ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Plán šikany


Strategie předcházení šikany a krizový plán jejího řešení

 

Základní znaky šikany:

 • je cílené vůči jedinci nebo skupině
 • je obvykle opakované, často dlouhodobé
 • jeho záměrem je oběti ohrozit, ponížit či zastrašit
 • oběť se mu neumí bránit a dlouhodobě trpí

 

Co šikana není:

 • jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt
 • vyčlenění dítěte z kolektivu, pokud není motivováno snahou ublížit či pobavit se na jeho úkor
 • prevence šikany

 

Kdy začít vyšetřovat:

 • Žák je o přestávce sám, chodí do školy těsně před začátkem vyučování, do třídy těsně před zvoněním nebo až s učitelem
 • Vyhledává blízkost učitelů
 • Zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence
 • Má v nepořádku své školní potřeby - poškozené, špinavé, rozházené
 • Odřeniny, modřiny, zranění
 • Nejistota, ustrašenost při vystoupení před třídou
 • Žák je smutný, depresivní, nešťastný
 • Od ostatních je častován posměšky, kritikou, nadávkami, hrubými žerty
 • Je tělesně napadán, agresi neoplácí.
 •  Dostává panovačné příkazy a podřizuje se jim
 
Povinnosti pedagoga:
 • podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi ¨
 • vytvářet pozitivní klima ve třídě
 • jednat s dětmi jako s partnery
 • udržovat ovzduší důvěry mezi dětmi a pedagogy
 • v kritických situacích dát jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat
 • nebýt lhostejný k projevům agresivity
 • informovat děti i rodiče, na koho se obrátit při problémech- třídní učitel, výchovný poradce, schránka důvěry, vedení školy, linka důvěry...
Ředitel školy:
 • zajišťuje vzdělávání pracovníků v oblasti šikany
 • zajišťuje doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti sociálně patologických jevů
 • zajistí, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení
 • zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole i při školních akcích
 • zajistí, aby žáci a pedagogové byli seznámeni s negativními důsledky šikany
 • spolupracuje se ŠMP a TU při řešení krizových situací

 

Školní metodik prevence (ŠMP):
 • koordinuje plán proti šikany a následně s programem seznámí všechny pedagogické pracovníky
 • spolupracuje s TU a vedením školy při řešení krizových situací
 • spolupracuje s okresním metodikem prevence, zdravotnickými zařízeními nebo psychology, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže
 • podílí se na aktivitách v rámci prevence šikany

 

Třídní učitelé (TU):
 • na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při  výskytu problému ve  škole (TU, ŠMP, výchovný poradce, vedení školy), ale i mimo školu
 • seznámí na začátku roku žáky i rodiče s programem proti šikaně (zápis v třídní knize, třídní schůzky)
 • řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným poradcem a ŠMP)
 • v průběhu školního roku diskutují se žáky o slušném chování i pozitivních mezilidských vztazích
 
Rodiče:
 • v případě podezření na šikanu týkající se nejen jejich dítěte, ale i ostatních spolužáků, informují TU nebo jiného pedagoga, ŠMP, VP nebo přímo vedení školy
 • spolupracují se školou při řešení problému
 • vzdělávají se v dané oblasti
 • spolupracují s PPP či jinými odbornými pracovišti v případě problémů

 

Aktivity školy v prevenci proti šikaně:
 • posílení třídního kolektivu – školní akce, programy, aktivity, školy v přírodě
 • prožitkový programy v rámci celoškolních výletů a aktivit
 • práce učitelů a ŠMP nebo VP s třídním kolektivem
 • informační leták, doporučená literatura a kontaktní adresy na nástěnkách ŠMP a VP
 • poradenské služby VP a ŠMP
 • pravidla chování ve školním řádu

Krizový plán

Postup při řešení šikany nebo podezření na šikanu:
 • informovat TU, také ŠMP a vedení školy, dohodnout další postup,
 • postupovat velmi uvážlivě a citlivě, každý případ je jiný, dodržovat diskrétnost             a důvěrnost informací, neřešit před celou třídou
 • zorientovat se v situaci, provést orientační šetření (ŠMP ve spolupráci s TU)
 • zvážit, zda požádat o spolupráci okresního metodika prevence, zda provést, sociometrické testy, zda přivolat Policii ČR apod.
 • postupovat v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

 

Postup pedagogického pracovníka:
 1. V případě, že rodiče informují pedagogického pracovníka o podezření na šikanu, zahájí okamžitě vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitelkou školy.
 2. V případě podezření na šikanování, zahájí pedagogický pracovník neprodleně vyšetřování šikany, spolupracuje s metodikem prevence a výchovným poradcem, informuje ředitelku školy
 3. V případě prokázaných projevů šikany neprodleně informuje ředitelku školy, spolupodílí se na vyšetřování šikany dle pokynů ředitele školy.

