Výroční zpráva 2016/2017

10.10.2017 14:27

 

Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti

a hospodaření školy

2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Zámečníková

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole

1.1 Základní údaje o škole

1.2 Součásti školy

1.3 Školská rada

1.4 Materiálně-technické podmínky školy

2. Vzdělávací program školy

2.1 Vzdělávací program

2.2 Učební plán školy

2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

3. Personální údaje

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

3.2 Přehled pedag. pracovníků, prac.zařazení, aprobace, vzdělání, úvazky,   aprobace

3.3 Přehled nepedagogických pracovníků, prac.zařazení, vzdělání, úvazky

4. Údaje o zápisu žáků do ZŠ a MŚ, počty žáků

Počty žáků školy, žáci přijatí do 1. ročníku základní školy, nově přijati do vyšších ročníků základní školy, přijati ke vzdělávání do střední školy, počty žáků MŠ, ŠD a ŠJ

5. Výsledky vzdělávání žáků

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, chování

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klas.stupněm, slovně)

5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí a důtky

5.4 Opakování ročníku

5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, samostudium (příloha č.1)

7. Prevence rizik a školní úrazy

Počet a vyhodnocení úrazů, prevence rizik

8. Spolupráce školy s rodiči

Formy spolupráce

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti

     Inspekční zprávy ČŠI

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

Aktivity školy, prezentace na veřejnosti (příloha č.2)

11. Základní údaje o hospodaření školy

      Prostředky MŠMT a příspěvek zřizovatele

12. Přílohy

 1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace a kurzy
 2. Akce ZŠ a MŠ

 

 

 

 

 

 

1.   Základní údaje o škole

 

 

1.1 Základní údaje o škole

 

 

Název školy

 

Základní škola a mateřská škola Holasice

okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 

Adresa školy

Palackého 24, Holasice, PSČ 664 61

Ředitelka školy

Mgr. Pavlína Zámečníková

Identifikátor právnické osoby

60010575

IČ        

75022630

Bankovní spojení

Česká spořitelna 20285113389/0800

Česká spořitelna FKSP 107-2028511389/0800

Číslo organizace

3211

Telefon/fax

ZŠ 547 229 262, MŠ 547 229 330

E-mail

zsholasice@seznam.cz, holasicems@seznam.cz

Právní forma

příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

1. 1.2003                                                                       

Název zřizovatele

Obec Holasice, Václavská 29, 664 61 Rajhrad

Součásti školy

Základní škola

Mateřská škola

Školní družina

Školní jídelna - výdejna

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Iva Pazderová

Mzdová účetní: Ivana Teinerová

Účetní: Olga Janíková

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny-výdejny. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb.                 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném      a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak příslušnými ustanoveními a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

 

 

 

1.2 Součásti školy

 

Součásti školy

kapacita

Základní škola

        40

 Mateřská škola

        36

 Školní družina

        25

Školní jídelna- výdejna

        76

 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Školská rada

 

 

Údaje o školské radě

 

Podle § 167 a 168 školského zákona proběhly volby do Školské rady. Za členy ŠR byl zvolen či jmenován zástupce rodičů, obce a  školy.

Datum zřízení

1. 1.2006

Složení školské rady

Zástupci rodičů: Michaela Ungrová
Zástupci obce: Ing. Roman Kostelecký

Zástupci školy: Mgr. Lenka Hanzlíková

Komentář

 

 

 

1.4 Materiálně-technické podmínky školy

 

materiálně- technické podmínky školy

 

Učebny, herny

2 učebny, 1 herna ŠD  třída MŠ v budově ZŠ, odloučené pracoviště MŠ

Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna

 1 multimediální učebna v kmenové třídě

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště

 školní dvůr ZŠ

Sportovní zařízení

 sokolovna

Dílny a pozemky

-        

Žákovský nábytek

potřeba vyměnit nábytek ve školní jídelně

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.

