Organizační řád školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/205 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Školní družina (dále jen ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má své specifika. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě a dále dle potřeby během dne. Jde o klidové hry a poslechové činnosti.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými pvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností. Jde o řízenou kolektivní, nebo individuální činnost, organizovanou, nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Jde také o zábavné procvičování učiva formou didaktických her a upevňování školních poznatků v praxi (vycházky, exkurze, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 

 1. Provozní doba ŠD: 11:40 - 16:00, pondělí 11:40 – 16:30, středa 12:35 – 16:30
 2. Aby nebyla narušována činnost ŠD, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 12:00, 13:00 a od 15:00 do ukončení provozu. Při nevyzvednutí žáka do konce provozu ŠD vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka, nebo osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, bude dítě předáno do sociální péče (prostřednictvím policie).
 3. Ve ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 4. Dítě je do ŠD přihlášeno na základě řádně vyplněného zápisního lístku, na jehož zadní straně jsou zapsány odchody dítěte ze ŠD. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelství školy.
 5. Pokud má být dítě uvolněno jindy, než je uvedeno v zápisním lístku, musí předložit omluvenku, na které je uvedeno jméno dítěte, datum, čas odchodu, popř. jméno osoby, se kterou má dítě odejít a podpis rodičů. Dítě nemůže být ze ŠD uvolněno na základě telefonátu.
 6. Každou změnu (bydliště, tel. číslo) je rodič povinen nahlásit vychovatelce.
 7. Dítě navštěvující ŠD je povinno stravovat se ve školní jídelně.
 8. Děti se řídí pokyny vychovatelky a nesmí bez jejího vědomí opustit prostory ŠD. Pro činnost dětí v ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je proveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
 9. Rodiče dítěte navštěvujícího ŠD jsou povinni uhradit poplatek, který činí 250 Kč (50 Kč na měsíc). Úplata je splatná předem, vždy na celé pololetí. Pokud za dítě není zaplacen poplatek k určenému datu (do konce prvního měsíce daného pololetí), ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou ředitelská volna, státní svátky a prázdniny.
 10. ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 44 účastníků. Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.
 11. Pokud žák soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky školy vyloučen. Ředitekal může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento soustavně, nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
 12. Na hodnocení chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, to je udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, nebo klasifikace sníženou známkou chování na vysvědčení.
 13. Ve školní družině se vede tato dokumentace:
 • zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 • zmocnění pro předávání dítěte jiným pověřeným osobám
 • přehled výchovně vzdělávací práce
 • docházkový sešit
 • rámcový vzdělávací program ŠD

 

v Holasicích dne 31.8.2017

 

                                                                                              vedoucí vychovatelka  Komosná MarieVíce zde: https://www.zsholasice.cz/zakladni-skola/skolni-druzina/organizacni-rad/