazyk)

 

 

 

2.4 Charakteristika pedagogického sboru

 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, učitelka a vychovatelka ŠD, která na částečný úvazek pracuje jako učitelka. V ZŠ je jeden správní zaměstnanec vykonávající práci školnice a výdej stravy.

 

Počet zaměstnanců ZŠ                                              - ředitelka školy                                 1
                                                                                  - učitelé                                              2                                                                                - vychovatelka školní družiny            1

                                                                                   - asistentka pedagoga                        1
                                                                                  - správní zaměstnanci                         1

 

Kvalifikovanost ped. pracovníků                             - kvalifikovaní                        4
                                                                                  - nekvalifikovaní                                0

 

2.5 Charakteristika žáků

 

Žáci jsou převážně místní. Většina je z rodin původem z Holasic, ovšem čím dál více žáků, kteří navštěvují naší školu, je z rodin v nedávné době přistěhovaných. Žáci jsou velmi bystří, aktivní a přátelští. Díky nižšímu počtu žáků ve třídách úzce spolupracují všichni žáci školy. To se pozitivně podepisuje na schopnosti kooperace, vzájemné tolerance a komunikace.  Do pátého ročníku žáci přechází převážně do ZŠ v Rajhradě, kde se bez problémů zapojují do tříd a přizpůsobují se dynamice školy.

 

 

2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

 

V ZŠ probíhá několik dlouhodobých projektů:

 • „Příroda a my“ (třídění odpadu, péče o životní prostředí v okolí školy apod.)
 • „Moje zdraví“ (první pomoc, pitný režim, péče o chrup apod.)
 • „Bezpečně na cestách“ (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, cykloturistika apod.)

Škola realizuje krátkodobější projekty, které se každoročně opakují - Den Země, Životní prostředí naší školy, Klokan, Školní akademie, Vánoce.

Mezinárodní spolupráce na naší škole neprobíhá.

 

2.7 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty:

 

Při škole pracuje školská rada, která má 3 členy.

Usilujeme o partnerský vztah mezi školou a zákonnými zástupci, který se nám ve většině případů daří uskutečňovat. Škola pravidelně organizuje 4x ročně třídní schůzky, 1x ročně dýňování, vánoční jarmark a rozloučení na konci roku. Po domluvě mohou zákonní zástupci navštívit výuku. Mezi nejúspěšnější formy komunikace a spolupráce patří individuální konzultace a poradenská pomoc.

Spolupracujeme s učitelkami z MŠ, která je součástí našeho subjektu, s pedagogicko-psychologickou poradnou, především s pobočkou Židlochovice a se ZŠ Rajhrad, kam přecházejí většinou žáci naší školy do 5. ročníku.

Úzce spolupracujeme s Městskou knihovnou v Rajhradě. Hlavním partnerem pro školu je její zřizovatel, obec Holasice, se kterým projednáváme provozní záležitosti a koncepci dalšího rozvoje.

 

3. Cíle vzdělávání ve školní družině

 

 

            Školní družina je nedílnou součástí školy a její výchovné a vzdělávací cíle jsou v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli školy.

            Škola je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které žáci uplatní v praktickém životě.

            Naše školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovy hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem.

            U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

            Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Respektujeme individuální potřeby, schopnosti a dovednosti žáků.

             Úkolem je posilovat a rozvíjet klíčové kompetence neboli schopnosti umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetence komunikativní, sociální, občanské a pracovní.

            U žáků rozvíjíme jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.

 

 

4. Klíčové kompetence – integrované vzdělávací cíle

 

 

V naší školní družině vychovatelka vede žáky a vytváří takové podmínky, aby žáci:

 

KOMPETENCE K UČENÍ

- učili se s chutí

- započatou práci dokončovali

- kriticky hodnotili své výkony

- učili se nejen spontánně, ale také vědomě

- kladli si otázky a hledali na ně odpovědi

- všímali si souvislostí mezi jevy

- získávali vědomosti z různých zdrojů

- zkušenosti uplatňovali v praktickém životě

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMů

- všímali si dění i problémů

- učili se pochopit problém

- přemýšleli o nesrovnalostech a jejich příčinách

- hledali různé způsoby řešení

- ověřovali prakticky správné řešení problémů

- chápali, že vyhýbání se problémům nevede k cíli

- rozlišovali správná a chybná řešení

- přizpůsobovali se změnám

- obhajovali svá rozhodnutí

- uvědomovali si zodpovědnost za svá rozhodnutí

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

- ovládali řeč i mimoslovní komunikaci

- vyjadřovali vlastní názor

- komunikovali bez ostychu s vrstevníky i s dospělými

- promlouvali na veřejnosti

- řešili konflikty

- vyjadřovali své kladné pocity ve vztahu k sobě i k okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky

