Výroční zpráva 2012/2013

11.08.2015 13:16
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, Palackého 24, 664 61 Rajhrad 
 
 
Výroční zpráva 
2012/2013 
 
 
Zpracovala: Mgr. Pavlína Zámečníková 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
1. Základní údaje o škole 
1.1 Základní údaje o škole 
1.2 Součásti školy 
1.3 Školská rada 
1.4 Materiálně-technické podmínky školy 
2.Vzdělávací program školy 
2.1 Vzdělávací program 
2.2 Učební plán školy 
2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
3. Personální údaje 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
3.2 Přehled pedag. pracovníků, prac.zařazení, aprobace, vzdělání, úvazky, aprobace 
3.3 Přehled nepedagogických pracovníků, prac.zařazení, vzdělání, úvazky 
4. Údaje o zápisu žáků 
do ZŠ a MŚ, počty žáků 
Počty žáků 
školy, žáci přijatí do 1. ročníku základní školy, nově 
přijati do vyšších ročníků 
základní 
školy, přijati ke vzdělávání do střední školy, počty žáků 
MŠ, ŠD a ŠJ 
5. Výsledky vzdělávání žáků 
5.1 Celkové hodnocení žáků 
– prospěch, chování 
5.2 Hodnocení výsledků 
vzdělávání – způsob vyjádření (klas.stupněm, slovně) 
5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí a důtky 
5.4 Opakování ročníku 
5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, samostudium 
7. Prevence rizik a školní úrazy 
Počet a vyhodnocení úrazů, prevence rizik 
8. Spolupráce školy s rodiči 
Formy spolupráce 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
Inspekční zprávy ČŠI 
10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
Aktivity školy, prezentace na veřejnosti (příloha č.1) 
11. Základní údaje o hospodaření školy 
Prostředky MŠMT a příspěvek zřizovatele 
12. Přílohy 
1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a kurzy 
2. Akce školy 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
1. Základní údaje o škole 
1.1 Základní údaje o škole 
Název školy Základní škola a mateřská škola Holasice 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Adresa školy Palackého 24, Holasice, PSČ 
664 61 
Ředitelka školy Mgr.Pavlína Zámečníková 
Identifikátor právnické osoby 60010575 
IČ 
75022630 
Bankovní spojení Česká spořitelna 20285113389/0800 
Česká spořitelna FKSP 107-2028511389/0800 
Číslo organizace 3211 
Telefon/fax ZŠ 547 229 262, MŠ 547 229 330 
E-mail zsholasice@seznam.cz, holasicems@seznam 
Právní forma příspěvková organizace 
Zařazení do sítě 
škol 1.1.2003 
Název zřizovatele Obec Holasice, Václavská 29, 664 61 Rajhrad 
Součásti školy Základní škola 
Mateřská škola 
Školní družina 
Školní jídelna-výdejna 
Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 
Vedoucí provozu MŠ: Oldřiška Pokorná 
Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 
Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, 
mateřské školy, školní družiny,školní jídelny-výdejny. Její 
činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak 
příslušnými ustanoveními a prováděcími předpisy ke 
školskému zákonu. 
 
1.2 Součásti školy 
Součásti školy kapacita 
Základní škola 40 
Mateřská škola 25 
Školní družina 25 
Školní jídelna-výdejna 55 
 
§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
1.3 Školská rada 
Podle § 167 a 168 školského zákona proběhly volby do 
Školské rady. Za členy ŠR byl zvolen či jmenován 
zástupce rodičů, obce a školy. 
Datum zřízení 1.1.2006 
Složení školské rady Zástupci rodičů: Miloslav Mlečka 
Zástupci obce: Ing. Roman Kostelecký 
Zástupci školy: Mgr. Helena Wolfová 
Komentář 
 
 
1.4 Materiálně-technické podmínky školy 
materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny 2 učebny, 1 herna ŠD, odloučené prac.MŠ 
Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 
dětské hřiště 
MŠ, školní dvůr ZŠ 
Sportovní zařízení cvičebna 
Dílny a pozemky 
Žákovský nábytek nevhodný nábytek v jídelně 
ZŠ 
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 
je třeba aktuálně 
obnovovat a doplnit 
Vybavení žáků 
učebnicemi a učebními texty MŠMT, vlastní (pracovní sešity, výtvarný 
materiál, psací potřeby) 
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 
průběžně 
doplnit a obnovit stávající inventář 
dle požadavků 
ŠVP 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 
připojení k internetu – kancelář 
PC stanice 
 