 aktuálně a průběžně doplňovat a obnovovat

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

MŠMT, vlastní (pracovní sešity, výtvarný materiál, psací potřeby)

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami

průběžně doplnit a obnovit stávající inventář dle požadavků ŠVP

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

připojení k internetu – kancelář

PC stanice, pokrytí wifi v celé budové školy

 

 

 

Komentář ředitelky školy: 

O letních prázdninách byla zahájena přístavba nad školní jídelnou. Přístavba zahrnuje novou kmenovou učebnu, ředitelnu, hygienické zázemí a sprchový kout. Cílem je navýšit kapacitu školy a rozšířit současný 1. - 4. ročník o 5. r. ve školním roce 2018/2019. Dále byla upravena a rozšířena šatna v přízemí školy, školní kabinet            a v půdních prostorách byl zřízen nový  prostor k archivaci školy.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vzdělávací program školy

 

 

2.1 Vzdělávací programy

 

Vzdělávací program

zařazené ročníky

 

Školní vzdělávací program Základní škola Holasice

1.,2.,3.,4.

 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

 

1., 2., 3.,4.

 

Školní vzdělávací program mateřská škola

 

 

předškolní vzdělávání

 

 

2.2 Učební plán školy

 

Školní vzdělávací program Základní škola Holasice

 

Předmět - ročník

 

1

        

         2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

Český  jazyk

7+1

7+1

6+2

6+2

7

Angličtina

0+1

0+1

3

3

3

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

Prvouka

2

2

2+1

-

-

Přírodověda

-

-

-

1+1

2

Vlastivěda

-

-

-

1

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1+1

2

2

Praktické činnosti

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Informatika

-

-

-

-

1

Týdenní dotace

21

21

25

25

26

 

 

 

 

2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

Název kroužku

počet zařazených žáků

Kroužek hodových tanců

14

Hudební kroužek

14

Vědecké pokusy

  8

Keramický

11

3. Personální údaje

 

3.1. Základní údaje o pracovnících školy

 

Počet:

 pracovníků celkem

10+1(DOOP) od 1.1. 2017 9 +1 (Doop)

učitelů ZŠ

 

3

vychovatelů ŠD

 

1

učitelek MŠ

 

3 +1(DOPP)

správních zaměstnanců ZŠ

 

1

správních zaměstnanců MŠ

 

1

Asistent pedagoga

1

 

Pozn. Od 1.1.2017 nástup nového asistenta pedagoga.

3.2. Přehled pedagogických pracovníků

 

jméno

pracovní zařazení

Stupeň vzdělání

kvalifikace

pozn.

 Mgr. Pavlína      Zámečníková

ředitelka ZŠ

 

 

VŠ-Mgr.

Učitelka I. stupeň ZŠ

Ředitelka školy

 Mgr. Lenka   Hanzlíková

učitelka ZŠ

 

Učitelka pro         1. stupeň – speciální pedagogika

 

 Mgr. Radka Donné

učitelka ZŠ

a MŠ

 

Vychovatelství osob vyžadující zvláštní péči

 

Martina Duchoňová

vychovatelka

 

Všeobecné vzdělání+ Pedagogika

 

Lenka Michálková

učitelka MŠ

 

Učitelství pro MŠ

 

Olga Reimischová

učitelka MŠ

 

Učitelství pro MŠ

 

 Bc. Iva Pazderová

vedoucí učitelka

 

Učitelství pro MŠ

VŠ-Bc. Specializace v pedagogice

 

 

Lenka Kubíčková

učitelka MŠ

 

Učitelství pro

 MŠ

 

Bc. Monika Seberová

 

 Martina Duchoňová

asistent pedagoga

 

Specializace v pedagogice

K 1. 1. 2017 - asistent pedagoga Martina Duchoňová

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Přehled nepedagogických pracovníků

 

jméno

prac.zařazení

stupeň vzdělání

pozn.