- naslouchali druhým

- komunikuje kultivovaně

 

SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE

- plánovali, organizovali, řídili a hodnotili

- odhadovali rizika svých nápadů, samostatně rozhodovali o svých činnostech, uvědomovali si, že za ně zodpovídají a nesou za ně důsledky

- projevovali citlivost a ohleduplnost

- rozpoznávali vhodné a nevhodné chování

- podíleli se na vytváření příjemné atmosféry v týmu

- ve skupině spolupracovali, dokázali se prosadit i podřídit, přijmout kompromis

- respektovali dohodnutá pravidla

- byli tolerantní k odlišnostem mezi lidmi

- byli solidární

- vytvářeli si pozitivní představu o sobě samém

- ovládali a řídili své jednání tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

OBČANSKÉ KOMPETENCE

- uvědomili si svá práva i práva druhých

-vnímali nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovedli se bránit

- dbali na osobní zdraví své i druhých

- zvládali běžné praktické činnosti – nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěvu lékaře, pošty apod.

 

KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

- účelně trávili svůj volný čas

- vybírali si činnosti podle svého zájmu a dispozic

- aktivním trávením volného času kompenzovali stresové a zátěžové situace

- odmítali nevhodné nabídky pro trávení volného času

 

 

5. Obsahy a formy činnosti ve školní družině

 

 

            Pravidelná činnost představuje zejména organizované aktivity zájmové nebo tělovýchovné, střídané časem odpočinku a přípravou na vyučování (včetně relaxačního plavání organizovaného jedenkrát týdně).

            Příležitostné akce, např. besídky, oslavy, výlety atd. mohou být někdy určeny i rodičům a širší veřejnosti.

            Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální činnosti po obědě, při pobytu venku, v období před odchodem z družiny apod.

            Řízené a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují.

 

Základní principy práce v naší školní družině: HRA A ZÁŽITEK

 

            Hra přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky. Svět her nabízí celé spektrum nejrůznějších modelových situací, hra je víc než zábava, je prostředkem relaxace, rekreace a zdrojem radosti. Nabízí množství cenných zpětných vazeb, žák lépe poznává vlastní osobnost i své místo ve skupině.

            Výchovná práce ve školní družině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávání ve škole.

V naší školní družině vycházíme z  požadavků pedagogiky volného času

1.      požadavek dobrovolnosti (na základě vzbuzeného zájmu)

2.      požadavek zajímavosti a zájmovosti

3.      požadavek aktivity (volíme tak, aby v nich mohli být přiměřeně úspěšní všichni)

4.       požadavek citlivosti a citovosti (všechny činnosti musí přinášet žákům kladné emoce, a to nejen z aktivity samotné či z následné pochvaly, ale i z objevování nového nebo překonání překážky)

5.       požadavek prostoru k seberealizaci.

 

 

6. Časový plán (organizace školní družiny)

 

 

Naše družina je v provozu od 11:40 do 16:00 hodin.

 

DENNÍ REŽIM:

 

a)      Odpočinkové činnosti – chápeme je nejen ve smyslu klidových činností, ale i jako aktivní odpočinek, tedy činnosti rekreační

 

            Klidové odpočinkové činnosti – vycházejí z toho, že každý žák si volí aktivity podle svého přání a individuální potřeby, do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě. Dbáme na to, aby činnosti při odpočinku byly opravdu klidné a probíhaly v příjemném, bezkonfliktním prostředí.   Jedná se např. o poslech, prohlížení, četbu pohádek a příběhů apod., o povídání, rozhovory, stolní a společenské hry, vybarvování, skládání puzzle apod. Prostor třídy je členěn na hernu, kde je podlaha pokryta kobercem a prostor k praktickým činnostem. Žáci ve školní družině mohou odpočívat i vleže, mohou hrát klidné námětové nebo stolní hry, kreslit si, prohlížet knihy, časopisy, obrázky, číst si, modelovat, hrát si se stavebnicemi apod.

