Výroční zpráva 2013/2014

11.08.2015 13:22

Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

 

ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková

organizace, Palackého 24, 664 61 Rajhrad

 

 

 

 

Výroční zpráva

2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Zámečníková

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 Základní údaje o škole

1.2 Součásti školy

1.3 Školská rada

1.4 Materiálně-technické podmínky školy

2.Vzdělávací program školy

2.1 Vzdělávací program

2.2 Učební plán školy

2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

3. Personální údaje

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

3.2 Přehled pedag. pracovníků, prac.zařazení, aprobace, vzdělání, úvazky,   aprobace

3.3 Přehled nepedagogických pracovníků, prac.zařazení, vzdělání, úvazky

4. Údaje o zápisu žáků do ZŠ a MŚ, počty žáků

Počty žáků školy, žáci přijatí do 1. ročníku základní školy, nově přijati do vyšších ročníků základní školy, přijati ke vzdělávání do střední školy, počty žáků MŠ, ŠD a ŠJ

5. Výsledky vzdělávání žáků

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, chování

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klas.stupněm, slovně)

5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí a důtky

5.4 Opakování ročníku

5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, samostudium

7. Prevence rizik a školní úrazy

Počet a vyhodnocení úrazů, prevence rizik

8. Spolupráce školy s rodiči

Formy spolupráce

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti

     Inspekční zprávy ČŠI

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

Aktivity školy, prezentace na veřejnosti (příloha č.1)

11. Základní údaje o hospodaření školy

      Prostředky MŠMT a příspěvek zřizovatele

12. Přílohy

  1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a kurzy
  2. Akce školy

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole

 

1.1 Základní údaje o škole

 

 

Název školy

 

Základní škola a mateřská škola Holasice

okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

Adresa školy

Palackého 24, Holasice, PSČ 664 61

Ředitelka školy

Mgr. Pavlína Zámečníková

Identifikátor právnické osoby

60010575

IČ        

75022630

Bankovní spojení

Česká spořitelna 20285113389/0800

Česká spořitelna FKSP 107-2028511389/0800

Číslo organizace

3211

Telefon/fax

ZŠ 547 229 262, MŠ 547 229 330

E-mail

zsholasice@seznam.cz, holasicems@seznam

Právní forma

příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1.1.2003                                                                       

Název zřizovatele

Obec Holasice, Václavská 29, 664 61 Rajhrad

Součásti školy

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna-výdejna

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Vedoucí provozu MŠ:  Oldřiška Pokorná

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny,školní jídelny-výdejny. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak příslušnými ustanoveními a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 

 

 

1.2 Součásti školy

 

Součásti školy

kapacita

Základní škola

        40

 Mateřská škola

        25

 Školní družina

        25

Školní jídelna- výdejna

        55

 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Školská rada

 

 

Údaje o školské radě

 

Podle § 167 a 168 školského zákona proběhly  volby do Školské rady. Za členy ŠR byl zvolen či jmenován zástupce rodičů, obce a  školy.

Datum zřízení

1.1.2006

Složení školské rady

Zástupci rodičů: Miloslav Mlečka
Zástupci obce: Ing. Roman Kostelecký

Zástupci školy: Mgr. Helena Wolfová, Mgr.Lenka Hanzlíková

Komentář

Mgr. Helena Wolfová ukončila pracovní poměr k 28.2.2014

 

 

1.4 Materiálně-technické podmínky školy

materiálně- technické podmínky školy

 

Učebny, herny

2 učebny, 1 herna ŠD, odloučené prac.MŠ

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

 1 multimediální učebna

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

dětské hřiště MŠ, školní dvůr ZŠ

Sportovní zařízení

cvičebna

Dílny a pozemky

 

Žákovský nábytek

 nevhodný nábytek v jídelně ZŠ

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

 je třeba aktuálně obnovovat

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

MŠMT, vlastní (pracovní sešity, výtvarný materiál, psací potřeby)

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

průběžně doplnit a obnovit stávající inventář dle požadavků ŠVP

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

připojení k internetu – kancelář

PC stanice

 

 

 

Komentář ředitelky školy:     

 

Během měsíce července a srpna 2014 na základě požadavků hygieny byly ve třídě

MŠ instalovány zářivky v denní místnosti a herně, vyměněn koberec, zakoupeny postýlky a opraveno oddělené ukládání lůžkovin. Během letních prázdnin proběhla také úprava třídy v budově základní školy pro předškolní děti -  zakoupen nový nábytek, hrací prvky, koberec, žaluzie, instalována nová šatna a nové hygienické zařízení pro děti i personál. Budova základní školy byla zateplena a má novou fasádou.

