ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) na naší škole vzniklo k 1. 9. 2016. Jeho členy jsou:  výchovný poradce  a metodik prevence.

ŠPP poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

 

Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Sýkorová

  • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky, spolupracuje na vypracovávání IVP (individuální vzdělávací plán)
  • vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupracuje s třídními učiteli
  • spolupracuje při řešení výchovných problémů, svolává výchovné komise
  • vede kariérové poradenství na škole a zajišťuje informovanost žáků a rodičů týkající se přijímacího řízení na víceletá gymnázia
  • pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

 

Školní metodik prevence

Mgr. Ivana Trubáková

  • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence negativních jevů ve škole,
  • poskytuje odborné vedení pracovníkům školy při jeho realizaci
  • inovuje strategie přístupu k prevenci
  • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
  • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům i žákům školy
Patička