            Rekreační činnosti – v naší ŠD je významnou součástí činností dětí jejich rekreace. Rekreační činnosti musí být vydatné, jsou zvlášť účinné, zařadí-li se při středním stupni únavy. Při příliš velké únavě jsou bez účinku nebo mají dokonce účinek negativní. Proto je dětem nabízíme až po činnostech odpočinkových. Rekreační činnosti slouží k odreagování žáků, k odstranění únavy z vyučování. Vhodnými formami rekreace jsou zejména pohybové hry, hry s míči, motivované cvičení na relaxačních míčích, hry v tělocvičně či přírodě, hudebně pohybové aktivity, závodivé hry, hry s hudbou apod. Nejlepší formou jsou spontánní hry, proto děti musí mít možnost výběru.

 

b)      Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci i další rozvoj motorických schopností. Mohou být zařazeny jako kolektivní nebo individuální činnost.

Jedná se o:   

 1. pracovní činnosti – práce s přírodním materiálem, textilem, papírem, atd.
 2. výtvarné činnosti – kresba, malování, koláže, omalovánky atd.
 3. přírodovědné činnosti – pozorování změn v přírodě, poznávání přírody, ochrana životního prostředí
 4. hudební činnosti – poslech hudby a její reprodukce, zpěv, hudebně pohybové hry, hry na tělo apod.
 5. sportovní činnosti – sportovní a pohybové hry apod.
 6. sociální činnosti – zážitkové hry na rodinu, na školu (výměna rolí), na konflikt apod.

.

 c) Příprava na vyučování -  zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Vzhledem k souladu s křivkou výkonnosti žáků mají u nás pouze formu zábavného procvičování učiva prostřednictvím didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech. Např. motivované hry pro rozvoj řeči, symbolické hry, hry na procvičování sluchové a zrakové paměti, hry pro sluchové rozlišování a zvukové projevy, pro sluchové vnímání, preverbální dovednosti, Kimovy hry apod.

  

 

6.1. Evaluační plán

 

 

            Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni družiny, sledujeme individuální rozvoj žáků, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu.
            Hodnocení tématického celku provádíme po skončení nebo v průběhu. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat, upravovat, doplňovat, obměňovat. Postup pro další období či úpravy ŠVP projednávají i pravidelná metodická sdružení.
            Hodnocení směrem k žákům provádíme průběžně - hodnotíme individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary, individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka.

            Výchovnou práci v družině hodnotí i vedení školy, které zjišťuje svými vlastními prostředky (pozorování, hospitace, kontroly dokumentů), jak jsou naplňovány vytčené cíle a jak družina plní své poslání.

            Vnější evaluací je zpětná vazba ze získaných informací od rodičů, samotných žáků, zřizovatele a České školní inspekce.

 

 

7. Materiální a personální podmínky

 

 

   Naše školní družina má ve školní třídě má k dispozici prostory členěné na hernu, v níž je podlaha pokryta kobercem, místnost je vybavena a moderním nábytkem na ukládání pomůcek. Druhá část slouží k praktickým činnostem. Děti navštěvující školní družinu mohou s paní vychovatelkou navštěvovat cvičebnu. Dále děti mohou aktivně trávit svůj volný čas v jarním a podzimním období na dětském hřišti.

   Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 25ti dětí. Provoz zajišťuje 1 vychovatelka.

 

 

8.   Bezpečnost dětí ve školní družině

 

 

 • děti jsou do školní družiny zařazovány na základě zápisního lístku, který vyplní zákonní zástupci
 • zákonní zástupci musí vyznačit na zápisním lístku čas, kdy žáci odcházejí domů a zda jdou sami nebo v doprovodu jiné osoby
 • na zápisním lístku také musí být vypsány osoby, které jsou oprávněny dítě z družiny vyzvednout
 • vychovatelka osobně předává děti oprávněným osobám
 • pokud si zákonní zástupci přejí, aby dítě odešlo samo ze školní družiny v jiný čas, než je na zápisním lístku, musí o změnu písemně požádat vychovatelku
 • děti jsou pod stálým dohledem vychovatelky
 • na začátku školního roku vychovatelka seznamuje děti s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví ve ŠD
 • ve ŠD se žáci řídí Řádem školy a Řádem školní družiny

 

 

 

9. Obsah vzdělávacího programu školní družiny

 