Komentář 
ředitelky školy: 
Během měsíce července 2013 na základě 
požadavků 
hygieny byly ve třídě 
MŠ 
instalovány zářivky. Zajištěny nejnutnější opravy v souladu s bezpečnostními předpisy 
a částečně 
zajištěny požadavky hygieny v MŠ. V měsíci listopadu 2012 pořízeny rámci 
projektu EU OPVK 4 notebooky. 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
Vzdělávací program školy 
 
2.1 Vzdělávací programy 
Vzdělávací program zařazené ročníky 
Školní vzdělávací program Základní škola Holasice 
1.,2.,3.,4. 
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 
1., 2., 3.,4. 
Školní vzdělávací program mateřská škola 
Cesta kolem světa 
předškolní 
vzdělávání 
 
2.2 Učební plán školy 
Školní vzdělávací program Základní škola Holasice 
 
Předmět -ročník 1 2 3 4 5 
Český jazyk 9 9 8 8 7 
Angličtina 3 3 3 
Matematika 5 5 5 5 5 
Prvouka 2 2 3 --
Přírodověda ---1,5 2 
Vlastivěda ---1,5 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 2 2 2 
Praktické činnosti 1 1 1 1 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Informatika ----1 
Týdenní dotace 21 21 25 25 26 
 
2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
název kroužku počet zařazených žáků 
Pohybové hry 14 
Tvořivá dílna 16 
Reedukační kroužek 5 
Sborový zpěv 7 
Háčkování 8 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
3. Personální údaje 
3.1. Základní údaje o pracovnících školy 
Počet: 
pracovníků 
celkem 8 
učitelů 
ZŠ 3 
vychovatelů 
ŠD 1 
učitelek MŠ 2 
správních zaměstnanců 
ZŠ 1 
správních zaměstnanců 
MŠ 1 
zástup-správní zaměstnanec ZŠ na 2 měs. 
 
3.2. Přehled pedagogických pracovníků 
jméno pracovní 
zařazení 
Stupeň 
vzdělání 
kvalifikace pozn. 
Pavlína Zámečníková ředitelka ZŠ VŠ-Mgr. učitelka I.stupeň 
ZŠ 
Helena Wolfová učitelka ZŠ VŠ-Mgr. učitelka I.stupeň 
ZŠ 
Ivana Kabelková vychovatelka SŠ učitelka MŠ 
vychovatelka učitelka ZŠ 
Oldřiška Pokorná učitelka MŠ SŠ učitelka MŠ 
Lenka Michálková učitelka MŠ SŠ učitelka MŠ 
Ing.Eva Kalová učitelka ZŠ VŠ inženýrka 
ekonomie 
Dohoda o 
prov.práce 
 
3.3. Přehled nepedagogických pracovníků 
jméno prac.zařazení stupeň 
vzdělání pozn. 
Jana Klašková školnice ZŠ 
výdej stravy 
SOU 
Radka Kaštánková školnice MŠ SOU 
Adéla Moravcová školnice ZŠ 
výdej stravy 
zástup za pí 
Klaškovou 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
4. Údaje o zápisu žáků 
do ZŠ a MŠ, počty žáků 
Počty žáků 
základní školy 
 
třída počet žáků 
Z toho integrovaní 
1. 9 0 
2. 7 0 
3. 10 0 
4. 8 1 
celkem 34 1 
 
Pozn. od 1.2.2012 do 3.ročníku nastoupila nová žákyně. 
 
Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 
počet dětí přijatých do prvního 
 
počet odkladů 
pro školní rok 
 
ročníku 
 
 
 
 
Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 
typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium 
 
Počty žáků 
mateřské školy 
 
docházka Z toho integrovaní 
celodenní 25 -
s omezenou docházkou 0 -
počet žáků 
celkem 25 0 
 
Školní družina 
 
Oddělení Počet žáků 
– pravidelná 
docházka 
Počet žáků 
– nepravidelná 
docházka 
pozn. 
1 21 1 
 
Školní jídelna 
 
Stravovací zařízení Počet strávníků 
Školní výdejna ZŠ 27 
Školní jídelna MŠ 25 
 
§ 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
5. Výsledky vzdělávání žáků 
5.1 Celkové hodnocení žáků 
– prospěch, chování 
ročník prospěli s 
vyznamenáním 
prospěli neprospěli 
1. 9 0 0 
2. 7 0 0 
3. 8 3 0 
4. 6 2 -
celkem 30 5 0 
 
ročník uspokojivé chování neuspokojivé chování 
1. 9 -
2. 7 -
3. 11 -
4. 8 -
celkem 35 -
 
