ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Informace o zpracování osobních údajů

Více zde

Zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích

od 25.5.2018 vstupuje v platnost evropské nařízení na ochranu osobních údajů, označované jako GDPR. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů a zaměstnanců, byla přijata určitá opatření, aby zpracování vašich osobních údajů bylo v souladu s tímto nařízením.

Základní škola /Mateřská škola Holasice, IČ: 750 226 30 provádí následující zpracování osobních údajů, které jí ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv                        a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. Škola je správcem osobních údajů.

 

Většina osobních údajů, které škola shromažďuje a zpracovává, jsou údaje, zpracovávané na základě stanovené právní povinnosti nebo jsou nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu či bezpečí žáků.

Jedná se zejména o tyto údaje - jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, závažné údaje o zdravotním stavu žáka/dítěte. Zákon také stanoví zpracování osobních údajů zákonných zástupců (jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon, e-mail, ID datové schránky, soudní rozhodnutí o vymezení styku s dítětem apod.).

 

Škola dále zpracovává údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Ke zpracování některých osobních údajů bude škola požadovat váš písemný souhlas (zejména zveřejnění fotografií a videí žáků na webových stránkách školy a v místním periodiku, předání osobních údajů žáků poskytovateli školy v přírodě, exkurze apod.).

Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické či v písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. Škola tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům pro které byly shromážděny (např. školní matrika) a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnou právní úpravou.

V rámci zajišťování svých činností provádí škola, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímání dětí k předškolnímu/školnímu vzdělávání
 • Zajištění vzdělávání
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Poskytování poradenských služeb ve školách
 • Zajištění předškolního/školního stravování
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace školy
 • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních akcí
 • Škola v přírodě, plavání a další
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví školy
 • Smlouvy, objednávky služeb

 

Správce osobních údajů

Škola, jako správce osobních údajů se při jejich zpracování řídí Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a další právní úpravou v platném znění. Za účelem zpracování a ochrany osobních údajů, přijala ucelený soubor technických a organizačních opatření k zabránění jejich pozměnění, ztrátě či zneužití.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem. Stejně tak nejsou předávány do jiných zemí.

Jaká máte práva

Subjekty údajů mají zejména právo:

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné);
 • pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme vaše práva.

Podání žádosti

Při podání žádosti o podnětech a požadavcích nebo přístupu ke svým osobním údajům bude potřeba nejprve ověřit vaši totožnost. Vyřízení lze urychlit, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím vaši totožnost, např. zasláním datovou schránkou, e‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo listinným podáním s ověřeným podpisem. V opačném případě je potřeba se dostavit do školy osobně s platným dokladem totožnosti (bez ověření vaší identity nebudeme moci vaši žádost vyřídit). K vyřízení vaší žádosti je stanovena základní lhůta 30 dní.

Pověřenec

Škola má v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů zřízenu funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit s případnými dotazy, podněty a požadavky na uplatnění svých práv, které se týkají přímo vašich osobních údajů používaných v rámci agend zpracovávaných školou. Zejména v případech, pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí a předá správci spolu s doporučením, jak je řešit.  Případně vám může poskytnout základní informace a konzultaci. Pověřenec je vázán mlčenlivostí a dodržuje principy důvěrnosti i o případných stížnostech na zpracování.

Odpovědnost za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně na samotném správci osobních údajů.

 

Kontaktní údaje na pověřence:

Bohumil Harašta

e-mail:  dpo@dpo-obcim.cz
ID datové schránky: mmb8kp7

Datum vložení: 31. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2020 20:58
Autor:

Počasí

dnes, sobota 4. 12. 2021
sněžení 3 °C -1 °C
neděle 5. 12. déšť se sněhem 4/0 °C
pondělí 6. 12. oblačno 4/-2 °C
úterý 7. 12. polojasno 2/-3 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Pranostika na akt. den

O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře.

Obec Holasice

logo

Patička