1. Místo, kde žijeme

 

U nás doma

Vyprávíme si o životě naší rodiny

 

3,4,5

 

Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodinou volný čas

 

4,6

 

Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách – malujeme

 

3,6

Náš dům

Popisujeme domy, byty, v nichž bydlíme, a jejich zařízení

 

2,3,4

 

Stavíme náš dům ze stavebnicových dílů

 

2,3,5

 

Zařizujeme si náš pokoj – co bychom tam chtěli mít

 

2,3,4,6

 

Hrajeme si na návštěvu a pohoštění

 

2,3,4

Škola a cesta do školy

Procházíme školou a představujeme si, že je bludištěm, v němž se orientujeme

1,2,6

 

Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje

 

1,3

 

Zkoušíme vařit, připravit svačinu ve školní kuchyňce

 

1,2,6

 

Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké a co bychom chtěli změnit

1,6

 

Zdobíme školní družinu, vymýšlíme a kreslíme logo družiny

 

1,6

 

Hledáme ve škole nebo v jejím blízkém okolí „ukrytý poklad“ – orientace

3,5,6

 

Povídáme si o cestě do školy a domů, ptáme se na bezpečnost cesty každého z nás do školy

1,2,4

 

Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí

 

1,2,6

 

Vyrábíme si dopravní značky

 

2,5

 

Hrajeme si na přepravu autobusem, vlakem

 

1,2,5

 

Zjišťujeme, co nesmí chybět na našem kole

 

1,6

Naše město

Stavíme naše město z kostek

 

2,4,5

 

Seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, lékárny, obchodu, spořitelny apod.

 

1,3,5

 

Posíláme dopisy, hrajeme si na doručovatele

 

1,2

 

Hrajeme si na návštěvníky v našem městě, kteří se ptají…

 

1,2,3

 

Kreslíme, čím bychom chtěli být

 

1,3

 

Nakupujeme a prodáváme – hra na obchod

 

2,3,4

 

Vítáme jaro, učíme se písničky k vynášení zimy

 

1,2,6

 

Slet čarodějnic, táborák

 

4,5

 

2.  Lidé kolem nás

 

Rodina a přátelé

 

Povídáme si o tom, co očekáváme od svých rodičů a co oni od nás

3,4

 

Předvádíme povolání našich rodičů – pantomima

 

3,4

 

Povídáme si o našich prarodičích

 

3,4

 

Povídáme si o naší širší rodině

 

3,4

 

Den matek, vyrábíme dárky pro radost maminkám, povídáme si o tom, co pro nás maminky dělají

1,3,4,6

 

Hrajeme si na prodávající a kupující, využíváme kouzelná slovíčka prosím a děkuji, zkoušíme reklamovat výrobek

1,3,6

 

Hrajeme si scénky na téma, čím si kamarádi dělají radost

 

3,6

 

Při hře zjišťujeme, jak se známe (poznáme kamaráda po hmatu, po hlase)

1,3,5

 

Povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel, spolužák

 

1,3,4

Tolerance

Hledáme v okolí věci, které můžeme pochválit a ocenit

 

2,3,4,5

 

Hrajeme si na „pomocníka“, hledáme, kde mohou žáci našeho věku pomáhat

2,4,6

 

Kriticky hodnotíme naši třídu a společně se domluvíme, čím můžeme vylepšit její vzhled

2,6

 

Přemýšlíme o vandalismu, opravujeme poškozené hry, uklízíme si školní tašky, věnujeme se sebeobslužné práci

2,5,6

Nejsme všichni stejní

Uvědomujeme si, v čem a jak jsou znevýhodněni někteří lidé

3,5

 

Zkoušíme se dorozumět jen odezíráním, abychom se vcítili do situace neslyšících lidí

4,5

 

Představujeme si pocity nevidomého člověka (zavázané oči, navigace)

3,4,5

 

Zkoušíme malovat ústy, jak to musejí dělat někteří handicapovaní lidé

4,6

 

Cvičíme hmat (poslepu určujeme předměty)

 

2,3,4

Čas adventní

Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, povídáme si, čteme, prohlížíme…

2,3

 

Vyrábíme Mikuláše a čerty

 

3,4

Kouzelný čas Vánoc

Vyprávíme si o vánočních zvycích, zpíváme koledy

1,3

 

Vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, šišek, ořechových skořápek atd.

