Výroční zpráva 2015/2016

21.10.2016 14:21

Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti

a hospodaření školy

2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Zámečníková

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 Základní údaje o škole

1.2 Součásti školy

1.3 Školská rada

1.4 Materiálně-technické podmínky školy

2. Vzdělávací program školy

2.1 Vzdělávací program

2.2 Učební plán školy

2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

3. Personální údaje

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

3.2 Přehled pedag. pracovníků, prac.zařazení, aprobace, vzdělání, úvazky,   aprobace

3.3 Přehled nepedagogických pracovníků, prac.zařazení, vzdělání, úvazky

4. Údaje o zápisu žáků do ZŠ a MŚ, počty žáků

Počty žáků školy, žáci přijatí do 1. ročníku základní školy, nově přijati do vyšších ročníků základní školy, přijati ke vzdělávání do střední školy, počty žáků MŠ, ŠD a ŠJ

5. Výsledky vzdělávání žáků

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, chování

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klas.stupněm, slovně)

5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí a důtky

5.4 Opakování ročníku

5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, samostudium (příloha č.1)

7. Prevence rizik a školní úrazy

Počet a vyhodnocení úrazů, prevence rizik

8. Spolupráce školy s rodiči

Formy spolupráce

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti

     Inspekční zprávy ČŠI

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

Aktivity školy, prezentace na veřejnosti (příloha č.2)

11. Základní údaje o hospodaření školy

      Prostředky MŠMT a příspěvek zřizovatele

12. Přílohy

 1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a kurzy
 2. Akce ZŠ a MŠ

 

 

 

 

 

1.   Základní údaje o škole

 

 

1.1 Základní údaje o škole

 

 

Název školy

 

Základní škola a mateřská škola Holasice

okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

Adresa školy

Palackého 24, Holasice, PSČ 664 61

Ředitelka školy

Mgr. Pavlína Zámečníková

Identifikátor právnické osoby

60010575

IČ        

75022630

Bankovní spojení

Česká spořitelna 20285113389/0800

Česká spořitelna FKSP 107-2028511389/0800

Číslo organizace

3211

Telefon/fax

ZŠ 547 229 262, MŠ 547 229 330

E-mail

zsholasice@seznam.cz, holasicems@seznam.cz

Právní forma

příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1.1.2003                                                                       

Název zřizovatele

Obec Holasice, Václavská 29, 664 61 Rajhrad

Součásti školy

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna-výdejna

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Iva Pazderová

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny-výdejny. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb.,                 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném      a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak příslušnými ustanoveními a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 

 

 

1.2 Součásti školy

 

Součásti školy

kapacita

Základní škola

        40

 Mateřská škola

        36 +1(vyjimka do 31.8.2016)

 Školní družina

        25

Školní jídelna- výdejna

        65

 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Školská rada

 

 

Údaje o školské radě

 

Podle § 167 a 168 školského zákona proběhly volby do Školské rady. Za členy ŠR byl zvolen či jmenován zástupce rodičů, obce a  školy.

Datum zřízení

1.1.2006

Složení školské rady

Zástupci rodičů: Miroslav Mlečka, od 9. 5. 2016 Michaela Ungrova
Zástupci obce: Ing. Roman Kostelecký

Zástupci školy: Mgr. Lenka Hanzlíková

Komentář

9. 5. 2016 proběhly volby do školské rady

 

 

1.4 Materiálně-technické podmínky školy

 

materiálně- technické podmínky školy

 

Učebny, herny

2 učebny, 1 herna ŠD v kmenové třídě,     třída MŠ v budově ZŠ, odloučené pracoviště MŠ

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

 1 multimediální učebna v kmenové třídě

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

dětské hřiště MŠ, školní dvůr ZŠ

Sportovní zařízení

cvičebna

Dílny a pozemky

-

Žákovský nábytek

potřeba obnovit nábytek ve školní jídelně

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

 je třeba aktuálně a průběžně doplňovat           a  obnovovat

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

MŠMT, vlastní (pracovní sešity, výtvarný materiál, psací potřeby)

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

průběžně doplnit a obnovit stávající inventář dle požadavků ŠVP

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

připojení k internetu – kancelář

PC stanice, rozšíření wifi sítě do přízemí ZŠ

 

 

 

Komentář ředitelky školy: 

Během měsíce července byla vymalována budova ZŠ a spací místnost v MŠ J. Fučíka.  

