ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Program poradenského pracoviště

PROGRAM  ŠKOLNÍHO  PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ  na školní rok  2023 -2024

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Členové ŠPP se společně schází při aktivním řešení problémů, kladou důraz na mapování rizikového chování a jeho včasné řešení.

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole, vedením školy a dalšími poradenskými zařízeními (PPP, SPC a SVP)

Činnost ŠPP :

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního - prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole a školském zařízení pro přijímání kulturních a jiných odlišností,
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů realizovaných školou,
 • metodická podpora pedagogům při použití psychologických a speciálně-pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • účinná spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

 

V Holasicích dne: 5. 9. 2023                                                      Mgr. Marek Trávníček

 

Patička