Výroční zpráva 2018-2019

15.10.2019 18:51

Základní škola a Mateřská škola Holasice, příspěvková organizace,                 Palackého 24,

664 61 Rajhrad, IČ: 750 226 30, tel. 547 229 262

 

 

 

Výroční zpráva

 

o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Základní údaje o škole

 

Název školy, adresa:                      Základní škola a Mateřská škola Holasice,

                                                         okres Brno-venkov, příspěvková organizace

                                                         Palackého 24, 664 61 Rajhrad

                                                         IČ: 750 226 30

 

Sídlo základní školy:                      Palackého 24

 

Sídlo mateřské školy:                     J. Fučíka 149, Palackého 24

 

Charakteristika školy:                   Málotřídní základní škola pro žáky                                          1. – 5.  ročníku s kapacitou 80 žáků, 3 třídy

                                                         Trojtřídní mateřská škola s kapacitou 50 dětí             

Zřizovatel školy:                             Obec Holasice

                                                         Václavská 29, 664 61

Ředitelka:                                       Mgr. Pavlína Zámečníková

Kontakt ZŠ:                                    tel.: 547 229 262, 774 760 638

                                                         e- mail: zsreditelka@zsholasice.cz

Kontakt MŠ:                                  tel.: 547 229 330

                                                         e-mail:holasicems@seznam.cz

Webové stránky školy:                  www.zsholasice.cz

Školská rada:           

 

Pedagogičtí pracovníci:                   1 člen   

 

Zákonní zástupci žáků:                    1 člen

 

Zástupci zřizovatele:                        1 člen

 

 

 

 

 

 

 1. Přehled oborů vzdělávání

Základní škola

Počet tříd/ročníků                                                                                                            3/5

Počet žáků                                                                                                                        56

průměrný počet žáků na třídu                                                                                          18,6

Celkový počet žáků v 1. ročníku                                                                                      7

 

Zvolený vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Holasice

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

 

Školní družina

Počet oddělení                                                                                                                 2

Počet dětí                                                                                                                         43

 

Mateřská škola

Počet tříd                                                                                                                         3

Počet dětí                                                                                                                         50

 

Zvolený vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  v MŠ Holasice                                           „Svět je nádherná kniha, ve které se učíme číst“

Školní jídelna - výdejna

Počet strávníků                                                                                                                104

Žáci a děti                                                                                                                        104  

Zaměstnanci školy                                                                                                               0

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Základní škola

Pedagogové/ přepočet                                                                                                      5/3,95

Asistent pedagoga / přepočet                                                                                           2/1

Provozní zaměstnanci/přepočet                                                                                        2/0,93

Školní asistent                                                                                                                  1/0,5

 

Školní družina

Počet vychovatelů/přepočet                                                                                             2/1,4

Asistent pedagoga                                                                                                            1/0,25

 

Mateřská škola

Počet učitelek/přepočet                                                                                                    5/4,6

Provozní zaměstnanci/ přepočet                                                                                       2/0,81

Asistent pedagoga                                                                                                             1/0,5

Školní asistent                                                                                                                    1/0,5                                                                                                                                                                                                                                            

 

Školní jídelna – výdejna

Počet pracovníků/přepočet                                                                                                 2/1

 

 

 1. Údaje o zápisu a následném přijetí do školy

 

Ředitelka školy rozhodla pro školní rok 2019/2020 o přijetí 19 dětí do mateřské školy,            25  žáků do 1. ročníku základní školy a vydala 5 rozhodnutí o přestupu do ZŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy

Celkové hodnocení a klasifikace žáků  I. pololetí

 

ř/roč.    Počet žáků       Prospělo s vyzn.          Prospělo         Neprospělo          Opakují

 I.                       7                        7                        0                     0                      0

II.                    23                       23                        0                     0                      0

III.                   11                        11                        0                     0                      0

 IV.                  10                        7                           3                    0                     0

             V.                      5                           2                           3                        0                         0

 

Celkem            56                       50                      6                     0                       0

 

Snížený stupeň z chování                                                                                        0

         Celkový počet omluvených hodin na škole                                                                 1 690

Celkový počet neomluvených hodin na škole                                                         0

Uvolnění z TV                                                                                                         0

Opravné zkoušky                                                                                                    0

 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků II. pololetí

 

Tř/roč. Počet žáků       Prospělo s vyzn.          Prospělo         Neprospělo          Opakují

I.                       7                         7                       0                     0                        0

II.                    23                       22                      1                     0                        0

III.                   11                        11                      0                     0                        0

IV.                   10                         7                      3                     0                        0

           V .                       5                            3                         2                       0                           0

 

Celkem            56                       50                        6                    0                        0

 

Snížený stupeň z chování                                                                                        0

         Celkový počet omluvených hodin na škole                                                                 1 711

Celkový počet neomluvených hodin na škole                                                         0

Uvolnění z TV                                                                                                         0

Opravné zkoušky                                                                                                    0

 

 

 

 

 1. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů

Školní strategie prevence je podle plánu začleňována do všech aktivit školy – do výuky, mimoškolních aktivit, programu základní, mateřské školy a školní družiny.