Z cvičebny v ZŠ byla vybudována a vybavena nová třída, která bude sloužit ve školním roce  2016/2017  jako školní družina. V ZŠ proběhla oprava a rozšíření  sdělovací sítě. V MŠ J. Fučíka byl vyměněn elektrický ohřívač vody a doplněn nábytek o šestihranný stůl včetně židliček pro předškoláky.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vzdělávací program školy

 

 

2.1 Vzdělávací programy

 

Vzdělávací program

zařazené ročníky

 

Školní vzdělávací program Základní škola Holasice

1.,2.,3.,4.

 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

 

1., 2., 3.,4.

 

Školní vzdělávací program mateřská škola

 

 

předškolní vzdělávání

 

 

2.2 Učební plán školy

 

Školní vzdělávací program Základní škola Holasice

 

Předmět - ročník

 

1

        

         2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

Český  jazyk

7+1

7+1

7+1

7+1

7

Angličtina

0+1

0+1

3

3

3

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

5

Prvouka

2

2

2+1

-

-

Přírodověda

-

-

-

1+1

2

Vlastivěda

-

-

-

1

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1+1

2

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Informatika

-

-

-

-

1

Týdenní dotace

21

21

25

25

26

 

 

 

 

2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

Název kroužku

počet zařazených žáků

Kroužek hodových tanců

19

Hudební kroužek

11

Anglický jazyk

14

Skateboarding

7

 

 

 

3. Personální údaje

 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy

 

Počet:

 pracovníků celkem

9+1(DOOP)

učitelů ZŠ

 

3

vychovatelů ŠD

 

1

učitelek MŠ

 

3 +1(DOPP)

správních zaměstnanců ZŠ

 

1

správních zaměstnanců MŠ

 

1

Asistent pedagoga

1

 

Pozn. V MŠ na Palackého 24 v odpoledních hodinách střídala učitelku MŠ sl. učitelka, která měla uzavřenou DOOP.

 

3.2. Přehled pedagogických pracovníků

 

jméno

pracovní zařazení

Stupeň vzdělání

kvalifikace

pozn.

 Mgr. Pavlína      Zámečníková

ředitelka ZŠ

 

VŠ-Mgr.

učitelka I.stupeň ZŠ

Ředitelka školy

 Mgr. Lenka   Hanzlíková

učitelka ZŠ

Učitelka pro 1.stupeň – speciální pedagogika

 

 Mgr. Radka Donné

učitelka ZŠ

Vychovatelství osob vyžadující zvláštní péči

 

Mgr. Radka Donné

vychovatelka

Vychovatelství osob vyžadující zvláštní péči

 

Lenka Michálková

učitelka MŠ

Učitelství pro MŠ

 

Bc. Monika Seberová

učitelka MŠ

 

Specializace v pedagogice

Studium na MU PF program Předškolní a mimoškolní pedagogika

 Bc. Iva Pazderová

vedoucí učitelka

Učitelství pro MŠ

VŠ-Bc. Specializace v pedagogice

 

 

Lenka Kubíčková

učitelka MŠ

Učitelství pro

 MŠ

 

Bc. Monika Seberová

asistent pedagoga

VŠ- Bc.

Specializace v pedagogice

 

 

 

 

 

3.3. Přehled nepedagogických pracovníků

 

jméno

prac.zařazení

stupeň vzdělání

pozn.

Jana Klašková

 

školnice ZŠ

výdej stravy

SOU

 

Radka Kaštánková

 

školnice MŠ

výdej stravy MŠ

SOU

 

 

 

 

 

4. Údaje o zápisu žáků do ZŠ a MŠ, počty žáků

 

 

Počty žáků základní školy

 

třída

počet žáků

Z toho integrovaní

1.

12-1

1

2.

8

0

3.

5

0

4.

8

0

celkem

33-1

0

 

.

Žákovi Marku Vološinovi byl  k 10. 11. 2015 udělen dodatečný odklad školní docházky.

 

 

 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy – 2016/2017

 

počet dětí přijatých do prvního ročníku

počet odkladů pro školní rok 2016/2017

 

12

5

 

Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

typ školy

počet přijatých žáků

víceleté gymnázium

-

 

Počty žáků mateřské školy

 

docházka

 

Z toho integrovaní

celodenní

36 +1

-

s omezenou docházkou

0

-

počet žáků celkem

36+1

0

Pozn. Dodatečný odklad Marka Vološina, udělena výjimka z počtu na 37 dětí do 31.8.2016

 

 

 

Školní družina

Oddělení

Počet žáků – pravidelná docházka

Počet žáků – nepravidelná docházka

pozn.

1                                

24

0

ŠD v kmenové třídě

 

 

Školní jídelna

 

Stravovací zařízení

Počet strávníků

Školní výdejna ZŠ

28

Školní jídelna MŠ

36 +1

§ 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

 

5. Výsledky vzdělávání žáků

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, chování

 

ročník

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.

11

0

0

2.

8

0

0

3.