1,2,6

 

Naši třídu si zdobíme vánočními motivy

 

6

 

Zkoušíme vánoční zvyky – pouštíme svíčky ve skořápkách, lijeme vosk (dbáme na bezpečnou manipulaci s ohněm)

1,2,6

Velikonoce

 

Malujeme a zdobíme kraslice

1,6

 

Zdobíme třídu a okna

5,6

 

 

Povídáme si o zvycích spojených s jarem

 

1,3

Den dětí

Povídáme si o významu Dne dětí, plánujeme, jak ho oslavíme

1,2,3

 

Jak se správně chovat

Známe kouzelná slovíčka, hrajeme scénky, vymýšlíme drobné příběhy, v nichž tato slovíčka hrají významnou roli

1,2,3

Cestou necestou

 

Hrajeme scénky na téma, jak se máme a nemáme chovat v autobuse, ve vlaku

1,2,3,4,5

Mluvíme správně?

Jazykolamy, dechová cvičení

1,3,5

 

Pomocí básniček a říkadel cvičíme rytmus a melodii jazyka

 

1,3,5

Řekni to i beze slov

Vyprávíme si o využití lidského těla k neverbální komunikaci, pracujeme s gesty

2,3,4,5

 

Pantomimicky předvádíme povolání, sporty, pocity

2,3,5,6

 

V naší jídelně

 

Při stolování dodržujeme základní hygienické návyky a hodnotíme vzájemně naše chování u stolu

2,5

 

Dodržování zásad správného stolování procvičujeme denně ve školní jídelně

1,3

Televize a rádio

Povídáme si o pořadech v televizi, v rádiu, doporučujeme si vhodné pořady, argumentujeme, proč se nám líbí

3,6

 

Porovnáváme realitu – naše zkušenosti – s některými filmovými příběhy

2,3,5

 

3.   Lidé a čas

 

Denní režim – co vše stihneme během dne

Vyprávíme si o zásadách denního režimu, učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu

1,2,3,6

 

Při hře vybíráme jednotlivé činnosti denního režimu, přiřazujeme k nim vhodnou denní dobu a odhadujeme, jak dlouho se jim většinou věnujeme

2,5,6

 

Povídáme si o čase, který lidé promarní, uvádíme příklady, kdy čas využíváme špatně

1,2,6

 

Plánujeme odpočinek po příchodu ze školy

1,6

 

Příprava do školy

Využíváme her, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení

1,3

 

Využíváme počítač pro didaktické hry

 

1,2

Co jsme dělali…

Ohlížíme se za prázdninami, za víkendem, před prázdninami si připravujeme plán všech aktivit, kterým se chceme věnovat, po prázdninách pak porovnáváme naše plány s tím, co jsme skutečně dělali

1,2,6

 

4.   Rozmanitost přírody

 

Jak se mění náš strom

Kreslíme, prohlížíme si určitý strom v jednotlivých ročních obdobích

2,6

 

Pomocí obrázků porovnáváme, jak se v jednotlivých ročních obdobích příroda mění

1,6

 

Využíváme listy a plody pro koláže

 

1,2,3

 

Stavíme z přírodnin

 

2,5,6

 

Obtiskujeme listy

1,2,6

 

Jak se budí semínko

Pozorujeme klíčení semínek

2,6

 

Čteme příběh Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko, vymyslíme si zaklínadlo, kterým se semínko budí

2,3,4,6

 

Hrajeme pexeso s náměty živočichů a rostlin

 

1,2,4,6

 

Malujeme na oblázky, které jsme si přinesli z vycházky

2,6

 

Naši kamarádi zvířátka

Vyprávíme si o domácích zvířatech a o tom, co potřebují

1,6

 

Kreslíme domácí mazlíčky a práce vystavíme

2,4,6

 

Roční období

Povídáme si a čteme o přírodě a jejích proměnách

1,3

 

 

Poznáváme ovoce a zeleninu podle hmatu, chutě a vůně

1,3

 

 

Vyrábíme draky

2

 

 

Zdobíme vánoční strom pro zvířátka

1,6

 

 

Kreslíme a malujeme první jarní květiny

1,6

 

Co do přírody nepatří

Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá lesu

1,4,5

 

Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě

1,6

5. Člověk a jeho zdraví

 

Já - my

Hrajeme hru Hlava, ramena, kolena, palce

1,6

 

 

