ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Krizový plán rizikového chování

Strategie předcházení rizikového chování  u žáků a krizový plán jeho řešení

 

Znaky rizikového chování:

 • je cílené vůči jedinci nebo skupině
 • je obvykle opakované, často dlouhodobé
 • jeho záměrem je uškodit, ublížit, ponížit
 • cílem bývá obvykle snaha na sebe upozornit

 

Kdy začít vyšetřovat:

 • žák o přestávce vyhledává skrytá místa nebo naopak se snaží být středem pozornosti spolužáků
 • vyhledává pozornost učitelů
 • zhoršení prospěchu, nadměrná absence, objevuje se neomluvená absence.
 • má v nepořádku své školní potřeby - poškozené, špinavé, rozházené, nedodělané
 • vyhledává a vyvolává situace kompromitující spolužáky
 • navádí spolužáky k nevhodnému chování
 • žák je neukázněný, vyrušuje, nespolupracuje, nenosí záměrně domácí úkoly, ztrácí školní potřeby
 • žák je drzý, vulgární, nepřizpůsobivý způsobu výuky
 • záměrně ničí školní majetek
 • krade

 

Co není rizikové chování:

 • jednorázová rvačka, nevhodný vtip či konflikt
 • občasné zapomenutí školních potřeb či úkolu
 • neúmyslné poškození školního majetku

 

Prevence rizikového chování
 

Povinnosti pedagoga:

 • vytvářet zdravé klima ve třídě
 • podporovat rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi
 • jednat s dětmi jako s partnery
 • udržovat ovzduší důvěry mezi dětmi a pedagogy
 • v kritických situacích dát jasně najevo, že špatné chování nelze tolerovat
 • nebýt lhostejný k projevům agresivity
 • informovat děti i rodiče, na koho se obrátit při problémech/ třídní učitel, výchovný poradce, vedení školy, OSPOD.../
 • hlásit nežádoucí chování vedení školy, školnímu metodikovi  prevence, výchovnému poradci
 

Ředitel školy:

 • zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti agresivity a nevhodného chování žáků
 • zajišťuje doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti sociálně patologických jevů
 • zajistí, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení
 • zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve škole i při školních akcích
 • zajistí, aby žáci a pedagogové byli seznámeni s negativními důsledky rizikového chování
 • spolupracuje se školním metodikem prevence a třídními učiteli při řešení krizových situací
 • hlásí opakované rizikové chování OSPOD

 

Školní metodik prevence (ŠMP):

 • koordinuje plán proti rizikovému chování
 • seznámí s plánem rizikovému chováníí všechny pedagogické pracovníky
 • spolupracuje s třídními učiteli  a vedením školy při řešení krizových situací
 • spolupracuje s okresním metodikem prevence, zdravotnickými zařízeními nebo psychology, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže
 • podílí se na aktivitách v rámci prevence rizikového chování

 

Třídní učitelé (TU):

 • na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech ve škole (TU, ŠMP, výchovný poradce, vedení školy), ale i mimo školu
 • seznámí na začátku roku žáky i rodiče s programem proti rizikovému chování (zápis v třídní knize, třídní schůzky)
 • řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným poradcem a ŠMP)
 • v průběhu školního roku diskutují se žáky o slušném chování i pozitivních mezilidských vztazích
 • rizikové chování řeší s ostatními pedagogy na pedagogické radě

 

Rodiče:

 • jsou informováni TU nebo jiným pedagogem, ŠMP, VP nebo přímo vedením školy o výskytu rizikového chování u svého dítěte
 • spolupracují se školou při řešení problému
 • účastní se schůzek na předvolání školy
 • spolupracují s OSPOD či jinými odbornými pracovišti
 • v případě neustávajících projevů rizikového chování si na podnět učitele vyzvednou zákonní zástupci dítě ze školy, obdrží obsah probíraného učiva a v rámci domácího doučování zameškané učivo doplní

 

Aktivity školy v prevenci proti nežádoucímu chování:
 

 • práce učitelů a ŠMP nebo VP s třídním kolektivem
 • preventivní programy
 • poradenské služby VP a ŠMP
 • pravidla chování ve školním řádu

Krizový plán
 

Postup při řešení rizikového chování nebo podezření na rizikové chování:

 1. Informovat rodiče prostřednictvím deníčku, žákovské knížky, emailu.
 2. Informovat VP, ŠMP a vedení školy.
 3. Zorientovat se v situaci, provést orientační šetření /ŠMP ve spolupráci s TU/
 4. V případě narušování výuky kontaktovat rodiče a učivo doplnit v rámci domácího doučování s následnou kontrolou.
 5. Konzultace s žákem, zákonnými zástupci žáka a sepsání zápisu se závěrem
 6. Zvážit, zda požádat o spolupráci OSPOD, Policii ČR a jiné instituce.

 

Postup pedagogického pracovníka:

 1. V případě, že pedagogové informují rodiče o nežádoucím chování, dohodnou s nimi další postup spolupráce. Koordinace probíhá i s metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy.
 2. Pedagogové nejprve informují rodiče prostřednictvím deníčku, žákovské knížky, popř. telefonicky nebo emailem.
 3. Souběžně informují VP a ŠMP, kteří sepíši zápis.
 4. Při opakovaném rizikovém chování kontaktují rodiče a předají učivo k domácímu doučování.
 5. Podají návrh výchovných opatření.

 

Postup ředitele školy:

 1. Přijme informaci o rizikovém chování.
 2. Rozhodne, zda škola zvládne řešit situaci sama, či zda je potřeba intervence z vnějšího prostředí - tj. pomoc specializovaných institucí a eventuálně též Policie ČR, OSPOD
 3. Informuje rodiče o rizikovém chování žáka.
 4. V mimořádných případech podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 5. Pokud dojde k závažnějšímu případu nebo chování žáka naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, oznámí tuto skutečnost Policii ČR.
 6. Oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák opakovaně páchá přestupky či se dopustí trestného činu, zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez odkladu

 

Výchovná opatření

 

Pracovat s žákem, zjistit jeho pohled na vlastní chování, motivy jeho chování, rodinné prostředí, ….

V případě potřeby mu zprostředkovat péči ve středisku výchovné péče, nebo u jiných odborníků - klinických psychoterapeutů nebo psychiatrů.

Je nutné pracovat se skupinou, třídním kolektivem. Další práce se třídou je v kompetenci TU, ŠMP nebo VP, případně jiných odborníků.

Cílem je  zajistit nápravu a zlepšení vztahů ve třídě, zefektivnit výuku.

 

Výchovná opatření:

 • napomenutí a důtka TU, důtka ředitelky školy
 • snížení známky z chování
 • doporučení k přestupu do jiné školy

 

V mimořádných situacích je možnost užít i jiná opatření:

 • ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu,
 • ředitelka školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 •  

V Holasicích dne: 5. 9. 2023                                                             Mgr. Marek Trávníček, ředitel školy

 

Patička