ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Organizační řád školní družiny


Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/205 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družina (dále jen ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má své specifika. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě a dále dle potřeby během dne. Jde o klidové hry a poslechové činnosti.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými pvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj společenských i pohybových dovedností. Jde o řízenou kolektivní, nebo individuální činnost, organizovanou, nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Jde také o zábavné procvičování učiva formou didaktických her a upevňování školních poznatků v praxi (vycházky, exkurze, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 1. Provozní doba pondělí až pátek ŠD: 11:40 - 16:30.
 2. Aby nebyla narušována činnost ŠD, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: pro 1. Oddělení 12.30,  13:00 a od 15:00 do ukončení provozu., pro 2. a 3. oddělení 12:00, 13:00, 14.00 a od 15:30 do ukončení provozu. Do formuláře Zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám, musí zákonný zástupce dítěte zapsat osoby, které zmocňuje k vyzvedávání dítěte ze školní družiny.  Při nevyzvednutí žáka do konce provozu ŠD vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka, nebo osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, bude dítě předáno do sociální péče (prostřednictvím policie).
 3. Ve ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 4. Dítě je do ŠD přihlášeno na základě řádně vyplněného zápisního lístku, na jehož zadní straně jsou zapsány odchody dítěte ze ŠD. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelství školy.
 5. Pokud má být dítě uvolněno jindy, než je uvedeno v zápisním lístku, musí předložit vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou Žádost o uvolnění  (je umístěna na školním webu). Dítě nemůže být ze ŠD uvolněno na základě telefonátu.
 6. Každou změnu (bydliště, tel. číslo) je rodič povinen nahlásit vychovatelce.
 7. Dítě navštěvující ŠD je povinno stravovat se ve školní jídelně.
 8. Děti se řídí pokyny vychovatelky a nesmí bez jejího vědomí opustit prostory ŠD. Pro činnost dětí v ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je proveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 9. Rodiče dítěte navštěvujícího ŠD jsou povinni uhradit poplatek, který činí 100 Kč/měsíc. Úplata je splatná předem, vždy na období září až prosinec do 15. září a na období prosinec až červen do 15. ledna. Pokud za dítě není zaplacen poplatek k určenému datu, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou ředitelská volna, státní svátky a prázdniny.
 10. ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 60 účastníků. Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.
 11. Pokud žák soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento soustavně, nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
 12. Na hodnocení chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, to je udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, nebo klasifikace sníženou známkou chování na vysvědčení.
 13. Ve školní družině se vede tato dokumentace:
 • zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • docházkový sešit
 • plán pro školní družinu na školní rok

 

v Holasicích dne 31.8.2019

vedoucí vychovatelka  Komosná Marie

Počasí

Počasí dnes:

8. 7. 2020

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, na jihu zpočátku až polojasno a srážky jen ojediněle. Denní teploty 16 až 20°C, na jihu kolem 24°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Pranostika na akt. den

Leden červenci se rovná.

Obec Holasice

logo

Patička