5.2 Hodnocení výsledků 
vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, 
slovně, kombinací obou způsobů) 
ročník hodnocení 
klasifikačním 
stupněm 
hodnocení 
slovní 
kombinace slovního 
hodnocení a 
klasifikačním 
stupněm 
1. 9 --
2. 7 --
3. 11 --
4. 8 --
celkem 35 --
 
5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí, důtky 
ročník pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 
1. --
2. --
3. -4 
4. --
celkem -4 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
ročník napomenutí 
třídního učitele 
důtka třídního 
učitele 
důtka ředitele 
školy 
1. ---
2. ---
3. 1 --
4. ---
celkem 1 -0 
 
5.4. Opakování ročníku 
ročník žák neprospěl žák nemohl 
být hodnocen 
žák měl vážné 
zdravotní 
důvody 
pozn. 
1. ----
2. ----
3. ----
4. ----
celkem ----
 
5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin za 2.pol. 
ročník počet 
omluvených 
hodin 
průměr na 
žáka třídy 
počet 
neomluvených 
hodin 
průměr na 
žáka třídy 
1. 478 53,11 0 0 
2. 215 30.714 0 0 
3. 506 46,00 0 0 
4. 418 52,250 0 0 
celkem 1617 182,074 0 0 
 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v rámci samostudia. 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
7. Prevence rizik a školní úrazy 
Počet úrazůPočet záznamův knize úrazů3 
Počet odeslaných záznamůo úrazech 0 
Vyhodnocení úrazů 
 
 
Místo úrazu Počet úrazů 
V hodinách tělesné výchovy 1 
V ostatních vyučovacích předmětech 1 
Výlety a exkurze 0 
Výuka plavání 0 
Přestávky ve škole 1 
Školní družina a klub 0 
 
Prevence rizik 
 
Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 
 
Pravidelné poučení žáků 
se zápisem do třídních knih, průběžné sledování a odstraňování 
rizikových faktorů, dohledy učitelů, důsledné dodržování pravidel chování dle školního řádu, 
min.preventivní program. 
 
§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů 
dětí, žáků 
a studentů 
 
 
8. Spolupráce školy s rodiči 
Formy spolupráce komentář 
Školská rada vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy, 
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní 
řád, pravidla pro hodnocení, podílí se na 
koncepčním rozvoji školy, projednává návrh 
rozpočtu, inspekční zprávy 
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Třídní schůzky každé čtvrtletí, konzultační hodiny dle 
potřeby 
Školní akce pro rodiče 
a veřejnost 
Dýňování na školním dvoře, lampiónový průvod, vánoční 
jarmark, zpívání u vánočního stromečku, vystoupení ke 
Dni matek, Dny otevřených dveří 
Webové stránky školy 
www.zsholascice.cz ,informační 
nástěnky 
Informace, dokumenty a důležité sdělení pro rodiče, 
fotogalerie, akce školy 
 
§ 21 a 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,§ 36 a 37 zákona č.91/1998 Sb., o rodině, 
Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 
a studentů 
ve školách a školských zařízeních zřizovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: 37 014/2005-25 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
19.-.21.2.2013 proběhla veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků 
státního 
rozpočtu poskytovaných škole zřízené obcí podle§160 odst.1 písmene c) školského zákona. 
Kontrolovaným obdobím bylo poslední uzavřené účetní období tj.rok 2012 a aktuální stav. 
Kontrolní zjištění: 
 
1. 
V kontrolovaných případech škola při nakládání s finančními prostředky státního 
rozpočtu postupovala souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. 
2. 
Škola překročila závazný limit přepočteného počtu zaměstnanců 
o 0.198 
přepočtených zaměstnanců. 
3. 
Škola evidovala a vykazovala finanční prostředky státního rozpočtu odděleně, 
správně 
a v souladu se skutečností. 
4. 
ŘŠ zavedla vnitřní kontrolní systém od 1/2013, který je funkční a v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhláškou. 
5. 
Orgán veřejné správy provedl jednu kontrolu týkající se prověřeného období. 
Touto kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nebylo proto nutno uložit opatření 
k nápravě. 
10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsou součástí plánu práce a průběžně 
aktualizovány během školního roku. Jejich návrh a plnění jsou uvedeny v příloze č.1 
 
11. Základní údaje o hospodaření školy 
Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je 
zpracována výroční zpráva školy. 
 