Jana Klašková

 

školnice ZŠ

výdej stravy

SOU

 

Radka Kaštánková

 

školnice MŠ

výdej stravy MŠ

SOU

 

 

 

4. Údaje o zápisu žáků do ZŠ a MŠ, počty žáků

 

 

Počty žáků základní školy

 

třída

počet žáků

Z toho integrovaní

1.

11

0

2.

12

1

3.

 6

0

4.

 5

0

celkem

34-1

0

 

.

 14. 11. 2016 Odchod žáka z 1.ročníku

 

 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy – 2017/2018

 

počet dětí přijatých do prvního ročníku

počet odkladů pro školní rok 2017/2018

 

25

2

 

Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

typ školy

počet přijatých žáků

víceleté gymnázium

-

 

Počty žáků mateřské školy

 

docházka

 

Z toho integrovaní

celodenní

36

-

s omezenou docházkou

0

-

počet žáků celkem

36

0

Pozn.

 

 

 

 

 

Školní družina

Oddělení

Počet žáků – pravidelná docházka

Počet žáků – nepravidelná docházka

pozn.

1                                

25

1

 

 

 

 

Školní jídelna

 

Stravovací zařízení

Počet strávníků

Školní výdejna ZŠ

29

Školní jídelna MŠ

36

§ 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

 

5. Výsledky vzdělávání žáků

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, chování

 

ročník

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.

10

0

0

2.

              11

0

1

3.

5

1

 

4.

4

1

-

celkem

30

2

1

 

 

 

ročník

uspokojivé chování

neuspokojivé chování

1.

10

-

2.

12

-

3.

5

-

4.

6

-

celkem

33

-

 

 

5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

ročník

hodnocení klasifikačním stupněm

hodnocení slovní

kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

1.

10

-

-

2.

11

-

1

3.

6

-

-

4.

5

-

-

celkem

32

-

1

 

 

 

 

 

5.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí, důtky   

 

ročník

pochvala ředitele školy

pochvala třídního učitele

1.

-

0

2.

-

0

3.

-

0

4.

-

0

celkem

-

-

 

 

ročník

napomenutí třídního učitele

důtka třídního učitele

důtka ředitele školy

1.

-

-

-

2.

-

-

-

3.

-

-

-

4.

-

-

-

celkem

0

-

0

 

 

 

 

5.4. Opakování ročníku

 

ročník

žák neprospěl

žák nemohl být hodnocen

žák měl vážné zdravotní důvody

pozn.

1.

-

0

-

-

2.

1

-

-

-

3.

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

celkem

1

-

-

-

 

 

 

5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin

 

ročník

počet omluvených hodin

průměr na žáka třídy

počet neomluvených hodin

průměr na žáka třídy

1.

523          

       52,3

0

0

2.

        559        

       46.6

0

0

3.

485

       80,83

0

0

4.

        410

       82

0

0

celkem

2211

261,73

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v rámci samostudia.

DVPP:

Lenka Kubíčková – Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

Bc. Iva Pazderová – Seminář – Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka

                                Proč, co a jak s RVP PV?

                               Třídní učitel jako lídr

Mgr.Pavlína Zámečníková.- Školský zákon – změny a úpravy,

                                             Seminář – Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka

                                             Vedení týmu a porad Managment v MŠ

                                             Třídní učitel jako lídr

Mgr.Radka Donné -             Práce s třídním klimatem, Třídní učitel jako lídr

Příloha č.1

 

7. Prevence rizik a školní úrazy

 

Počet úrazů

Počet záznamů v knize úrazů

4

Počet odeslaných záznamů o úrazech

0

 

Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu

Počet úrazů

V hodinách tělesné výchovy

0

V ostatních vyučovacích předmětech

1

Výlety a exkurze

1

Výuka plavání

0

Přestávky ve škole

1

Školní družina a klub

2

 

Prevence rizik

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala

Pravidelné poučení žáků se zápisem do třídních knih, průběžné sledování a odstraňování rizikových faktorů, dohledy učitelů, důsledné dodržování pravidel chování dle školního řádu, min. preventivní program. Pokyn ředitelky školy k zabezpečení školy.