 

Postup při vyšetřování počáteční šikany/strategie/:
 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili a s oběťmi - v soukromí, upozornit, že případ nebude řešen před celou třídou (TU, ŠMP), chránit zdroj informací.
 2. Nalezení vhodných svědků  (TU), šetření v celé třídě (rozhovory, dotazníky, …) zajistit dohled ve třídě dokud šetření neskončí, aby se agresoři nemohli domluvit.
 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky, nikoli však konfrontace obětí       a agresorů. Zaměřit se na otázky: Kdo je obětí a kdo agresorem? Kolik je agresorů? Kdo je iniciátorem? Kdo je aktivním účastníkem? Co, kdy a kde dělali agresoři obětem? Jak dlouho to trvá? Kdo se na šikaně nepodílel?.... (TU, ŠMP).
 4. Zajistit ochranu obětem. Znovu s nimi hovořit (velmi citlivě), pokud se lišila jejich výpověď od výpovědi svědků. Případně se spojit s rodiči oběti a požádat o pomoc               a spolupráci (TU, ŠMP).
 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi - snažit se najít nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování (TU, ŠMP, minimálně dva).
 6. Svolat schůzku za účasti vedení školy, ŠMP, TU. Projednat, zda se jedná o šikanu a v jaké závažnosti, jaká opatření učinit vzhledem k oběti a agresorovi i třídě jako celku, rozhodnout, kdo bude jednat s rodiči obětí a agresorů.
 7. Pozvat do školy rodiče agresorů (jsou-li nezletilí), seznámit je s navrženými opatřeními, požádat je o spolupráci, provést zápis. Je-li agresor zletilý, jednat přímo s ním.
 8. Pozvat do školy rodiče oběti (nezletilé), ne však zároveň s rodiči agresora. Dohodnout další opatření a postup k nápravě situace. Provést zápis.
 9. TU oznámí případné potrestání viníků ve třídě a dá najevo, že škola nebude shovívavá          k podobným projevům chování a že bude vyžadovat plnění Školního řádu. Třídu nadále sleduje a konzultuje postup s ŠMP, je možné zajistit program k narovnání vztahů v kolektivu, neziskové organizace, SVP apod.

 

Postup při vyšetřování šikany s neobvyklou formou:
 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti, pedagog zůstává s žáky, pro dalšího pedagoga dochází některý z nezúčastněných  žáků.
 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 4. Pokračující pomoc a podpora oběti .
 5. Nahlášení Policii.
 6. Vlastní vyšetřování.

 

Postup ředitele školy:
 1. Přijme informaci o šikaně/pedagog, žák, rodič či jiný dospělý/.
 2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit šikanu sama, či zda je potřeba intervence z venku - tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR.
 3. V případě prokázaných projevů šikany jmenuje pracovníky, kteří se budou podílet na vyšetřování šikany dle jeho pokynů - v týmu je vždy metodik prevence a výchovný poradce.
 4. Zajistí informování rodičů o vyšetřování šikany, případně sám informuje o výsledcích vyšetřování, které řídí.
 5. V případě negativních dopadů šikany na oběť zprostředkuje nebo zajistí zprostředkování péče PPP, střediska výchovné péče, atd.
 6. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 7. Pokud dojde k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR.
 8. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu.
 
Výchovná opatření:

Doporučuje se dále pracovat s agresorem (jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí, ...). V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků - klinických psychoterapeutů nebo psychiatrů.

Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli /mlčící většina/. Další práce se třídou je v kompetenci TU, ŠMP nebo VP, případně jiných odborníků. Cílem není potrestat viníky, ale především zajistit nápravu a zlepšení vztahů ve třídě.

 

Pro potrestání agresorů lze užít následující výchovná opatření:
 • napomenutí a důtka TU, důtka ředitele školy
 • snížení známky z chování
 • doporučení na přestup do jiné školy

 

V mimořádných situacích je možnost užít i jiná opatření:
 • ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu,
 • ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

 

V Holasicích dne: 5.9. 2023                                                             Mgr. Marek Trávníček, ředitel školy

Patička