ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Program poradenského pracoviště


Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) na naší škole vzniklo k 1. 9. 2016.

Jeho členy jsou:     
výchovný poradce školymetodik prevencespeciální pedagog.

ŠPP poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří aktivity, které vedou k vylepšení sociálního klimatu školy -rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výchovný poradce

Mgr. Pavlína Zámečníková

 • připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, připravuje návrhy na další péči o tyto žáky, spolupracuje na vypracovávání IVP (individuální vzdělávací plán
 • vede evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupracuje s třídními učiteli
 • spolupracuje při řešení výchovných problémů, svolává výchovné komise
 • vede kariérové poradenství na škole a zajišťuje informovanost žáků a rodičů týkající se přijímacího řízení na víceletá gymnázia

Speciální pedagog

Mgr. Pavlína Zámečníková

 • 547 229 262
 • Konzultační hodiny: pondělí – čtvrtek po domluvě
 • vytváří a koordinuje vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti 
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žákům a zákonným zástupcům
 • metodicky podporuje pedagogy
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace

Školní metodik prevence

Mgr. Ivana Trubáková

 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence negativních jevů ve škole,
 • poskytuje odborné vedení pracovníkům školy při jeho realizaci
 • inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům i žákům školy

 

Patička