ZŠ a MŠ Holasice

ZŠ a MŠ Holasice,

okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

Krizový plán školního neúspěchu


Strategie předcházení školnímu neúspěchu a krizový plán řešení
 

Znaky školního neúspěchu:

 • žák má špatné známky
 • chodí do školy nepřipraven
 • neplní si své povinnosti během vyučování
 • odmítá doplňovat zameškané učivo

Co není školní neúspěch:

 • jednorázové nezvládnutí části učiva, jedna špatná známka mezi ostatními dobrými známkami

Kdy začít vyšetřovat:

 • zhoršení prospěchu, nadměrná absence,  neomluvená absence
 • má v nepořádku své školní potřeby - poškozené, špinavé, rozházené, chybějící
 • nezvládá učivo, chybí zápisy v sešitech, domácí úlohy
   

Prevence školního neúspěchu
 

Povinnosti pedagoga:
 • podporovat rozvoj žáků a jejich vzdělání
 • vytvářet zdravé klima ve třídě
 • jednat s dětmi jako s partnery
 • kontrolovat průběh vzdělávání u jednotlivých žáků
 • vzdělávat žáky dle jejich individuálního vývoje a potřeb
 • nebýt lhostejný k projevům školního neúspěchu
 • informovat žáky i rodiče, na koho se obrátit /třídní učitel, výchovný poradce,vedení školy,…./
Ředitel školy:
 • zajišťuje vzdělávání pracovníků v oblasti školního neúspěchu
 • zajišťuje doplňování školní knihovny o metodickou literaturu
 • spolupracuje se ŠMP a TU při řešení krizových situací
 • informuje se o prospěchu všech žáků na pedagogických radách a  hospitacích
Třídní učitelé (TU):
 • na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech ve škole /TU, ŠMP, výchovný poradce, vedení školy/, ale i mimo školu
 • seznámí na začátku roku žáky i rodiče s průběhem školního roku (způsob zadávání domácí práce, plán akcí na školní rok, zápisy v třídní knize a zápisy známek v žákovské knížce, třídní schůzky, hovorové hodiny, konzultační hodiny)
 • řeší projevy školního neúspěchu ve spolupráci s výchovným poradcem a ŠMP
 • průběžně informují žáky o jejich prospěchu
 • pravidelně kontroluje sešity žáků
 • ověřuje vzdělávání ústní či písemnou formou
Rodiče:
 • v případě školního neúspěchu žáka, spolupracují úzce s TU nebo jiným pedagogem, ŠMP, VP nebo přímo vedením školy
 • vzdělávají se v dané oblasti
 • spolupracují s PPP či jinými odbornými pracovišti
 •  postupuji dle pravidel, na kterých se předem s pedagogy domluvili
 
Aktivity školy v prevenci proti školnímu neúspěchu:
 • doučování v rámci šablon
 • školní a mimoškolní výukové programy
 • práce učitelů a ŠMP nebo VP s třídním kolektivem, spolupráce s jinými organizacemi
 • poradenské služby VP a ŠMP

Krizový plán řešení školního neúspěchu
 

Postup při řešení školního neúspěchu:
 1. Informovat rodiče, dohodnout další postup, postupovat uvážlivě a citlivě.
 2. Zorientovat se v situaci, vypracovat PLPP.
 3. Zvážit, zda požádat o spolupráci ŠPZ.
 4. Odmítá-li žák spolupracovat během vyučování, informovat o tom neprodleně rodiče, poskytnout jim obsah probíraného učiva a nechat žáka pracovat s rodiči.
Postup pedagogického pracovníka:
 1. Poskytnout čas na zvládnutí učiva, využít názorných školních pomůcek.
 2. Vypracovat PLPP a seznámit s ním rodiče, VP, MP, popř. vedení školy.
 3. V případě neúspěchu doporučit návštěvu ve ŠPZ.
 4. Pozvat do školy rodiče, seznámit je s navrženými opatřeními, požádat je o spolupráci, provést zápis, vše ve spolupráci s VP.
 5. V případě mimořádných situací hlásí VP, který kontaktuje OSPOD

V Holasicích dne: 13. 9. 2023                                                    Mgr. Marek Trávníček, ředitel školy

Patička