 

 

 

 

 

Vzdělávací program školy

 

 

2.1 Vzdělávací programy

 

Vzdělávací program

zařazené ročníky

 

Školní vzdělávací program Základní škola Holasice

1.,2.,3.,4.

 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

 

1., 2., 3.,4.

 

Školní vzdělávací program mateřská škola

 

 

předškolní vzdělávání

 

 

2.2 Učební plán školy

 

Školní vzdělávací program Základní škola Holasice

 

Předmět - ročník

 

1

        

         2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

Český  jazyk

7+2

7+2

7+1

7+1

7

Angličtina

 

 

3

3

3

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

5

Prvouka

2

2

2+1

-

-

Přírodověda

-

-

-

1+1

2

Vlastivěda

-

-

-

1

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1+1

2

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Informatika

-

-

-

-

1

Týdenní dotace

21

21

25

25

26

 

 

2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

název kroužku

počet zařazených žáků

Bojové sporty

9

Taneční kroužek

11

Kroužek vaření

6

Anglický jazyk

3

 

 

 

Zájmové kroužky zajišťovala jazyková agentura Frog a zájmové kroužky Rytmik Brno.

 

3. Personální údaje

 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy

 

Počet:

 pracovníků celkem

8

učitelů ZŠ

 

3

vychovatelů ŠD

 

1

učitelek MŠ

 

2

správních zaměstnanců ZŠ

 

1

správních zaměstnanců MŠ

 

1

zástup- učitelka ZŠ

 

na 2 měs.

 

 

3.2. Přehled pedagogických pracovníků

 

jméno

pracovní zařazení

Stupeň vzdělání

kvalifikace

pozn.

Pavlína Zámečníková

ředitelka ZŠ

 

VŠ-Mgr.

učitelka I.stupeň ZŠ

 

Helena Wolfová

učitelka ZŠ

VŠ-Mgr.

učitelka I.stupeň ZŠ

PP ukončen dohodou k 28.2.2014

Ivana Kabelková

vychovatelka

učitelka MŠ

vychovatelka

PP ukončen dohodou k 31.3.2014

učitelka ZŠ

Oldřiška Pokorná

učitelka MŠ

učitelka MŠ

PP ukončen dohodou k 30.6.2014

Lenka Michálková

učitelka MŠ

učitelka MŠ

 

Eva Kalová

učitelka ZŠ

inženýrka ekonomie

Dopp ukončena k 30.6.2014

Lenka Hanzlíková

učitelka ZŠ

učitelka

nástup k 3.3.2014

Hana Schubertová

vychovatelka

 

Nástup k 1.4.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Přehled nepedagogických pracovníků

 

jméno

prac.zařazení

stupeň vzdělání

pozn.

Jana Klašková

 

školnice ZŠ

výdej stravy

SOU

 

Radka Kaštánková

 

školnice MŠ

SOU

 

 

 

 

 

4. Údaje o zápisu žáků do ZŠ a MŠ, počty žáků

 

 

Počty žáků základní školy

třída

počet žáků

Z toho integrovaní

1.

5

0

2.

8

0

3.

8

0

4.

11

0

celkem

32

0

 

.

 

 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy – 2014/2015

počet dětí přijatých do prvního ročníku

počet odkladů pro školní rok 2014/2015

 

8

6

 

Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

typ školy

počet přijatých žáků

víceleté gymnázium

 

 

Počty žáků mateřské školy

 

docházka

 

Z toho integrovaní

celodenní

25

-

s omezenou docházkou

0

-

počet žáků celkem

25

0

 

Školní družina

 

Oddělení

Počet žáků – pravidelná docházka

Počet žáků – nepravidelná docházka

pozn.

1                                

17

1

 

 

Školní jídelna

 

Stravovací zařízení

Počet strávníků

Školní výdejna ZŠ

22

Školní jídelna MŠ

25

§ 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

 

5. Výsledky vzdělávání žáků

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, chování

 

ročník

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.