5

1

0

4.

8

0

-

celkem

32

0

0

 

 

 

ročník

uspokojivé chování

neuspokojivé chování

1.

11

-

2.

8

-

3.

5

-

4.

8

-

celkem

32

-

 

 

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

ročník

hodnocení klasifikačním stupněm

hodnocení slovní

kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

1.

11

-

-

2.

8

-

-

3.

5

-

-

4.

8

-

-

celkem

32

-

-

 

 

 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí, důtky     

 

ročník

pochvala ředitele školy

pochvala třídního učitele

1.

-

2

2.

-

2

3.

-

2

4.

-

4

celkem

-

-

 

 

ročník

napomenutí třídního učitele

důtka třídního učitele

důtka ředitele školy

1.

-

-

-

2.

-

-

-

3.

-

-

-

4.

-

-

-

celkem

0

-

0

 

 

 

 

5.4. Opakování ročníku

 

ročník

žák neprospěl

žák nemohl být hodnocen

žák měl vážné zdravotní důvody

pozn.

1.

-

1

-

Dodatečný odklad školní docházky

2.

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

celkem

-

-

-

-

 

 

 

5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin

 

ročník

počet omluvených hodin

průměr na žáka třídy

počet neomluvených hodin

průměr na žáka třídy

1.

716

65,09

0

0

2.

        518

       64,75

0

0

3.

459

       91,8

0

0

4.

        518

64,75

0

0

celkem

2211

286,39

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v rámci samostudia.

DVPP:

 

Lenka Kubíčková – Psychomotorické hry v MŠ

Mgr.Lenka Hanzlíková – Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizace

Mgr.Pavlína Zámečníková.

Plán pedagogické podpory a práce s žákem 1. stupně podpůrného opatření

Angličtina pro začátečníky

Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství

Systém péče o žáky speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole

Bc. Iva Pazderová – Diagnostika dítěte předškolního věku

Příloha č.1

 

7. Prevence rizik a školní úrazy

 

Počet úrazů

Počet záznamů v knize úrazů

4

Počet odeslaných záznamů o úrazech

0

 

Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu

Počet úrazů

V hodinách tělesné výchovy

0

V ostatních vyučovacích předmětech

0

Výlety a exkurze

0

Výuka plavání

0

Přestávky ve škole

1

Školní družina a klub

3

 

Prevence rizik

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala

Pravidelné poučení žáků se zápisem do třídních knih, průběžné sledování a odstraňování rizikových faktorů, dohledy učitelů, důsledné dodržování pravidel chování dle školního řádu, min. preventivní program. Pokyn ředitelky školy k zabezpečení školy.

 

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 64/2005 Sb.,  o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Spolupráce školy s rodiči

 

Formy spolupráce

komentář

Školská rada

Vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení, podílí se na koncepčním rozvoji školy, projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávy

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

Třídní schůzky každé čtvrtletí, konzultační hodiny dle potřeby

Školní akce pro rodiče

a veřejnost

Dýňování na školním dvoře, lampiónový průvod, vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromečku, Dny otevřených dveří

Webové stránky školy www.zsholascice.cz ,informační nástěnky

Informace, dokumenty, důležité sdělení pro rodiče, fotogalerie, akce školy

§ 21 a 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,§ 36 a 37 zákona  č.91/1998 Sb., o rodině, 

Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a  školských zařízení

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: 37 014/2005-25

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekční činnost.

 

 

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsou součástí plánu práce a průběžně aktualizovány během školního roku. Jejich návrh a plnění jsou uvedeny v příloze č.2

 

11. Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 

 

V případě odchylky skutečného plnění od rozpočtových ukazatelů je třeba uvést v komentáři ředitele školy okolnosti, jimiž byla odchylka způsobena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele stanovené krajským úřadem

Stanoveno rozpočtem

(konečný stav po úpravách)

Stav k 31.12.2015

Závazné ukazatele

Přímé NIV celkem

2 941 000

 

z toho

- Platy

2 081 000

- OON

52 000

Limit počtu zaměstnanců

7,75

Orientační ukazatele

Odvody

701 351

FKSP

20 896

ONIV

85 753

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem

Stanoveno rozpočtem

 

Příspěvek na provoz

830 000

Příspěvek na investice

0

 

                                                                                                Mgr. Pavlína Zámečníková            

                                                                                                        ředitelka školy

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2016

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ v Holasicích dne: 14. 10. 2016

 

 