 

§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 64/2005 Sb.,  o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Spolupráce školy s rodiči

 

Formy spolupráce

komentář

Školská rada

Vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení, podílí se na koncepčním rozvoji školy, projednává návrh rozpočtu, inspekční zprávy

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

Třídní schůzky nebo hovorové hodiny každé čtvrtletí, konzultační hodiny dle potřeby

Školní akce pro rodiče

a veřejnost

Dýňování na školním dvoře, lampiónový průvod, vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromečku, Dny otevřených dveří

Webové stránky školy www.zsholascice.cz ,informační nástěnky

Informace, dokumenty, důležité sdělení pro rodiče, fotogalerie, akce školy

§ 21 a 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,§ 36 a 37 zákona  č.91/1998 Sb., o rodině, 

Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a  školských zařízení

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: 37 014/2005-25

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekční činnost.

 

 

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsou součástí plánu práce a průběžně aktualizovány během školního roku. Jejich návrh a plnění jsou uvedeny v příloze č.2

 

11. Základní údaje o hospodaření školy

 

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 

 

V případě odchylky skutečného plnění od rozpočtových ukazatelů je třeba uvést v komentáři ředitele školy okolnosti, jimiž byla odchylka způsobena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele stanovené krajským úřadem

Stanoveno rozpočtem

(konečný stav po úpravách)

Stav k 31.12.2016

Závazné ukazatele

Přímé NIV celkem

33 353: 3 523 000

                   33 052:    82 242,51

z toho

- Platy

33 353: 2 497 000

 

 33 052: 61 434   

- OON

54 000

Limit počtu zaměstnanců

8,45

Orientační ukazatele

Odvody

33 353: 847 000

33 052: 20 887

FKSP

33 353: 37 500

33 052: 921,51

ONIV

90 700

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem

Stanoveno rozpočtem

 

Příspěvek na provoz

950 000

Příspěvek na investice

0

 

 Pozn.

Zastupitelstvo obce Holasice dne 5. 4. 20 odsouhlasilo s převedením  hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Holasice za rok 2016 ve výši 300 000 Kč zřizovateli, dále částku ve výši 11 014,91 Kč do rezervního fondu a částku ve výši 7 560 Kč do fondu odměn.

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Pavlína Zámečníková            

                                                                                                        ředitelka školy

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2017

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ v Holasicích dne: 9. 10. 2017

 

 

Příloha č. 2

Kulturní akce, výlety, soutěže

 ZŠ - školní rok 2016/2017

Září

·         7. 9. vycházka ke studánce v Rajhradě

Říjen

·         10. 10. výukový program ve VIDA centru

·         14. 10. dýňování

·         25. 10. muzikoterapie – putování s malou hvězdou

Listopad

·         10. 11. lampionový průvod Holasicemi zakončený ohňostrojem

Prosinec

·         15. 12. vánoční výstava „Moravská vesnička“ – pohyblivý betlém v Brně

·         15. 12. vánoční trhy v Brně

·         16. 12. vánoční výstava v zahradnické škole v Rajhradě

·         21. 12. vánoční jarmark – výstava výrobků žáků naší školy

Leden

·         12. 1. hudební výukový program – seznámení s hudebními nástroji a jejich využitím

Březen

·         30. 3. recitační soutěž v Židlochovicích

Duben

·         11. 4. výlet do skanzenu ve Strážnici – seznámení s masopustními a jarními zvyky

·         27. 4. čarodějný den

Květen

·         11. 5. výchovně vzdělávací program v knihovně v Rajhradě – Brněnské pověsti

·         16. 5. plavecké závody v Hustopečích

·         23. 5. výchovně vzdělávací program v knihovně v Rajhradě – Ondřej Sekora