V případě 
odchylky skutečného plnění od rozpočtových ukazatelů 
je třeba uvést v komentáři 
ředitele školy okolnosti, jimiž byla odchylka způsobena. 
 
v tis. Kč 
 
 
Ukazatele stanovené krajským úřadem 
Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po úpravách) 
Stav k 31.12.2012 
ZávaznéukazatelePřímé NIV celkem 2 859 400 
z toho 
-Platy 2 057 200 
-OON 40 000 
Limit počtu zaměstnanců 
7,31 
OrientačníukazateleOdvody 696 000 
FKSP 21 000 
ONIV 46 300 
Prostředky poskytnuté a stanovené 
zřizovatelem Stanoveno rozpočtem 
Příspěvek na provoz 860 000 
Příspěvek na investice 0 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
V Holasicích 
Mgr. Pavlina Zámečníková 
ředitelka školy 
 
Projednáno na pedagogické radě 
dne: 30.8.2013 
 
Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ v Holasicích dne : 11.11.2013 
 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
Seznam akcí 
 
ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 -ZŠ 
 
17. 9. kouzelník ve škole 
5.10. cyklistický výlet do okolí Holasic 
17. 10. výukový program ZOO Brno „Stopujeme zvířátka“ 
18. 10. dotváření dýní na školní zahradě 
8. 11. výukový program v planetáriu „Poznej svůj vesmír“ 
16.11. lampiónový průvod 
22.11. knihovna Rajhrad – Brněnské pověsti – 3.a 4.ročník 
28.11. Den otevřených dveří 
30.11. výstava Moravská vesnička – Brno – 3.a 4.ročník 
4. 12. zahájena výuka plavání 
prosinec – zpívání u vánočního stromečku 
12.12. vánoční výstava v Rajhradě – 3.a 4.ročník 
12. 12. vánoční jarmark 
7. – 11. 1. lyžařský výcvik v Němčičkách 
25. 1. divadlo Radost – pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ 
21. 2. divadelní představení „Začarované pohádky“ – jen 1. a 2. ročník 
28. 2. karneval v tělocvičně 
14. 3. knihovna Rajhrad „Ondřej Sekora“ – 1. a 2. ročník 
20. 3. divadlo Radost „Rychlé šípy“ 
21. 3. Den otevřených dveří 
22. 3. matematická soutěž „Klokan“ 
26. 3. polodenní výlet Náměšť na Hané – „Barevné Velikonoce“ 
22. – 26. 4. ŠVP Deštné v Orlických horách 
10. 5. vystoupení ke Dni matek v sokolovně 
31. 5. Den dětí s příslušníky bezpečnostních sborů a záchranného integrovaného systému 
16. 6. výukový program záchranné stanice pro dravé ptáky – „Ptačí říše“ 
25. 6. dopravní výchova na školním hřišti – kola, koloběžky – jízda zručnosti 
26.6. rozloučení s žáky 4.ročníku 
27. 6. Galerie na plotě – výstava prací žáků 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MŠ 
 
NÁZEV ŠKOLNÍHO PROGRAMU „ CESTA KOLEM SVĚTA“ 
 
ZÁŘÍ: 
 
· NÁVŠTĚVA ZVERIMEXU, ZAKLÁDÁNÍ AKVARIA V MŠ 
· VYCHÁZKA DO OBORY – POPOVICE 
· EXKURZE V ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE – POZEMKY, SKLENÍKY 
· NÁVŠTĚVA V RODINĚ TEREZKY – DOMÁCÍ ZVÍŘATA 
ŘÍJEN: 
 
· POLODENNÍ VÝLET DO ZOO V BRNĚ, S DĚTMI ZŠ 
· VYCHÁZKA KE SPLAVU-RAJHRADICE 
· VYCHÁZKA KE STUDÁNCE – RAJHRAD 
· DIVADLO V MŠ – „CESTUJEME PO SVĚTĚ“ 
· NÁVŠTĚVA V RODINĚ DAVÍDKA-PTACTVO, LOVECKÉ TROFEJE 
LISTOPAD: 
 
· NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V RAJHRADĚ – 1. ČTENÍ P. ŽIŽKY „AFRICKÉ POHÁDKY“ 
· VYCHÁZKA DO POPOVIC, VLAKEM ZPĚT 
· NÁVŠTĚVA V DIVADLE RADOST“ OČERCENÉ KARKULCE“, S DĚTMI MŠ OPATOVICE 
· NÁVŠTĚVA DIVADLA PODIV V MŠ „ ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“ 
· VÝLET NA ROZHLEDNU NA VÝHONĚ, AUTOBUSEM DO ŽIDLOCHOVIC A ZPĚT 
· NÁVŠTĚVA V RODINĚ NIKOLASE – EXOTICKÉ PTACTVO, ŽELVY 
· ÚČAST NA AKCI MĚSTSKÉ KNIHOVNY V RAJHRADĚ, DĚTI VYTVOŘILY 30 ANDÍLKŮ NA VEŘEJNOU VERNISÁŽ 
PROSINEC: 
 
· BESEDA S HASIČEM – /P. MLEČKA/, ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ ZÁBAVNOU FORMOU 
· DIVADLO PARAVÁNEK „VÁNOČNÍČEK“ – MŠ MODŘICE 
· NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V RAJHRADĚ – 2. ČTENÍ „VÁNOČNÍ POHÁDKY“ 
· VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ PRO RODIČE – VYSTOUPENÍ DĚTÍ 
· NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍ VÝSTAVY V ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE 
· NÁVŠTĚVA VÝSTAVY BETLÉMŮ V RAJHRADSKÉM KLÁŠTEŘE 
LEDEN: 
 
· NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V RAJHRADĚ – 3. ČTENÍ 
· ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
· NÁVŠTĚVA V DIVADLE RADOSTI V BRNĚ „ SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ“ 
ÚNOR: 
 
· VYPRÁVĚNÍ O KANADĚ – PRO DĚTI PŘIPRAVILI MANŽELÉ ČUPOVI 
· DIVADLO JEDNOHO HERCE V MŠ, P. HORÁKOVÁ – ZAČAROVANÉ POHÁDKY 
· VYCHÁZKA NA STŘELNICE – KRMÍME VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA 
· NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V RAJHRADĚ – 4. ČTENÍ 
· MASOPUSTNÍ PRŮVOD DĚTÍ VESNICÍ 
· NÁVŠTĚVA PŘEDSTAVENÍ „KÁŤA A ŠKUBÁNEK“ – V SOKOLOVNĚ V ŽIDLOCHOVICÍCH 
 
 
 
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
BŘEZEN: 
 
• 
ZAČÁTEK EDUKAČNÍCH SKUPINEK / V MŠ 5 X – MICHÁLKOVÁ L/ 
• 
DOPOLEDNÍ VYCHÁZKA DO POPOVSKÉ OBORY 
• 
DALŠÍ BESEDU PRO DĚT PŘIPRAVILI MANŽELÉ ČUPOVI S PROMÍTÁNÍM O AMERICE, SE ZAMĚŘENÍM NA ŽIVOT 
INDIÁNŮ 
• 
VYNÁŠENÍ MORENY K ŘECE 
• 
VÝLET NA ZÁMEK DO NÁMĚŠTĚ NA HANÉ S VELIKONOČNÍM PROGRAMEM 
• 
VELIKONOČNÍ5. ČTENÍ V RAJHRADSKÉ KNIHOVNĚ 
• 
NA ZELENÝ ČTVRTEK DOPOLEDNÍ HRKÁNÍ VESNICÍ 
KVĚTEN: 
 
• 
OSLAVA DNE MATEK – VYSTOUPENÍ DĚTÍ V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ PRO VEŘEJNOST 
• 
POSLEDNÍ 6. ČTENÍ V KNIHOVNĚ V RAJHRADĚ 
• 
POHÁDKOVÉ PŘEDSTAVENÍ, STUDIO LÍDY TRNKOVÉ – PAPOUŠEK V POHÁDKOVÉ ŠKOLE, V MŠ MODŘICE 
ČERVEN: 
 
• 
NÁVŠTĚVA ZÁCHRANNÉ STANICE PRO DRAVÉ PTÁKY V RAJHRADĚ 
• 
HLEDÁNÍ POKLADU – AKCE K MDD 
• 
ATLETICKÉ ZÁVODY V BĚHU, HODU MÍČKEM, SKOKU Z MÍSTA DO DÁLKY, SKÁKÁNÍ V PYTLI 
• 
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY VÝLETEM ZA PAMÁTKAMI MĚSTA BRNA 
• 
VÝLET AUTOBUSEM NA ZÁMEK BUDIŠOV, PLAVBA LODÍ PO DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ 
• 
OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ MA ZAHRADĚ U DUFKŮ 
• 
KOUPÁNÍ V BAZÉNU U ROŽNOVSKÝCH