AKCE ZŠ 2015/5016

1. 10. 2015      Dýňování na školním dvoře

2. 10. 2015      Želešická růže – běžecké závody

5. 10. 2015      Divadlo Z deníku kocoura Modroočka

14. – 20. 10. 2015 Výjezd žáků do Anglie

26. 11. 2015    Divadlo Radost – Mach a Šebestová

26. 11. 2015    Knihovna Rajhrad – Brněnské pověsti

2. 12. 2015      Divadlo Radost – Krkonošské pohádky

3. 12. 2015      Drumbeny – hudebně-pohybový program

18. 12. 2015    Výstava betlémů v Rajhradě

21. 12. 2015    Vánoční jarmark

13. 1. 2016      Knihovna Rajhrad – výstava výtvarných prací

1. 2. – 5. 2. 2016 Zimní škola v přírodě

7. 3. 2016        Hudba pro radost

10. 3. 2016      Recitační soutěž

14. 3. 2016      Ekoprogram – Strom – dřevo – papír

21. 4. 2016      Den Země

28. 4. 2016      Pálení čarodějnic

10. 5. 2016      Plavecké závody

18. 5. 2016      Atletický trojboj

23. 5. 2016      Minifarma Popovice

31. 5. 2016      Výstava v rámci oslav Karla IV.

1. 6. 2016        Cyklistický výlet

7. 6. 2016        Divadélko 1. Pomoc

14. 6. 2016      Knihovna Rajhrad

22. 6. 2016      Školní výlet

27. 6. 2016      Stanování na školním dvorečku

28. 6. 2016      Galerie na plotě

Akce MŠ 2015/2016

září

 • návštěva u Beatky Malé - exkurze za zvířátky 15.9.
 • Planetárium 7.9. - Dráčci

říjen

 • divadelní úředstavení " Modroočko
 • divadelní představení  " Raneček pestrých pohádek "
 • podzimní dílničky s rodiči 8.10.
 • výlet do Brna na výstavu vláčků
 • výlet do Anthroposu
 • 1. čtení v rajhradské knihovně pro předškoláky 21.10.

 

listopad

 • výlet do zámeckého parku v Židlochovicích
 • dlouhá vycházka k tůňce Ludmila
 • 2. čtení v rajhradské knihovně pro předškoláky
 • návštěva u Beatky Malé za štěňátky 26.11.

prosinec

 • představení v zš Drumbeny 3.12. - třída Sluníček, Dráčků, Zš
 • Mikuláš v MŠ 4.12.
 • vánoční besídka v sokolovně 16.12.

leden

 •   5.1. divadlo jednoho herce "Jak se stal kůň učitelem" - paní Horáková - třída Sluníček, Dráčků
 • 22.1. návštěva Kostkolandu v Olympii - třída Sluníček

únor

 •  8.2. Masopust - třída Sluníček, Dráčků
 • 15.2. "Africká pohádka" - v mš - třída Sluníček, Dráčků
 • 25.2. Karneval v mš - třída Sluníček

 

 

 

březen

 •  7.3. " Hudba pro radost" - Mgr. Vojkůvka - v zš - třída Sluníček, Dráčků
 • 15.3 " Se zvířátky za uměním" - Moravská galerie - třída Sluníček
 • 18.3. dopolední vynášení Moreny k řece
 • 21.3. " Karkulka" - představení v divadle Radost - třída Sluníček
 • 23.3. "Barevné velikonoce" - Moravská galerie - třída Sluníček
 • 24.4.dopolední velikonoční " Hrkání " s předškoláky - třída Sluníček a Dráčků

duben

 •  1.4. "Strom, dřevo, papír" - ekoprogram - v mš - třída Sluníček, Dráčků
 • 13.4. návštěva Záchranné stanice v rajhradském klášteře - třída SluníčeK
 • 20.4.třídní schůzky pro rodiče v 16.30 h v mš J. Fučíka 149. - třída Sluníček, Dráčků
 • 28.4.zahájení výuky plavání v Blučině každý čtvrtek
 • 29.4. čarodějnické dopoledne v mš - třída Sluníček

 

 

květen

 •  3.5. návštěva minifarmy v Popovicích - třída Sluníček
 • 27.5. "Raneček plný pohádek" - dětský den - paní Horáková - v mš - třída Sluníček, Dráčků
 •  9.5. " Tetiny v lese" - představení v divadle Bolka Polívky - třída Sluníček
 • 13.5. focení - společné i jednotlivci - třída Sluníček, Dráčků

 

červen

 •  6.6. divadlo Šikulka - "O líné Grétě", " Matýsek a písmenka" , " Prasátko a kouzelné slovíčko" - v mš - třída Sluníček, Dráčků
 • Rozloučení s předškoláky - výlet na kole a zmrzlinový pohár - třída Sluníček, Dráčků
 • 1.6. výlet - galerie Skleněnka - Březina u Tišnova+ zahradní železnice Drásov - třída Sluníček, Dráčků