 

Školní poradenské pracoviště na naší škole vzniklo k 1. 9. 2016. Jeho členy jsou:   výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog.  

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům školního poradenského pracoviště  patří aktivity, které vedou   k vylepšení sociálního klimatu školy - rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 

Ve škole jsou shromážděny a používány základní dokumenty pro oblast prevence rizikového chování  a dalších sociálně patologických jevů.

Prevenci a řešení rizikového chování kooperujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a externími lektory.

 

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání učitelů a ostatních zaměstnanců

 

 

Akreditované programy v rámci DVPP:

 

Studium ke zvýšení kvalifikace                                                                                       1

Studium k výkonu činnosti                                                                                               1        Školení z oblasti řízení ZŠ a MŠ                                                                                                                 1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků                                                                   3

Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců                                                                    0

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy i na veřejnosti

 

   Září

 • 27.09.  Želešická růže – atletický závod – štafetový

 

Říjen

 

 • 10. 10. Vytváření dýní – společná akce s rodiči na školním dvoře
 • 08. 10. Planetárium Brno – výchovně vzdělávací akce

 

Listopad

 

 • 06. 11. Planetárium – Cesta Sluneční soustavou 2D
 • 06. 11.  Hudební program ve škole - výchovně vzdělávací akce
 • 07. 11.  Divadlo Radost – Kubula a Kuba Kubikula – kulturní představení
 • 13. 11.  Rej světlušek – lampionový průvod obcí Holasice
 • 21. 11. Den otevřených dveří – otevřená škola pro veřejnost, ukázka výuky ve třídě

 

Prosinec

 • 04. 12. Výlet do Strážnice –Radujme se, veselme se, tradice a zvyky
 • 05. 12. Vánoční dílna – tvoření s rodiči ve školní jídelně
 • 14. 12. Vánoční výstava v zahradnické škole v Rajhradě
 • 14. 12.  Vánoce v Rajhradě – vánoční výstava prací žáků
 • 20. 12.  Vánoční jarmark

 

Leden

 • 25. 01. Prevence požární ochrany  I.  -  beseda

 

Únor

 

 • 05. 02. Prevence požární ochrany - výchovně vzdělávací akce
 • 08. 02. Prevence požární ochrany  II.  -  beseda
 • 27. 02. Lyžařský výcvik – lyžování Olešnice

 

Březen

 

 • 05. 03. Masopustní průvod  spojený se zvyky, říkankami, písněmi z období masopustu
 • 22. 03. Matematická soutěž Klokan
 • 27. 03. Den otevřených dveří – otevřená škola pro veřejnost, ukázka výuky ve třídě
 • 28. 03. Knihovna – beseda v knihovně v Rajhradě – dobrodružná literatura

 

Duben

 

 • 23. 04. Den Země -  environmentální výchova
 • 24. 04. Myslivost  -  přednáška o myslivost
 • 25. 04. Komiksy – přednáška o komiksech v knihovně v Židlochovicích
 • 26. 04. Myslivost – pracovní vycházka - myslivost

 

Květen

 

 • 09. 05. Sonnentor -  bylinková zahrada
 • 15. 05. Zdraví dětem – beseda o zdravém životním stylu
 • 20. 05. – 24. 05.  Škola v přírodě -  penzion Zubr – Ujčov
 •  

Červen

 

 • 20. 06. Školní výlet  -  Kozí farma - výroba sýrů, Dalešická přehrada – výlet lodí
 • 25. 06. Stanování na školním dvoře  - rozloučení se školním rokem
 • 27. 06. Žabčice – výlet

 

i) Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity školy

 

 • Keramika
 • Anglická konverzace s výtvarnou výchovou
 • Florbal
 • Badminton

 

 

j)   Péče o děti s poruchami učení a talentované žáky

 

Pedagogové uplatňovali a využívali ve výuce všechny moderní metody a formy práce Ve dvou třídách pracovali asistenti pedagoga a k dispozici byl i školní asistent z EU. Žákům byl zajištěn individuální přístup. Šest žáků pracovalo na základě individuálního vzdělávacího plánu. Čtyřem žákům byl zařazen v rámci disponibilních hodin předmět speciálně pedagogické péče.

 

k)  Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Inspekční činnost na naší škole v tomto školním roce neproběhla.

