Vnitřní řád školní družiny

31.08.2018 10:04

ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Palackého 24, 664 61 Rajhrad

IČO: 750 22630

 

 

Vnitřní řád školní družiny

 

 

 

 

 

 

 

Obsah :

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Čl. 2

Účel

 

Čl. 3    Přihlašování a odhlašování žáků

 

Čl. 4

Organizace činnosti

 

Čl. 5

Chování žáků

 

Čl. 6

Dokumentace

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

Vydala:

Základní škola a Mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

 

Schválila:

Mgr.Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

 

 

Účinnost:

od 3. září 2018

 

 

Počet stran:

4

Počet příloh:

0

 

 

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

Školní družina (dále jen „družina“) je součástí základní školy. V družině se uskutečňuje zájmové vzdělávání, které se řídí především zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  a vyhláškou č. 74/2005 Sb.,    o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Čl. 2

 

Účel

 

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování na základě Školního vzdělávacího programu pro ŠD při ZŠ a MŠ Holasice. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, relaxaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků školy.

 

 

 

Čl. 3

 

Přihlašování a odhlašování žáků

1. Do družiny je žák zařazen na základě přihlášky podepsané zákonným zástupcem žáka.

2. Předávání informací zákonnému zástupci, přihlašování a odhlašování žáků do družiny zajišťuje vychovatelka.

3. Zákonný zástupce žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky žáka             a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, či na Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám, sdělí zákonný zástupce, tuto skutečnost vychovatelce družiny předem písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí taktéž písemně. Ke komunikaci lze využít                       i  elektronickou komunikaci.

 

 

Čl. 4

 

Organizace činnosti

1. Družina je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy (vždy od nejnižších ročníků tj.         s postupným naplněním počtu od prvního ročníku výše).

2. Do družiny jsou zařazovány žáci ZŠ a MŠ Holasice.

3. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí z družiny takto:

· po návratu z oběda 12,00 a 13,00.

· od 15,00 hod. do ukončení provozu.

4. Do družiny se zapisuje do počtu. 44 žáků k pravidelné docházce.

5. Za bezpečnost žáků v družině zodpovídají vychovatelky konající přímou práci s dětmi – i při vycházkách, výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo budovu do návratu do budovy.

6. Činnost školní družiny je organizována ve dvou odděleních, které se nachází v 1. a ve 2. nadzemním podlaží.

7. Provoz družiny je v době od 11.40 hod do 16.00 hod, pondělí a ve středu od 11.40 do 16.30, respektive podle rozvrhu ŠD, a to v jednotlivých dnech školního vyučování. Při zahájení provozu si vychovatelky přebírají žáky osobně od vyučujících ve třídě.

8. Žáci budou uvolňovány z družiny k účasti na zájmových kroužcích i do dalších forem zájmových aktivit organizovaných školou dle potřeby. Po dobu účasti při této činnosti jsou z družiny omluveni a zpět se do ní po skončení vracejí.

9. V případě realizace zájmového kroužku jiným subjektem, bude se zákonnými zástupci sepsána dohoda o uvolnění dítěte z činnosti ŠD a převzetí odpovědnosti za dítě daným subjektem.

10. O provozu družiny v době školních prázdnin a ředitelského volna v průběhu školního roku rozhoduje po projednání se zřizovatelem ředitelka školy. Následně budou zákonní zástupci o provozu informováni.

11. Vychovatelky spolupracuje se zákonnými zástupci a podle potřeby je informují o činnosti družiny,          o chování dítěte a radí se s nimi o výchovných opatřeních.

12. Zákonní zástupci a další návštěvníci do třídy družiny nevstupují, děti si přebírají v přízemí školy. Pro oznámení příchodu použijí zvonek u vchodu do budovy.

13. Provoz družiny se uskutečňuje za úplatu.

 

Čl. 5

 

Chování žáků

 

  1. Žák bez vědomí vychovatelky družinu neopouští.

 

  1. Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

3. Doba pobytu žáka v družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

 

  1. V družině se žák řídí pokyny vychovatelky. Žák je povinen dbát všech pokynů vychovatelky. Žák je povinen udržovat v místnosti družiny i ostatních prostorách školy čistotu a pořádek, šetřit vybavení                  i  majetek školy. Při odchodu na WC se žák musí dovolit. V žádném případě nesmí opustit místnost družiny ani budovu školy bez svolení vychovatelky.

 

  1. Pro pobyt ve škole platí v plném rozsahu Školní řád ZŠ a MŠ Holasice.

 

6. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitelky školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně činnost školní družiny či porušuje předpisy (Školní řád, Řád ŠD), může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Čl. 6

 

Dokumentace

 

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

- zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,

- zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám

- školní vzdělávací program,

- přehled výchovně vzdělávací práce,

- přehled docházky do školní družiny

- plán pro školní družinu na školní rok.

 

 

Čl. 7

 

Závěrečná ustanovení

 

  1. Vnitřní řád školní družiny projednala pedagogická rada dne 31. 8. 2018
  2. Vnitřní řád nabývá platnosti dne 3. září 2018. 

 

  1. K tomuto dni končí platnost Řádu školní družiny.

 

 

 

 

V Holasicích dne 31. srpna 2018.

 

 

………..……………………………………

                                                                      

                                                                       Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka školy