Na arch balicího papíru obkreslíme své siluety a dokreslujeme důležité orgány

3,4,5

 

Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu, zjišťujeme, jak správně odpočívat a relaxovat

1,3,5,6

 

Vymýšlíme si „popletený příběh“ o posloupnosti jednotlivých úkonů osobní hygieny

1,2,3

 

Kreslíme ovoce a zeleninu

 

1,3,6

 

V časopisech hledáme obrázky zdravých a méně zdravých potravin

4,5,6

 

Vystřihujeme obrázky různých jídel a třídíme je na zdravá a méně zdravá, tvoříme koláž

1,2,3,6

U lékaře

Vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, co se nám může stát při koupání, jízdě na kole apod.

1,3

 

Vyprávíme si své zkušenosti z pobytu v nemocnici nebo u lékaře, vytváříme si správný názor na lékaře jako na pomocníka při udržování našeho zdraví

1,4

 

Hrajeme si na lékaře a na pacienta, nebojíme se návštěvy ordinace

2,3

Radost z pohybu

Po organizovaných a závodivých hrách relaxujeme při spontánních hrách – individuálně i ve skupinách

6

 

Relaxujeme při hudbě

1,6

 

 

Legenda rozvíjených kompetencí :                 1 ………….kompetence k učení

                                                                        2…………..kompetence k řešení problémů

                                                                        3…………..kompetence komunikativní

                                                                        4…………..kompetence sociální

                                                                        5…………..kompetence občanské

                                                                        6…………..kompetence k trávení volného času

 

 

 

 

 

___________­­­­­­___________                                                  _____________­­­­_________

Mgr. Pavlína Zámečníková                                                   Mgr. Pavlína Zámečníková   

koordinátor ŠVP                                                                   ředitelka školy

 

 

 

 

Přílohy:           Vnitřní řád školní družiny

                        Řád třídy školní družiny

                       

Vnitřní řád školní družiny

Obsah :

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 2 Účel

Čl. 3 Přihlašování a odhlašování žáků

Čl. 4 Organizace činnosti

Čl. 5 Chování žáků

Čl. 6 Dokumentace

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

Vydala: Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Schválila: Mgr.Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

Účinnost: od 1. září 2015

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Školní družina (dále jen „družina“) je součástí základní školy. V družině se uskutečňuje zájmové vzdělávání, které se řídí především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 Účel

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování na základě Školního vzdělávacího programu pro ŠD při ZŠa MŠ Holasice. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, relaxaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků školy.

 

Čl. 3 Přihlašování a odhlašování žáků

1. Do družiny je žák zařazen na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka dále jen rodiče.

2. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do družiny zajišťuje vychovatelka.

3. Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce družiny písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí taktéž písemně. Ke komunikaci lze využít i elektronickou komunikaci.

Čl. 4 Organizace činnosti

1. Družina je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy (vždy od nejnižších ročníků tj. s postupným naplněním počtu od prvního ročníku výše).

2. Do družiny jsou zařazovány žáci ZŠ a MŠ Holasice.

3. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí z družiny takto:

· po návratu z oběda 12,30 a 13,15.

· od 15,00 hod. do ukončení provozu.

4. Do družiny se zapisuje do počtu 25 žáků k pravidelné docházce. Z důvodu stanovení kapacity školní družiny lze oddělení naplnit pouze do počtu 25 žáků .

5. Za bezpečnost žáků v družině zodpovídá vychovatelka konající přímou práci s dětmi – i při vycházkách, výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo budovu do návratu do budovy.

6. Činnost školní družiny je organizována v jednom oddělení, které se nachází v 1. nadzemním podlaží.

7. Provoz družiny je v době od 11,40 hod do 16,00 hod, respektive podle rozvrhu ŠD, a to v jednotlivých dnech školního vyučování. Při zahájení provozu si vychovatelka přebírá žáky osobně od vyučujících ve třídě.

8. Žáci budou uvolňovány z družiny k účasti na zájmových kroužcích i do dalších forem zájmových aktivit organizovaných školou dle potřeby. Po dobu účasti při této činnosti jsou z družiny omluveni a zpět se do ní po skončení vracejí.

9. V případě realizace zájmového kroužku jiným subjektem, bude se zákonnými zástupci sepsána dohoda o uvolnění dítěte z činnosti ŠD a převzetí odpovědnosti za dítě daným subjektem.

