ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Program poradenského pracoviště


Program školního poradenského pracoviště na školní rok  2018-2019
 

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Pavlína Zámečníková – výchovný poradce
 • Martina Duchoňová – školní metodik prevence
 • Mgr. Pavlína Zámečníková–speciální pedagog

Školní poradenské pracoviště zahájilo 3. 9. 2018 třetí rok své činnosti. Výchovného poradce   a speciálního pedagoga bude vykonávat od 3. 9. 2018 Mgr. Pavlína Zámečníková. Hlavní cíl naší práce – poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

 1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. péče o žáky nadané a žáky se školním neúspěchem
 3. problémy se školní docházkou - vysoká omluvená absence
 4.  prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování
 5.  spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd
   

Pro letošní školní rok jsme si stanovily tyto priority:

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  a žáky nadanými.
 2. Spolupráce asistentů pedagoga s třídními i netřídními učiteli.

 

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti:
 

Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami


Září

 • Nákup a příprava pomůcek dle doporučení ŠPZ.
 • Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů v souladu s platnou legislativou.
 • Spolupráce výchovného  poradce - školního speciálního pedagoga s třídními učiteli při tvorbě IVP
 • Náslechy speciálního pedagoga, dohodnutí spolupráce s   třídními učiteli, popř. asistenty pedagoga.
 • Koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se účastní třídní učitel, výchovný poradce, popř. asistent pedagoga
 • Zahájení činnosti poradcepředmětu speciální pedagogické péče v rámci disponibilních hodin

Říjen

 • Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů a jejich založení do spisu.
 • Jednání s pedagogicko-psychologickými poradnou a se speciálně pedagogickým centrem, se kterými škola spolupracuje – dohoda o spolupráci na nový školní rok.

Listopad

 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníků.

Prosinec

 • Doporučení k odkladu školní docházky, konzultace se zákonnými zástupci.

Leden

 • Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP – odklad školní docházky.
 • Zhodnocení efektivity práce žáků podle IVP v 1. pololetí + návrhy na doplnění IVP

Únor

 • Depistážní šetření ve 2. třídách – vyhledávání žáků se vznikající poruchou učení a jejich odesílání na komplexní vyšetření do PPP

Duben

 • Odeslání IVP do ŠPZ.

Červen

 • Zhodnocení výsledků péče o žáky s IVP – zpětná vazba od zákonných zástupců žáků  i jejich vyučujících. 
Úkoly pro celý školní rok
 • V rámci jedné z hlavních priorit pro letošní školní rok jsou  náslechy ve třídách, ve kterých pracuje asistent pedagoga. Sledovat spolupráci učitel, asistent, žáci. Metodická podpora.
 • Dle doporučení ze ŠPZ evidovat žáky ve výkazu R-44.
 • Průběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli  a vyučujícími učiteli při přípravě dotazníků.
 • Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků o doporučeních ze ŠPZ, projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí přípravě žáků.
 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníků při zahájení školní docházky
 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování.
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávaní a průběžné doplňování knihovny o odbornou literaturu.

Péče o žáky nadané a žáky se školním neúspěchem
 

Úkoly pro celý školní rok
 • Průběžné sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy další péče o ně – zapojení do soutěží, využívání metod a forem výuky, které zajistí individuální přístup k těmto žákům ve vyučování – např. zadávání diferencovaných úkolů, motivace pro zapojení do soutěží.
 • Spolupráce s třídními učiteli při přípravě  PLPP nebo IVP pro mimořádně nadané žáky
 • Průběžné sledování žáků se školním neúspěchem – poskytování individuálních konzultací třídním učitelům, vyučujícím jednotlivých předmětů i rodičům těchto žáků, případně žákům samotným.
 • Vyhodnocování závěrů pedagogických rad – přehled o žácích ss školním neúspěchem – hledání příčin školního neúspěchu, případně tvorba PLPP pro žáky se školním neúspěchem– úzká spolupráce s třídními učiteli a rodiči neprospívajících žáků
 • Spolupráce s učiteli– metodická podpora a pomoc při vytváření učebních materiálů pro práci s mimořádně nadanými žáky

Problémy spojené se školní docházkou
 

Úkoly pro celý školní rok
 • Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy  žáci zameškali více než 100 hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a návrhy opatření.
 • Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů – možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace + individuální přezkoušení.       

Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků

 • Aktivity plánované v oblasti prevence jsou jako každoročně podrobně popsány v Minimálním preventivním programu školy. Jeho cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, příznivé klima ve třídě, zabývat se problematikou životního stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.

Spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd

 

Září:

 • Třídní schůzka  pro rodiče žáků 1. tříd na téma: Domácí příprava, adaptace žáků.
 • Třídní schůzky v MŠ – Desatero pro rodiče /co vše má umět předškolák před vstupem do 1.třídy/

Listopad

 • Otevřená hodina pro rodiče  1. – 5. ročníku.
 • Logopedická depistáž.

Leden

 • Vyplnění dotazníku k posouzení odkladu školní docházky.

Únor

 • Zahájení edukativně- stimulačních skupinek pro předškoláky a jejich rodiče.

Duben

 • Zápis do 1. třídy – konzultace se zákonnými zástupci dětí, u nichž je udělen odklad školní docházky.

Červen

 • Zařazení dětí s odkladem školní docházky do třídy Dráčků a výběr předškoláků s PLPP do třídy Dráčků.
 • Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště:

 • Účast na třídní schůzce v MŠ i v 1. třídě – předání základních informací o školním poradenském pracovišti
 • Informace na webových stránkách školy
 • Informace v obecním zpravodaji

Plán DVPP

 • Výchovný poradce i metodik prevence ve školním roce 2018/2019 absolvují v rámci DVPP studium k doplnění vzdělání.
 • Ostatní pedagogičtí pracovníci budou vzdělávání dle aktuálních nabídek k vybrané problematice.
 • Podrobný rozpis je v plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Konzultační hodiny a pracovní porady členů ŠPP:
 

Konzultační hodiny:
 • Mgr. Pavlína Zámečníková     úterý: 13.30 – 15.00
 • Martina Duchoňová                pondělí: 13.00 – 14.00
Pracovní porady členů ŠPP
 • 13. 11. 2018
 • 15. 1. 2019
 • 16. 4. 2019
 • 11. 6. 2019

 

V Holasicích dne: 12. 9. 2018
Mgr. Pavlína Zámečníková, ředitelka školy

 

Počasí

Počasí dnes:

25. 9. 2020

zatazenosdestem

Bude zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Denní teploty 15 až 19°C, na západě kolem 13°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Podzim na strakaté kobyle jezdí.

Pranostika na akt. den

Mnoho žaludů - veliká a tuhá zima.

Obec Holasice

logo

Patička