·         29. 5. – 2. 6. škola v přírodě v Koryčanech

Červen

·         13. 6. exkurze do archivu v Rajhradě

·         15. 6. výchovně vzdělávací program – mobilní planetárium

·         16. 6. pečení pizzy

·         20. 6. galerie na plotě – výstava prací našich žáků

·         21. 6. výchovně vzdělávací program v divadle Radost – Mach a Šebestová

·         26. 6. indiánský den

·         27. 6. sportovní den

 

Kulturní akce, výlety, soutěže

MŠ - školní rok 2016/2017

 

Září

 •  7. 9. divadlo jednoho herce pí. Horáková „ Povídání o pejskovi  kočičce.“
 • 22. 9. třídní schůzky pro rodiče S+D
 • 29. 9. „Včelí medvídci " v divadle Věž - předškoláci- S+D

Říjen

 •  5. 10. návštěva v "Otevřené zahradě " Brno - S+D předškolní děti
 • 10. 10. VIDA centrum se ZŠ - předškoláci- S+D
 • 12. 10.  Podzimní tvoření s rodiči - S+D
 • 24. 10. muzikoterapie " Pohádka o malé hvězdě " - S+D

Listopad

·          1. 11. představení „ Žádný strach"  S+D

·         11. 11. mobilní planetárium   S+D

·          návštěva archivu Rajhrad - předškoláci- S+D

·         16. 11. beseda s rajhradskou Policií- S+D

·         25. 11. návštěva rajhradské policejní služebny  S+D

·         27. 11. rozsvícení vánočního stromu - přednes básní, zpěv písní  S+D

Prosinec

 •   5.12. Mikulášská nadílka v MŠ J. Fučíka - S+D
 • 12. 12. v 16.30 h. vánoční besídka pro rodiče a příbuzné - S
 • 14. 12. v 16.00 hod. vánoční besídka pro rodiče  - D

Leden

 • 11. 1.  anglicko - české divadlo - S+D
 • 12. 1. program  o historii hudebních nástrojů - S+D
 • 17. 1. „Začarovánky" - divadlo jednoho herce - S+D

Únor

 •  2. 2. hudební vystoupení -  S+D
 • 17. 2. představení „ Buďme kamarádi " - S+D
 • 24. 2. masopust v naší vesnici S+D
 • 28. 2. ekoprogram „Recykláček"  S+D

Březen

 •  8. 3. maškarní karneval v MŠ
 • 23. 3. beseda v rajhradské knihovně na téma " Povolání hasič" - předškoláci - S+D
 • 27. 3. představení "Jak se rodí kytara"  S+D

Duben

 •   2. 4.    vystoupení v Sokolovně pro holasické seniory  S+D
 • 19. 4.    výuka plavání předškoláci - Blučina.
 • 11. 4.    celodenní výlet „Fašanky" - Strážnice  S+D
 • 12. 4.     „Velikonoční hrkání" po vesnici  S+D
 • 27. 4.      „Slet čarodějnic“ MŠ  se ZŠ  S+D 

Květen

·            2. 5.   beseda o Zlatovlásce v Památníku písemnictví v Rajhradě S+D (starší děti)

·            5. 5.   návštěva hasičské zbrojnice v Holasicích S+D 

·           16. 5.   divadlo jednoho herce „ O Jasánkovi" S+D

·           16. 5.   „ Odpoledne plné radosti" - překvapení ke Dni matek S+D

·           18. 5.   setkání s holasickými seniory v MŠ S+D

·           19. 5.   rozlučkový výlet se staršími dětmi do Prahy S+D (starší děti)

·           25 5.  představení jednoho herce „ O skřítkovi pořádníčkovi" S+D

Červen

 •  1. 6.    Den dětí - zmrzlina v cukrárně  S+D
 •  8.  6.   zvířátkový den ( domácí mazlíčci v MŠ )
 • 15. 6.  kouzelník VILDOMEC  S+D
 • 16. 6.  cyklovýlet s předškoláky  S+D
 • 20. 6.  představení jednoho herce „Skřítek Pořádníček"   S+D
 • 22.  6.  polodenní výlet do Rudky a Kunštátu ( jeskyně a pečení chleba )  S+D