10. O provozu družiny v době školních prázdnin a ředitelského volna v průběhu školního roku rozhoduje po projednání se zřizovatelem ředitelka školy. Následně budou zákonní zástupci o provozu informováni.

11. Vychovatelka spolupracuje s rodiči a podle potřeby je informují o činnosti družiny, o chování dítěte a radí se s nimi o výchovných opatřeních.

12. Rodiče a další návštěvníci do třídy družiny nevstupují, děti si přebírají v přízemí školy. Pro oznámení příchodu použijí zvonek u vchodu do budovy.

13. Provoz družiny se uskutečňuje za úplatu.

 

Čl. 5 Chování žáků

1. Žák bez vědomí vychovatelky družinu neopouští.

2. Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

3. Doba pobytu žáka v družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4. V družině se žák řídí pokyny vychovatelky. Žák je povinen dbát všech pokynů vychovatelky. Žák je povinen udržovat v místnosti družiny i ostatních prostorách školy čistotu a pořádek, šetřit vybavení i majetek školy. Při odchodu na WC se žák musí dovolit. V žádném případě nesmí opustit místnost družiny ani budovu školy bez svolení vychovatelky.

5. Pro pobyt ve škole platí v plném rozsahu Školní řád ZŠ a MŠ Holasice.

6. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitelky školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně činnost školní družiny či porušuje předpisy (Školní řád, Řád ŠD), může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen.

 

 

 

Čl. 6 Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

* zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,

* školní vzdělávací program,

* přehled výchovně vzdělávací práce.

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

A. Vnitřní řád školní družiny projednala pedagogická rada dne 31.8.2015

B. Vnitřní řád nabývá platnosti dne 1. září 2015.

C. K tomuto dni končí platnost Řádu školní družiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Holasicích dne 20. srpna 2015.

………..……………………………………

Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

 

Řád třídy školní družiny

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY:          11:40 – 16:00

 

-          Do školní družiny je povolen vstup ve vhodné obuvi, která nesmí mít černou podrážku.

-          Při pobytu na koberci se žáci vyzují z přezůvek.

-          Zařízení školní družiny se udržuje v pořádku a čistotě, zachází se s ním šetrně podle pokynů vychovatele. Zjištěné závady se hlásí ihned vychovateli.

-          Do skříňky s pomůckami mají přístup pouze určení žáci na pokyn vychovatele. Ostatním žákům, není vstup povolen.

-          Při odchodu ze školní družiny se uklízejí použité pomůcky na určené místo. Vychovatel provádí kontrolu uklizených pomůcek.

-          Ze školní družiny odcházejí žáci ukázněně, vychovatel odchází jako poslední – třída čeká na vychovatele.

-          Žák bez vědomí vychovatele neopouští školní družinu.

-          Místnost školní družiny vychovatel při odchodu vždy uzamyká.

-          Ve třídě školní družiny je zakázáno hraní kopané, vybíjené, prudkých běhů.

-          Každé zranění je nutno neprodleně hlásit vychovateli, který zajistí ošetření.

-          Během pobytu ve školní družině je vychovatel trvale přítomen.

-          Pokud žák soustavně porušuje řád školní družiny a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy vyloučen.

-          Rodiče dítěte navštěvujícího školní družinu jsou povinni uhradit poplatek, který činí
50 Kč za měsíc. Úplata je splatná předem, do konce prvního měsíce pololetí - 250 Kč za pololetí.

Řád školní družiny je stanoven na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.


DRUŽINA – organizace činností ve školní družině

 

·         od 11:40 hodin do 12:15 hodin – oběd

 

·         od 12:15 hodin do 12:45 hodin – odpočinková činnost dětí

 

 

·         od 12:45 hodin do 14:00 hodin – zájmová a rekreační činnost

 

·         od 14:00 hodin do 15:00 hodin - vycházka (za příznivého počasí) – v této době nelze, aby děti odchÁzely 

 

 

 • od 15:00 hodin do 16:00 hodin – zájmová činnost


Správcem školní družiny je Mgr. Radka Donné.

                                                                                              ______________________

                                                                                 Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada vyla seznámena s 2. verzí ŠVP ŠD ZŠ Holasie dne 4.9. 2015

 

 

Ing. Roman Kostelecký                                    ………………………………………

 

Miroslav Mlečka                                                ……………………………………..

 

Mgr. Lenka Hanzlíková                                      …………………………………….