Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

10.10.2018 00:00

Vnitřní řád školní  jídelny-výdejny

 

řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy

 

- Každý zaregistrovaný strávník má právo na stravování ve školní  jídelně -výdejně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.

- Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

 - Při  přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.

- Jídlo a nápoje se konzumují u stolu vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy.

- Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dohled podlahu ihned vytřít a vysušit.

- Dojde-li k úrazu žáka ve školní  jídelně-výdejně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci příslušné školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

 

- Výdej obědů:

 

   Obědy jsou do ZŠ dováženy z Brna  VITALITÉ  ZDRAVÝ RESTAURANT od 1. 9. 2018.

 

 

  1. Výdej obědů do jídlonosičů /pouze 1 .den nepřítomnosti žáka/, v další dny zákonný zástupce v systému oběd/y odhlásí /nelze vyzvednout do jídlonosičů/.

 

      11.00 – 11.30 h.

 

  1. Výdej obědů ve školní jídelně-výdejně

 

       12:00 – 13.45 h.

 

C) Cena

 

    Žáci:

    7 – 10 let       29 Kč

    11 -               32 Kč

 

Ostatní náklady za stravování hradí zřizovatel školy.

                                                                                                          …………………………….

           

V Holasicích dne:  1. 9. 2018                                                                       ředitelka školy