 

 

l)  Základní údaje o hospodaření školy

 

Škola hospodařila s finančními prostředky z těchto zdrojů:

 • příspěvky na platy zaměstnanců,
 • MŠMT,
 • finanční zdroje na provoz školy,
 • vlastní zdroje (příspěvky na předškolní vzdělávání, příspěvky na volnočasové a zájmové vzdělávání, pronájem prostor).

 

O hospodaření školy vypovídá bilance sestavovaná k poslednímu dni každého čtvrtletí. Kontroly hospodaření ve školním roce 2018/2019 proběhly dle plánu.

 

Rozpočet 2019  k účtu 672:

               
         

UZ

     

provozní příspěvek - obec

           

   950 000,00

 

SR dotace na přímé náklady

       

33353

 

6 672 108,00

 

rozpouštění transferů

           

     39 800,00

 

šablony II

       

33063

 

   991 029,00

 

dotace na plavání

       

33070

 

     21 460,00

 

dotace SR část.vyrovnání mezikraj.rozdílů v odm.

       

33074

 

     91 436,00

 

 

 

 

     

 

         

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plnění rozpočtu

 

Období 1-12/2018

 

Období 1-8/2019

 

 

 

 

Hlavní činnost

Hospodář.činnost

Hlavní činnost

Hospodář.činnost

Náklady celkem

 

          7 628 161,16   

 

           5 715 384,04   

 

z toho:

spotřeba materiálu

             280 109,54   

 

              193 996,00   

 

 

spotřeba energie

             222 777,00   

 

              119 602,00   

 

 

opravy a udržování

                35 595,00   

 

                10 869,00   

 

 

cestovné

 

                  3 864,00   

 

                   2 478,00   

 

 

ostatní služby

             423 544,43   

 

              278 420,82   

 

 

mzdové náklady

          4 497 918,00   

 

           3 559 262,00   

 

 

zákon.soc.pojištění

          1 512 595,15   

 

           1 162 340,30   

 

 

jiné soc.náklady

             128 998,23   

 

              100 635,74   

 

 

odpisy DM

             149 122,32   

 

              125 008,88   

 

 

náklady z DDHM

             345 367,49   

 

              136 336,00   

 

 

ost. náklady z čin.

                28 430,00   

 

                26 435,30   

 

Výnosy celkem

 

          7 707 588,12   

 

           4 301 709,53   

 

z toho:

z prodeje služeb

                20 690,00   

 

                69 520,00   

 

 

jiné výnosy

             146 556,10   

 

                24 696,20   

 

 

výnosy z pronájmu

                               -     

                 6 650,00   

                               -     

                                 4 620,00   

 

čerpání fondů

             288 000,00   

 

                               -     

 

 

ostat.výnosy z čin.

                     702,23   

 

                      735,55   

 

 

transfery úsc

             950 000,00   

 

              700 000,00   

 

 

trasfery na přímé n.

          5 929 008,60   

 

           3 240 138,24   

 

 

transfery plavání

                18 900,00   

 

                21 460,00   

 

 

transfery šablony

             353 731,19   

 

              245 159,54   

 

Výsledek hospodaření

                79 426,96   

                 6 650,00   

-         1 413 674,51   

                                4 620,00   

             
             
 

 

 

 

 

   
                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fond odměn

V roce 2019 byl fond odměn posílen o částku 17 216,-  Kč, spolu se zůstatkem z             předchozích let činil výše  fondu odměn k 31.8.2019 Kč 57 996,23.

 

 

Fond kulturních a sociálních služeb

Zůstatek k 31.12.2018 činil 79 326,51 Kč,  zůstatek k 31.8.2019 činí Kč 130 521,41.

FKSP je tvořen ve výši 2 % z hrubých mezd, použit byl na stravování zaměstnanců,

příspěvek na kulturní a sportovní činnost zaměstnanců, dary k životnímu výročí.

 

 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku  hospodaření

Stav účtu k 31.12.2018 činil 36 476,75 Kč, zůstatek  k 31.8.2019 činí  Kč 105 223,71.

 

 

Rezervní fond z ostatních titulů

Stav k 31.12.2018 činil 114,- Kč a byl vytvořen darem.

 

 

Fond investic

Stav k 31.12.2018 činil  30 028,67 Kč, zůstatek k 31.8.201 činí  Kč 105 223,71.

Fond je naplněn odpisy dlouhodobého majetku.

 

 

 

 

 

m) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

V tomto školním roce se škola zapojila do programu:

 • Školní mléko
 • Ovoce do škol
 • Podpora výuky plavání – finanční dotace  21 400 Kč               

 

 

 

 

n) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

K 31. 8.  2019 byl ukončen projekt Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Holasice. Od 1. 1. 2019 jsme navázali s projektem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Holasice II.. Cílem projektu je podporovat základy vzdělávání  čtenářské  gramotnosti,  kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporovat společné vzdělávání.