5

0

0

2.

8

0

0

3.

5

3

0

4.

7

4

-

celkem

25

7

0

 

 

 

ročník

uspokojivé chování

neuspokojivé chování

1.

5

-

2.

8

-

3.

8

-

4.

11

-

celkem

32

-

 

 

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

ročník

hodnocení klasifikačním stupněm

hodnocení slovní

kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

1.

5

-

-

2.

8

-

-

3.

11

-

-

4.

8

-

-

celkem

32

-

-

 

 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí, důtky   

 

ročník

pochvala ředitele školy

pochvala třídního učitele

1.

-

-

2.

-

-

3.

-

4

4.

-

6

celkem

-

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ročník

napomenutí třídního učitele

důtka třídního učitele

důtka ředitele školy

1.

-

-

-

2.

-

-

-

3.

 

-

-

4.

-

-

-

celkem

0

-

0

 

 

 

 

5.4. Opakování ročníku

 

ročník

žák neprospěl

žák nemohl být hodnocen

žák měl vážné zdravotní důvody

pozn.

1.

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

celkem

-

-

-

-

 

 

 

5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin za 2.pol.

 

ročník

počet omluvených hodin

průměr na žáka třídy

počet neomluvených hodin

průměr na žáka třídy

1.

268

53,60

0

0

2.

        346

43,25

0

0

3.

 343

42,88

0

0

4.

        574

52,18

0

0

celkem

1531

191,91

0

0

 

 

 

 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v rámci samostudia.

Zámečníková Pavlína – kvalifikační studium pro ředitele škol

Hanzlíková Lenka – Angličtina od začátku – jak dál?

Příloha č.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Prevence rizik a školní úrazy

 

Počet úrazů

Počet záznamů v knize úrazů

5

Počet odeslaných záznamů o úrazech

0

 

Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu

Počet úrazů

V hodinách tělesné výchovy

2

V ostatních vyučovacích předmětech

0

Výlety a exkurze

2

Výuka plavání

0

Přestávky ve škole

1

Školní družina a klub

0

 

Prevence rizik

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala

Pravidelné poučení žáků se zápisem do třídních knih, průběžné sledování a odstraňování rizikových faktorů, dohledy učitelů, důsledné dodržování pravidel chování dle školního řádu, min.preventivní program.

 

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 64/2005 Sb.,  o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

 

8. Spolupráce školy s rodiči

 

Formy spolupráce

komentář

Školská rada

Vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení, podílí se na koncepčním rozvoji školy, projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávy

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

Třídní schůzky každé čtvrtletí, konzultační hodiny dle potřeby

Školní akce pro rodiče

a veřejnost

Dýňování na školním dvoře, lampiónový průvod, vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromečku, Dny otevřených dveří, rozloučení se školním rokem

Webové stránky školy www.zsholascice.cz ,informační nástěnky

Informace, dokumenty,  důležité  sdělení pro rodiče, fotogalerie, akce školy

§ 21 a 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,§ 36 a 37 zákona  č.91/1998 Sb., o rodině, 

Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a  školských zařízení

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: 37 014/2005-25

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti

        

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsou součástí plánu práce a průběžně aktualizovány během školního roku. Jejich návrh a plnění jsou uvedeny v příloze č.2

 

11. Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 

V případě odchylky skutečného plnění od rozpočtových ukazatelů je třeba uvést v komentáři ředitele školy okolnosti, jimiž byla odchylka způsobena.

 

 

 

v tis. Kč

Ukazatele stanovené krajským úřadem

Stanoveno rozpočtem

(konečný stav po úpravách)

Stav k 31.12.2013

Závazné ukazatele

Přímé NIV celkem

2 733 000

z toho

- Platy

1 904 000

- OON

78 0000

Limit počtu zaměstnanců

7,27

Orientační ukazatele

Odvody

674 000

FKSP

19 000

ONIV

58 000

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem

Stanoveno rozpočtem

 

Příspěvek na provoz

750 000

Příspěvek na investice

0

 

                                                                                                 Mgr. Pavlína Zámečníková            

                                                                                                        ředitelka školy

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014

Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ v Holasicích dne: 6. 11. 2014