Úplata za předškolní vzdělávání dětí

30.08.2016 14:28

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2016/2017 v MŠ Holasice

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Holasice, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v Mateřské Holasice výše úplaty stanovena:

 za celodenní docházku dítěte na 400,-  Kč měsíčně

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 jednotně za  mateřskou školu s těmito výjimkami: 

·         Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, nejvýše však 12 měsíců. Po dobu 12 měsíců je poskytováno vzdělání bezúplatně všem dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tzn. dětem, které od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 dovrší 6 let věku.

·         Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2016/2017, končí bezúplatné vzdělávání k 31. srpnu 2016. Od 1. 9. 2016 platí plná výše 400,- Kč měsíčně.

·         Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

·         V případě přerušení provozu v měsíci červenci se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná  do  10.  dne příslušného kalendářního měsíce.                         

Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet ZŠ a MŠ Holasice::

číslo účtu: 2028511389 /0800

pod přiděleným variabilním symbolem

V Holasicích: 30. 8. 2016                                                                      Mgr. Pavlina Zámečníková

ředitelka ZŠ a MŠ Holasice