Na naší škole je z tohoto projektu zajištěna personální podpora v ZŠ a MŠ, dále byl realizován kroužek klub zábavné logiky a deskových her., kroužek čtenářské gramotnosti, projektové dny.

V rámci MAPU jsme zrealizovali projektové dny s odborníky, edukativně-stimulační skupiny pro předškoláky.

 

 

o) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

Vzájemné zkušenosti sdílíme se školami Medlově, Žatčanech, Přísnoticích, Rajhradě. Spolupracujeme se zřizovatelem, školskou radou, ale i s dalšími místními i okolními organizacemi. Aktivně komunikujeme s pedagogicko- psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem. Při škole není zřízena odborová, ani další organizace.  

 

 

Zhodnocení a závěr

V základní škole  probíhala  ve školním roce 2018/2019 málotřídní výuka ve třech třídách. Školu navštěvovalo 56 žáků.  Do 1. třídy bylo přijato ve školním roce 2019/2020  25 žáků            a byly uděleny 2 odklady školní docházky.

V ZŠ se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Základní škola Holasice. Anglický jazyk je zařazen již od  1. ročníku s hodinovou dotací a od  3. ročníku je to již 3 hodinová týdenní dotace.

Ve školním roce 2018/2019 jsme využili evaluačního nástroje KALIBRO pro evaluaci výsledků vzdělávání ve třetím a pátém ročníku.

Testování srovnávacími testy Kalibro se žáci třetího ročníku zúčastnili podle harmonogramu projektu, a to v testech Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodovědný základ, Anglický jazyk a Ekonomické dovednosti.

Žáci dosáhli ve všech testech průměrných výsledků v rámci České republiky.  Podprůměrného výsledku dosáhli v Českém jazyku, Ekonomické dovednosti a v  Anglickém jazyku a naopak nadprůměrného výsledku  v Přírodovědném základu.

Žáci 5. ročníku si vedli výrazné lépe. S výjimkou testu Anglický jazyk dosáhli žáci ve všech testech výrazně nadprůměrných výsledků. Výrazné je to zvláště v testech Český jazyk              a  Přírodovědný základ, kde  se žáci  zařadili mezi desetinu nejúspěšnějších škol jak v rámci vesnických škol, tak v rámci celé republiky. Výrazně nadprůměrné jsou ale i výsledky v testech Matematiky, Humanitní základ i Ekonomické dovednosti.

Tohoto testování jsme se zúčastnili, abychom zajistili důležitost zpětné vazby pro zdravé fungování školy. Nejen celková čísla, ale i výsledky  žáků v jednotlivých úlohách nás vedou k tomu, abychom se zabývali  chybnými  úvahami a postupy, které při řešení  žáci použili.

Dále se naši žáci zúčastnili testování  ČSI, které bylo zaměřeno na sledování úrovně v oblastech jazykové gramotnosti  - anglický jazyk pro 4. ročník.  Průměrná úspěšnost žáků naší školy byla. 96 %.

Velmi  aktivně jsme komunikovali s pedagogicko-psycholologickou  poradnou a specíálně pedagogicým centrem. V základní škole jsme ve školním roce měli dvě asistentky pedagoga  a jednoho školního asistenta z EU.

Tato personální  podpora zajistila  individuální  přístup ke všem žákům.

 

 

S  naší mateřskou školou jsme  společně  připravovali různě akce. Účastnili jsme se výchovně-vzdělávacích programů, projektů v rámci MAPU i šablon. Žáci školy připravili v rámci školních projektů aktivity pro děti z mateřské škole. Dále proběhly edukativně stimulační skupinky pro přípravu předškoláků do 1. třídy.                       

Společně usilujeme, aby naše škola  byla pro děti příjemná a přátelská.. Úkolem školy je vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte tak, aby mohlo samostatně myslet      a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Respektujeme dítě jako jednotlivce a přizpůsobujeme mu výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší  schopnosti i vlastnosti rozvíjeny.

Chceme dětem pomáhat objevovat svět nového sociálního prostředí, podporovat pohyb jako životní princip, láskyplné vztahy jako nezbytnost lidství, vzdělávání jako celoživotní potřebu   a dobrodružství.  Důsledně uplatňujeme vstřícný a podporující pedagogický přístup s cílem maximálně rozvíjet potenciál každého dítěte. Odstraňujeme strach z neúspěchu nebo chybování. Podporujeme zdravé sebevědomí dětí a využíváme portfolia k prvotnímu sebehodnocení dětí.

V Holasicích 26. 9. 2019

 

Mgr. Pavlína Zámečníková

ředitelka školy

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 30. 8. 2019

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ v Holasicích dne: 10. 10. 2019